In English

 
   

Умови прийому

Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 072695 від 25 вересня 2012 року, термін дії ліцензії в діапазоні 2013-2016 рр. залежно від строків проходження акредитації певним напрямом підготовки).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

1.1.        Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах – Кременчуцькому  та Ренійському інститутах (додаток 1).         

1.2.        До Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3.        Прийом до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4.        Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 12, м. Дніпропетровськ, 49000. Це 5-поверховий типовий будинок (коридорного типу), призначений для проживання студентів. В гуртожитку є всі побутові умови, він укомплектований меблями, необхідним інвентарем та постільною білизною. Передбачено проживання в кімнаті по 2-3 особи за особистим вибором вступників.

ІІ. Організація прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

2.1.        Організацію прийому вступників до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з „Положенням про приймальну комісію Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля”, затвердженим ректором.

2.2.        Ректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3.        Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля створює умови для ознайомлення вступників на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності). Правила Прийому, відомості про ліцензійний обсяг прийому за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем будуть оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

2.4.        Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії будуть оприлюднюватися  на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5.        Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

3.3.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

3.4.        Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

3.5.        Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІV. Фінансування підготовки фахівців

4.1.        Фінансування підготовки фахівців у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1.        Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 18.00

Субота з 9.00 до 16.00

Неділя з 9.00 до 15.00

5.2.        Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вечірня, заочна форми навчання

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

28 липня 2012

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

29 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

не пізніше 15 серпня

5.3.        Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (додаток 2) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна

форма навчання

Вечірня, заочна

форми навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

16 липня 2012 р.

16 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

15 серпня 2012 р.

15 серпня 2012 р.

Строки проведення Університетом фахових вступних випробувань

16-20 серпня

2012 р.

16-20 серпня

2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

21 серпня 2012 р.

21 серпня 2012 р.

Термін зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

30 серпня 2012 р.

5.4.        Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна

форма навчання

Вечірня, заочна

форми навчання

вступники на основі базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

16 липня 2012 р.

16 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

15 серпня 2012 р.

15 серпня 2012 р.

Строки проведення Університетом фахових вступних випробувань

16-20 серпня

2012 р.

16-20 серпня

2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

21 серпня 2012 р.

21 серпня 2012 р.

Термін зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

30 серпня 2012 р.

VІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

6.1.        Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6.2.        В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

6.3.        При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

6.4.        До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6.5.        Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

6.6.        Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

6.7.        Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

6.8.        Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

6.9.        Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

6.10.       Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

6.11.       Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

6.12.       Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 5.

6.13.       Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

6.14.       Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.15.       Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

6.16.       Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

6.17.       Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.18.       При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VІI. Вступні випробування та конкурсний відбір

7.1.        Приймальна комісія Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання /вступних випробувань  (див. додаток 4):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим  пункту 7.1 розділу VІI цих правил).

7.2.        Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

7.3.        Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненого напряму зараховуються бали фахового вступного випробування, яке проводиться у формі співбесіди відповідно до програм вступних випробувань. Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

7.4.        Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться співбесіда, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – вступні екзамени за фаховими дисциплінами відповідно до програм вступних випробувань. Оцінка за результатами вступного екзамену чи співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

7.5.        Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

7.6.        Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до диплома бакалавра або спеціаліста.

7.7.        Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

7.8.        Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

7.9.        Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.10.       Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Результати усних випробувань оголошуються в день їх проведення, а оцінки за виконання письмових завдань не пізніше наступного дня роботи Приймальної комісії університету. Апеляція абітурієнта щодо екзаменаційної оцінки, отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності абітурієнта і представника Приймальної комісії Університету. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до абітурієнта через засоби наочної інформації до початку вступних випробувань.

7.11.       Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VІII. Зарахування за співбесідою

8.1.        За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2.        Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3.        Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1.        Зараховуються до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2.        Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «соціальна педагогіка», «реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)» та напрями (спеціальності) галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»;

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) «психологія», «практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта».

9.3.        Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4.        Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1.        Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2.        Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків ліцензійного обсягу.

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1.        Право на першочергове зарахування до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2.        Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

XIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1.        Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

12.2.        У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.3.        У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.4.        Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісій та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIІI. Надання рекомендацій для зарахування

13.1.        Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензійного обсягу.

13.2.        Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3.        Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4.        Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1.       Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця у межах ліцензійного обсягу: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (відбіркових комісій Кременчуцького або Ренійського інститутів).

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб.

14.2.       При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3.       Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1.       Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2.       Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які рекомендовані за третім списком до 24 серпня включно мають право подати до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому для зарахування на навчання за  кошти юридичних та фізичних осіб

15.3.       Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIV  цих правил.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1.       Накази про зарахування на навчання видаються ректором Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих.

16.2.       Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3.       Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XІX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVІI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1.       Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

17.2.       Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3.       При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4.       Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.5.       Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають заяву про вступ до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

17.6.       До заяви іноземець додає:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду до навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги ( крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) шість кольорових фотокарток розміром 60 х 40 мм;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Документи, зазначені в підпунктах б), г), е), повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17.7.       Прийом заяв і документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, здійснюється в строки з 1 липня до 15 листопада поточного року.

17.8.       Зарахування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, здійснюється за результатами вступних випробувань, які проводяться в формі співбесіди з української (російської) мови, математики, всесвітньої історії та англійської мови в залежності від напряму підготовки. Співбесіда проводиться в триденний термін від дати подання документів.

XVIІI. Додаткове зарахування до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та зберігання робіт вступників

18.1.       Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить університет) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2.       Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

19.1.       На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Журналісти повинні пройти акредитацію у приймальній комісії до проведення засідання.

19.2.       Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3.       Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4.       Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5.       Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищого навчального закладу здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 
 
Yandex.Metrika