In English  
   

Кафедра обліку і аудиту

Кафедру було засновано у 1994 р. з метою підготовки спеціалістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Облік і аудит». Право на підготовку зафіксовано ліцензією серії АВ №420908, що діє до 01.07.2013р. У 2008 р. спеціальність «Облік і аудит» була акредитована повторно за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр (сертифікат №046506 від 18.11.2008р).

Навчальний процес на кафедрі ведуть 9 штатаних  викладачів:

З низ:

 • 1 професор
 • 5 кандидатів наук,  доцентів
 • 2 ст. викладачів
 • 1 викладач

Усього за спеціальністю «Облік і аудит» в університеті навчається близько 300 студентів. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша навчально - методична література.

Методика навчання

Поряд з традиційними методами навчання у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять, викладачі кафедри обліку і аудиту впроваджують інші форми навчання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів та творчого використання знань.

Лекційні курси з дисциплін навчального плану викладаються на основі інтерактивних методів з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант лекцій та слайдів з фундаментальних дисциплін спеціальності («Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аудит», «Управлінський облік», «Податкова система України», «Організація обліку», «Податковий менеджмент» та інших).

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням звітності підприємств, первинних документів, облікових регістрів, комп’ютерних програм, розв’язання наскрізних завдань, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом тестування у комп’ютерній формі.

Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах різних галузей діяльності і форм власності.

Характеристика спеціальності, перспективи працевлаштування

Наші випускники є професіоналами у галузях:

 • Бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб’єкта
 • Аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій
 • Планування, контролю і мінімізації оподаткування підприємства
 • Використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру
 • Організації аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки

Наші випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.

Випускники кафедри працюють на провідних фірмах Дніпропетровська і України: ТОВ «Баланс-Клуб», ЗАТ «Ольвія-Бета», ДПФТД «Маркет-груп», АФ «ЮС», ТОВ АФ «Паритет», СПДО «Фірма-Фіат», ТОВ «Арговетснаб-інвест» та ін.

Кафедра обліку і аудиту розташована на 6-му поверсі корпуса В. Студенти спеціальності «Облік і аудит» мають можливість користуватися послугами Центру новітніх комп'ютерних технологій, електронною бібліотекою, комп'ютерними класами з необмеженим виходом в Інтернет, графо- та мультимедійними проекторами і т.ін.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами

Кафедра обліку і аудиту підтримує постійні творчі зв’язки з:

 • редакціями періодичних видань: «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Баланс», «Все для бухгалтера в торгівлі» та ін.
 • консалтинговою компанією «Баланс-клуб»
 • Дніпропетровським територіальним відділенням Спілки Аудиторів України
 • аудиторськими фірмами
 • іншими навчальними закладами відповідного профілю

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і аудит», Ви станете справжнім професіоналом в галузях:

 • Бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • Аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;
 • Планування, контролю і мінімізації оподаткування підприємства;
 • Використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • Прийняття неординарних управлінських рішень на підставі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування;
 • Організації аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.


Дисципліни кафедри

Аудит
Аудит у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік в галузях народного господарства
Звітність підприємства
Контроль і ревізія
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті
Міжнародна економічна статистика
Облік зовнішньо-економічної діяльності
Облік і аудит у банках
Облік інвестиційної діяльності
Облік у зарубіжних країнах
Облік у малому бізнесі
Облік у бюджетних установах
Організація обліку
Організація і методика економічного аналізу
Основи бухгалтерського обліку і аудиту
Податкова система України
Податковий менеджмент
Податковий облік
Система національних рахунків
Статистика
Стратегічний аналіз
Теорія економічного аналізу
Управління витратами
Управлінський облік
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
Фінансовий облік І
Фінансовий облік II
Статистично-економічні методи аналізу


Новини кафедри

У київському видавництві «Центр учбової літератури» з грифом МОНМС України вийшов з друку навчальний посібник «Фінансовий облік: практикум»

28 Вересня 2012

5.04.2012Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інноваційні системи обліку, аналізу і аудиту в галузях економіки України»
15.03.2012Семінар з підвищення педагогічної майстерності «Методика викладання облікових дисциплін»
29.03.2011Науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит як інформаційна база ефективного управління підприємством»
Атамас Петро Йосипович