In English

 
   

Політика і цілі Університету

Дніпропетровський університет  імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ – один з провідних навчальних закладів IV рівня акредитації в Україні. Від займає провідні позиції в галузі інноваційних технологій в навчанні та сприяє укріпленню позицій держави на міжнародній арені, що знайшло відображення у його місії: ми створюємо реальні освітні та наукові цінності, що відповідають новітнім вимогам та потребам XXI сторіччя й орієнтовані на динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську та світову інтеграцію нашої держави; надання всім, хто обрав навчання в університеті, таких знань та вмінь, завдяки яким вони будуть мобільними та конкурентоспроможними на ринку праці в Україні та за її межами.

Основна ідея місії відображається у гаслі університету:
«Освіта для життя».

Політика університету спрямована на досягнення його стратегічних цілей та орієнтована на клієнтів (споживачів), якими з одного боку є студенти, роботодавці та суспільство, а з іншого – співробітники, спонсори, компанії, наукова спільнота, постачальники тощо.

Основні положення політики і цілі Університету

І.

Політика університету
Безперервно вдосконалювати систему управління якістю своєї діяльності забезпечуючи:

 • зростання конкурентоспроможності та стійкості університету на ринку освітніх послуг;
 • розвиток наукової та інноваційної роботи;
 • покращення фінансових показників.

Цілі університету

 1. Цілі по вдосконаленню СУЯ:
  забезпечити стійке зростання кількісних показників процесів СУЯ університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесів.
 2. Ціль, що відображає вплив СУЯ на конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг:
  добитися підвищення конкурсних показників по університету в середньому не нижче ніж 1.5 чоловіка на місце в ході проведення вступної кампанії до ВНЗ.
 3. Ціль, що відображає вплив СУЯ на стійкість університету на ринку освітніх послуг: забезпечити затребуваність випускників університету на рівні не нижче 70%.
 4. Ціль, що відображає вплив СУЯ на розвиток науково-дослідної роботи: забезпечити задоволеність споживачів науково-дослідної діяльності університету на рівні 75%.
 5. Ціль, що відображає вплив СУЯ на розвиток інноваційної роботи: забезпечити задоволеність споживачів результатів інноваційної діяльності університету на рівні 60%.
 6. Ціль, що відображає вплив СУЯ на покращення фінансових показників: забезпечити покращення фінансових показників університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесу управління фінансовими результатами.

ІІ.

Політика університету
Підвищувати якість підготовки абітурієнтів та студентів шляхом вдосконалення процедур довузівської підготовки, вхідного конкурсного відбору та створення позитивної мотивації студентів до навчання.

Цілі університету 

 1. Ціль по вдосконаленню процедур довузівської підготовки: забезпечити задоволеність слухачів курсів довузівської підготовки на рівні 90% за рахунок її вдосконалення згідно з сучасними вимогами до абітурієнтів.
 2. Ціль по вдосконаленню процедур вхідного конкурсного відбору: забезпечити зростання показників успішності та якості знань студентів на рівні 5-10% за рік за рахунок вдосконалення процедур вхідного конкурсного відбору.
 3. Цілі по створенню позитивної мотивації студентів до навчання:
 • Забезпечити зростання якості знань студентів за результатами проміжних атестацій на рівні 55%;
 • Знизити відсоток невстигаючих студентів в середньому по кожному напряму підготовки до рівня не вище 5%.

ІІІ.

Політика університету
Забезпечити:

 • Збільшення обсягу та розширення сфери науково-дослідної та інноваційної діяльності університету, як основи для залучення додаткових фінансових ресурсів.
 • Підвищення кваліфікації та практичних навичок професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу університету.
 • Покращення бази для навчального процесу та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Цілі університету

 1. Цілі по об’ємам науково-дослідної діяльності:
 • забезпечити об’єм науково-дослідної діяльності на рівні не нижче відповідного показника державної акредитації;
 • добитися зростання кількості публікацій викладачів університету у міжнародно-визнаних наукових фахових виданнях не нижче 10% на рік;
 • збільшити рівень web-цитування наукових робіт співробітників університету не нижче ніж - 5% на рік.

    2.   Цілі по розширенню сфери інноваційної діяльності:

 • забезпечити зростання числа інноваційних проектів університету на рівні 3% на рік;
 • досягти зростання кількості запатентованих винаходів та корисних моделей не нижче ніж 5% на рік;
 • розпочати систематичну роботу щодо забезпечення прав інтелектуальної власності співробітників університету, залучивши до неї 20% професорсько-викладацького складу.

   3.   Ціль по залученню додаткових фінансових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності: забезпечити зростання залучених     додаткових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності на рівні 5% на рік.

   4.   Ціль по підвищенню кваліфікації персоналу університету через аспірантуру та докторантуру: надавати можливість творчого росту та підвищення кваліфікації через аспірантуру та докторантуру на кількість місць у заявках завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів університету.

ІV.

Політика університету
Вдосконалювати систему матеріального забезпечення та соціальної захищеності співробітників університету.

Цілі університету

 1. Ціль по вдосконаленню системи матеріального забезпечення: забезпечити задоволеність персоналу функціонуванням системи матеріального забезпечення університету на рівні 70%.
 2. Ціль по соціальній захищеності співробітників університету: забезпечити врахування індивідуального вкладу кожного викладача університету в навчально-науковий процес через врахування його індивідуального рейтингу при обчисленні коефіцієнту до базової заробітної плати.
 
 
Yandex.Metrika