In English  
   

Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства була створена 01.06.97 року (наказ №46/1-до від 5 червня 1997 р.)

Сьогодні кафедра є одним із ключових підрозділів університету. Кафедра забезпечує на сучасному рівні підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Акредитацію на бакалавра, спеціаліста та магістра кафедра пройшла вдруге успішно в числі перших у 2007 році.

Навчальний процес на кафедрі ведуть 12 чоловік: 3 кандидатів та 2 докторів економічних наук,5 старших викладачів та 2 викладачі.

У 1997 р. Дніпропетровський університет економіки та права розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства».

Для забезпечення викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін студентам спеціальності на денному відділенні створена випускова  кафедра «Економіка підприємства».

Крім того, підготовку фахівців спеціальності «Економіка підприємства» забезпечують кафедри іноземної мови, фінансів та банківської справи, обліку та аудиту, економічної кібернетики, маркетингу, менеджменту, права, міжнародної економіки та економічної теорії та ін.

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні, виникнення нових форм функціонування господарського комплексу нашої держави потребують докорінного реформування системи освіти, підготовки фахівців нового покоління, знання яких базуються на платформі ринкових відносин, національній свідомості та правовій культурі.

Розвиток ринкових відносин і розширення самостійності суб’єктів господарювання привезли до розуміння чіткої залежності результативності функціонування держави в цілому і конкретного підприємства від ефективності управління його економічною і фінансовою діяльністю. Унаслідок цього збільшилася потреба у фахівцях, які володіють достатнім рівнем знань для професійного вирішення питань всебічної діяльності підприємства.

Якісний склад науково-педагогічних працівників, що працюють на кафедрі економіки підприємства та забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю: 6.050107, 7.050107,  8.050107– «Економіка підприємства»,  характеризується такими показниками: загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 12 осіб. З них 3 кандидатів та 2 докторів економічних наук,5 старших викладачів та 2 викладачі, які забезпечують 75 % лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Бакалавр», 85% лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Спеціаліст», 95 % лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Магістр».

В університеті розроблені  освітньо-кваліфікаціїна характеристика бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю 6,7,8.050107 «Економіка підприємства», яка погоджені з Науково-методичною комісією економічної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України та Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики відповідають вимогам державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенню про освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівця, Положенню про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).

У відповідності до діючої освітньо-кваліфікаційної характеристик за спеціальністю 6,7,8.050107 та прийнятої в університеті концепції підготовки фахівців, випускники кафедри «Економіки підприємства» повинні бути підготовленими до проектної, експлуатаційної,  науково-дослідницької та економічної діяльностей у народному господарстві України.

За фахом проводиться системне навчання по денній формі, що включає безперервну підготовку на всіх етапах і вміщує базову загальноекономічну та спеціальну підготовки.

Навчання студентів виконується за послідовно-логічною схемою. Комплексна підготовка фахівця ґрунтується на базі опанування  допоміжними блоками гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін.  Фахова підготовка базується на блоках професійно-орієнтованих дисциплін і спеціальної підготовки.

Навички практичної діяльності студенти мають придбати під час проходження виробничих практик, лабораторних та самостійних робіт.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами. Міжнародні зв’язки.

Кафедра має розгалужені контакти з організаціями регіонального рівня з питань організації практики студентів, вдосконалення професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» та впровадження наукових досліджень. Серед цих організацій слід відзначити Торгову групу «Майстер», Дніпропетровський комбінат харчових концентратів, АКІБ «Приват Банк», «Інтерпайп», Дніпропетровську торгово – промислову палату. Міжнародні зв’язки кафедри реалізуються в рамках програми міжнародної діяльності університету.

Наукова діяльність.

Кафедра проводить науково-дослідну діяльність з таких проблем: 

  • підвищення ефективності корпоративного управління на регіональному рівні;
  • вдосконалення механізму ринкових відносин та методів державного регулювання діяльності підприємств різної форми власності;
  • активізація процесів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону;
  • розвиток і перспективи міжнародного співробітництва підприємств і регіону;
  • вдосконалення фінансово-кредитних важелів зростання економіки України;
  • стратегія розвитку промислових підприємств у Дніпропетровському регіоні.

Кафедру економіки підприємства вiдрiзняє вiд iнших кафедр вивчення студентами спецiальних дисциплiн економічного напрямку, який дозволяє формувати широкий свiтогляд на економiчнi проблеми i шляхи подальшого розвитку економіки країни. При пiдготовцi студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка підприємства», велика увага приділяється вивченню таких дисциплін, як:

Дисципліни кафедри

Внутрішній економічний механізм підприємства
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка підприємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Економіка та організація інноваційної діяльності
Економічна діагностика
Економічне обгрунтування господарських рішень
Організація виробництва
Підприємництво та бізнес-культура
Планування діяльності підприємства
Потенціал підприємства: формування та оцінювання
Проектний аналіз
Система технологій
Економіка підприємства ІІ
Управління проектами
Управління конкурентноспроможністю підприємства
Планування і контроль на підприємстві


Новини кафедри

ІІ відкритий Нобелівський економічний турнір для студентів коледжів та технікумів Дніпропетровської області

23 Березня 2012

21.03.2012Всеукраїнська науково-практична конференціямолодих вчених та студентів «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища»
20.03.2012Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища»
22.03.2011VI Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА»
Зборовська Ольга Михайлівна