In English  
   

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці

Кафедра «Економічної кібернетики та математичних методів в економіці » Університету з 1998-1999 навчального року забезпечує підготовку студентів зі спеціальності «Економічна кібернетика» з фундаментальних та спеціальних дисциплін.

У складі кафедри працюють дві навчально-методичних секції:

  • секція економічної кібернетики, яка забезпечує професійну підготовку студентів зі спеціальності (керівник секції - зав. кафедри, д.т.н., с.н.с. Тараненко Юрій Карлович).

Забезпечує навчальний процес за професійною підготовкою студентів за спеціальністю із використанням сучасних адаптивних методик навчання та новітніх інформаційних Case-технологій, а саме програмними засобами MatLab, MatCad, LabView, AllFusion (BPWin), ERWin, Rational Rose, NetCracker.

  • секція інформатики та математичних методів в економіці, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів усіх спеціальностей за фундаментальними економіко-математичними дисциплінами та основами інформатики і комп’ютерної техніки (керівник секції - професор кафедри, к.т.н., доцент Холод Олена Григорівна);

Випускники одержують дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів з інформаційного менеджменту, або з комп'ютерних технологій в економічних системах. Вони можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі Університету.

Фахівцями кафедри викладаються понад 40 навчальних дисциплін з економічної інформатики, вищої математики для економістів, економіко-математичного моделювання, програмування, прогнозування соціально - економічних процесів, методів прийняття управлінських рішень, устрою та експлуатації комп'ютерної техніки, інформаційних систем і технологій в галузях економіки, технології створення програм та інтелектуальних систем, інформаційного менеджменту, інформаційного маркетингу, економіки та організації інформаційного бізнесу, інформаційної безпеки, комп'ютерної графіки та WEB дизайну, електронної комерції та ін.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками.

Лекції проводяться в спеціально обладнаних лекційних аудиторіях Центру комп'ютерних технологій з використанням комп'ютерів та мультимедійних проекторів.

З самого початку існування викладачами та студентами кафедри «Економічної кібернетики та математичних методів в економіці» розроблена та апробована на практиці методика навчання та контролю знань студентів з використанням Інтернет - технологій, як складова частина дистанційної освіти в Університеті.

Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед них більшість - це доктори наук, професори та кандидати наук, доценти.

Штат кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, який забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, налічує 12 викладачів які працюють в університеті на постійній основі. Із загальної чисельності викладачів вчені звання мають 5 осіб, з них: 2 доктори наук, професори (д.т.н., с.н.с. Тараненко Ю.К., д.ф-м.н., проф. Вакарчук С.Б.) та 3 кандидати наук, доценти (к.т.н., доц. Косарєв В.М., к.т.н., доц. Холод О.Г., к.т.н., доц. Різун Н.О.).

Таким чином, кафедра дає унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста і аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Добра економічна освіта, знання двох ділових іноземних мов та вільне володіння інформаційними технологіями - цим відзначаються наші випускники!

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці розташована в Центрі новітніх комп'ютерних технологій на окремому поверсі. Шість комп'ютерних класів центру оснащені ПЕОМ загальною кількістю 78 одиниць. Центр має сучасну локальну мережу та необмежений вихід в Інтернет, мультимедіа проектори, спеціалізований серверний вузол, дві лекційні аудиторії. Приміщення для професорське - викладацького та допоміжного складу, науково-дослідна лабораторія кафедри також оснащені сучасною оргтехнікою з доступом до Інтернет.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами. Міжнародні зв’язки.

Кафедра має розгалужені контакти з організаціями регіонального рівня з питань організації практики студентів, вдосконалення професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика» та впровадження наукових досліджень. Серед цих організацій слід відзначити ПАТ КБ «Приватбанк», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», корпорації «Фармвест», « Інтерпайп» та ін.. Міжнародні зв’язки кафедри реалізуються в рамках програми міжнародної діяльності Університету.

Характеристика спеціальності, перспективи працевлаштування.

Випускники спеціальності «Економічна кібернетика» можуть здійснювати діяльність по: аналізу і прогнозуванню фінансово-економічних ситуацій; управлінню економічними обєктами в ринкових умовах; проєктуванню, розробки, супроводженню і використанню сучасних компютерних систем управління виробництвом, капіталом та ринком; ефективному дослідженню ринку та системи ценоскладання; прийняття стратегічних і тактичних рішень в межах своєї компетентності; переважно оперативному та тактичному з елементами стратегії управління первинними лінійними, або функціональними підрозділами (інформаційна служба, комп’ютерний центр, інформаційно-обчислювальний центр, відділ АСУВ, відділ інформаційних технологій тощо), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу; керівництву підлеглими та оперативному управлінню підрозділами.

Основні напрями професійної діяльності випускників спеціальності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська.

Після закінчення університету вони можуть працювати як:

  • керівні робітники апарату органів державної влади;
  • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів й т.п.;
  • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;
  • наукові співробітники (обчислювальні системи, програмування);
  • викладачі вищих навчальних закладів;
  • фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та інформатизації виробництва;
  • розробники обчислювальних систем;
  • економісти.


Дисципліни кафедри

Економічна кібернетика
Адаптивні моделі економіки
Експертні системи
Електронна комерція
Ефективність інформаційних систем
Імітаційне моделювання
Інформаційний маркетинг
Інформаційний менеджмент
Інформаційні системи в менеджменті
Інформаційні системи і технології в маркетингу
Інформаційні системи і технології в банківській сфері
Інформаційні системи і технології в економіці
Інформаційні системи і технології у фінансах
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Комп`ютерна графіка та WEB дизайн
Комп`ютерні мережі та телекомунікації
Корпоративні інформаційні системи
Математичні моделі трансформаційної економіки
Моделювання системних характеристик в економіці
Моделювання економічної динаміки
Об`єктивно-орієнтоване програмування
Організація захисту програм та даних
Основи проектування баз даних
Прикладне програмне забезпечення
Прогнозування соціально-економічних процесів
Системи підтримки прийняття рішень


Новини кафедри

Участь у міжнародній студентській конференції – моделі ООН (DIPMUN)

25 Квітня 2012

29.03.2012Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології та економіко-математичні моделі у бізнесі»
20.02.2012VІІ регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології та економіко-математичні моделі у бізнесі»
25.03.2011VI РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ У БІЗНЕСІ»
Тараненко Юрій Карлович