In English  
   

Кафедра англійської філології та перекладу

В 1995 році на базі секції філології кафедри іноземних мов була створена кафедра англійської філології та перекладу, яка через 2 роки відокремилась від кафедри іноземних мов і стала самостійною кафедрою. У квітні 2006 року кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів з перекладу.

Зі студентами працюють 21 викладач кафедри – висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких один доктор наук, п’ять – кандидатів наук. Вони забезпечують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – магістр, спеціаліст та бакалавр.

Основне призначення кафедри – забезпечення фахової підготовки спеціалістів, які працюють як у державних економічних вузах, так і в недержавних установах і які були б конкурентоспроможними на ринку праці в сучасних умовах. Для досягнення цієї стратегічної мети підготовка перекладачів ведеться відповідно до розробленої концепції підготовки фахівців для перекладу з двох іноземних мов.

Однією з найважливіших умов підвищення якості спеціалістів у вищих навчальних закладах є максимальна орієнтація всіх навчальних дисциплін, що вивчаються студентами, на майбутню професійну діяльність. Стрімкий розвиток ринкових відносин призвів до тісних і глибоких контактів вітчизняних ділових людей з іноземними партнерами. Отже, потрібні фахівці з міжмовної і міжкультурної комунікації, які б володіли професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також могли б ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагоджені культурних зв’язків.

Діяльність в галузі бізнесу і світової торгівлі не буде ефективною, якщо спеціаліст зі знанням іноземної мови не оволодіє економічними знаннями. У зв’язку з цим виникає питання про необхідність організації економічної освіти для майбутніх фахівців з міжмовної і міжкультурної комунікації а також питання про зміст, форму і технологію організації навчального процесу з метою підготовки фахівців за професійним спрямуванням 8.02030304 «Переклад».

Кваліфікація перекладача – це поєднання базових знань і навичок перекладу з двох іноземних мов і базових знань і навичок в галузі економіки та адміністративно-управлінських і правових знань.

Кваліфікація перекладач-фахівець із зв’язків з громадськістю – це високо-кваліфікований фахівець, який володіє двома іноземними мовами і може ефективно використовувати ці знання при спілкуванні з іноземними фахівцями з метою підняття іміджу держави, фірми, підприємства, як державної так і недержавної форми власності.

Концепція підготовки бакалавра / магістра розроблена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за фаховим спрямуванням 8.02030304 «Переклад», а також на основі аналізу теоретичних і практичних положень, напрацьованих як вітчизняними, так і закордонними вченими і практиками.

 

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами, міжнародні зв’язки.

З 2004 р. щорічно проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», яка з кожним роком набирає все більше й більше обертів.

Проводяться й олімпіади з письмового та усного перекладу та тижні перекладача.

Викладачами кафедри ведеться підготовка до складання міжнародного іспиту з ділової англійської мови «BEC». Тільки у 2010 році 13 студентів напряму отримали цей Кембриджський сертифікат.

У 2011 р. 5 студентів склали міжнародний екзамен CAE.

Співробітництво з Британською Радою надає змогу не тільки складати міжнародні іспити, а також і проходити там навчальну практику.

У Вищий школі бізнесу «WSB-NLU» (м. Новий Сонч, Польща) стажуються як викладачі, так і студенти, які бажають удосконалити знання з англійської чи німецької мов.

Крім того, викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях не тільки в Україні, а й за її межами. Зінукова Н.В., Степанова А.А., Зірка В.В. друкуються у зарубіжних виданнях.

У жовтні 2010 року було засновано науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки», який виходить 2 рази на рік.

У березні-квітні 2011 р. викладач Курдюкова В.С. пройшла інтенсивне навчання за програмою Кембриджського університету та отримала сертифікат на право викладання англійської мови дорослим / CELTA – Certificate of English Language Teaching to Adults, Британська рада.


Профiльнi дисципліни

Вступ до перекладознавства
Ділова іноземна мова (англійська)
Історія зарубіжної літератури
Методика викладання перекладу
Новітня світова культура і література
Основи теорії мовної комунікації
Переклад ділових переговорів та конференцій
Переклад ділового мовлення
Переклад науково-технічної літератури
Переклад рекламного тексту та банківської документації
Переклад та редагування комерційних документів
Порівняльна граматика іноземної та української мов
Порівняльна лексикологія англійської і української мов
Порівняльна стилістика англійської та української мов
Порівняльна стилістика іноземної та української мов
Практика письмового перекладу (основна іноземна мова)
Практика усного перекладу (основна іноземна мова)
Практичний курс основної іноземної мови (англ.)
Рекламний текст та його переклад
Соціолінгвістичні особливості перекладу ділових та комерційних паперів
Теорія перекладу


Новини кафедри

IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»

5 Квітня 2012

26.12.2011Новорічний вогник у філологів !
24.03.2011VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»
16.11.2010English-speaking countries travel or how first-year students have showed themselves
Зінукова Наталія Вікторівна