In English  
   

Кафедра фінансів та банківської справи

Время, которое мы имеем, - это деньги, которых мы не имеем.

Ільф та Петров

Старі завжди радять молодим заощаджувати гроші.
Це погана рада. Не збирайте п'ятаки. Вкладайте в себе.

Генрі Форд

Кафедра фінансів та банківської справи розпочала свою діяльність з 1993 р. та займає в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля важливе місце у підготовці фахівців економічного напрямку.

Завідувач кафедри – Кузнецова Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, член Американської Фінансової Асоціації, член Європейської облікової асоціації, член Науково - методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Ідея синергії освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри фінансів та банківської справи.

Реалізація стратегії здійснюється за такими напрямками:

 1. «освіта для життя» - забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання
 2. «наука для практики» - як підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу
 3. «бізнес для майбутнього» - впровадження бізнес-складової в навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців у відповідності до сучасних вимог бізнес середовища, тісною співпрацею з провідними компаніями України та світу.

Дві навчальні програми кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля вже два роки поспіль входять до рейтингу 25 кращих програм ВНЗ та працедавців України, організованому спільним проектом газети «Фокус» та компанією «СКМ».

У 2010 році кафедрою фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля було представлено наступні програми: (www.focus.ua/charts/107046):

 • 1 програма: «Лекції банківських спеціалістів» (КБ Приват-банк).
 • 2 програма: «Оцінка та управління вартістю компанії на базі концепцій CCF та теорем G1, G2, G3» (КГ Каупервуд).

У 2011 році навчальні програми кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля посіли перші місця у рейтингу кращих програм ВНЗ та працедавців України (http://focus.ua/charts/180875/).

Підготовка фахівців здійснюється за двоступеневим рівнем: бакалаврат – 4 роки, магістратура – 1 рік.

Ліцензійний обсяг (затверджений ДАК України) зі спеціальності «Фінанси» становить: бакалаврат - 290, спеціаліст - 140, магістратура - 75, перепідготовка - 50 осіб.

В Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля діє аспірантура за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».

Професорсько-викладацький склад

Науково – педагогічний колектив кафедри складається з 12 осіб, з них:

2 – доктори економічних наук, професори (С.А. Кузнецова, Г.О. Крамаренко); 3 – кандидати економічних наук, в тому числі 2 доценти (І.С. Шкура, Л.Ф. Новікова, В.В. Галасюк), 2 старші викладачі, які захистили свої кандидатські дисертації (А.І. Півень, О.М. Приходько), 3 – старших викладача (В.М. Вареник, З.С. Пестовська, О.А. Євтушенко), 2 – викладача (М.М. Вакулич, Ю.С. Ткач).

Професорсько – викладацький склад кафедри приймає активну участь у міжнародних конференціях, конгресах та симпозіумах (США, Німеччина, Росія, Казахстан, Польща), викладачі проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах світового рівня(США, Нідерланди, Польща, Великобританія, Бельгія) до викладання навчальних дисциплін залучаються провідні практики, серед яких керівники відомих українських компаній (зокрема ПАТ КБ «ПриватБанк», КГ «Каупервуд»).

Організація навчального процесу

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі, відіграють важливе значення у формуванні фахівця з фінансів та банківської справи.

При підготовці студентів зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Страхування
 • Фінансовий аналіз
 • Бюджетна система
 • Банківська система
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансове планування та прогнозування
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Фінансовий контролінг
 • Інвестування
 • Основи G- теорії
 • Розвиток фінансової думки
 • Поведінкові фінанси

При підготовці студентів за ОКР «Магістр» на кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Кредитування і контроль
 • Корпоративні фінанси та ризики
 • Управління фінансовою санацією
 • Операції на фондовому ринку
 • Міжнародний менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Корпоративні фінанси та ризики
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Синергія інформації в бізнесі
 • Фінансовий менеджмент
 • Проектне фінансування
 • Маркетинг у банку
 • Безпека та ризики банківської діяльності

Викладачі кафедри працюють зі студентами на протязі всього навчання, формуючи системне уявлення щодо організації фінансів в різноманітних світових сферах, вітчизняній економіці та сучасному бізнес середовищі.

Якість навчального процесу значно підвищується за рахунок ефективного з’єднання теорії, реальної практики і останніх досягнень науки. Викладачами кафедри застосовуються інноваційні методи навчання: лекційні курси викладаються з використанням мультимедійного обладнання, а семінарські заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, бізнес-кейсів, дискусійних обговорень, доповідей студентів за темами індивідуальних завдань. Невід’ємними складовими елементами навчального процесу є широке застосування презентацій з використанням мультимедійного обладнання, ситуаційні вправи, командні завдання, використання спеціалізованих комп’ютерних програм. Студенти кафедри в процесі навчання активно користуються комп'ютерними класами, вільним доступом до Internet мережі.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами

Навчальна програма кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля та ПАТ КБ Приватбанк визнана найкращою освітньою програмою серед програм з Фінансів ВНЗ та працедавців України 2011 року.

Безперечним доказом якості освітньої програми кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля та ПАТ КБ ПриватБанк є 100% працевлаштування випускників за спеціальністю. Програма розрахована на бакалаврів та магістрів спеціальності і фінансів та банківської справи, тривалість навчання 6 семестрів.

Журнал «Фокус» коментує: «…одно изкрупнейшихукраинскихфинучреждений – ПриватБанк на протяжениипоследних десяти лет придерживаетсяполитики «выращивания» будущих сотрудниковсостуденческойскамьи».

За словами заступника керівника ПриватУніверситетБутенко Таміли: «…обучать молодых людей технологиям и окунать в стратегию банка эффективней, чемпереучиватьбывшихсотрудников других учреждений».

Як зазначила завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор економічних наук Кузнецова Світлана Анатоліївна: «Програма кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля та ПАТ КБ ПриватБанк уособлює оптимальне поєднання якості вищої фінансової освіти та вартості навчання.

Навчання за цією програмою поєднує у собі з одного боку - глобальне мислення, сучасні світові знання, ґрунтовну наукову базу та професійні компетенції у галузі фінансів, а з іншого - вміння та досвід ефективної презентації власних досягнень в науці, освіті та бізнес середовищі на міжнародному рівні. Це дозволяє нашим випускникам сформуватись у динамічних та креативних особистостей, які увійдуть до складу майбутньої еліти науки та бізнесу».

Кафедра активно співпрацює з питань працевлаштування, організації практики студентів, вдосконалення професійної підготовки фахівців та впровадження наукових досліджень:

 1. з компаніями визнаними у світі та Україні лідерами у своїх галузях, серед яких: ПАТ КБ «ПриватБанк», АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ КБ «Надра», АКБ «Кредит-Дніпро», ВАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «ПУМБ», корпорації «Алеф», «Інтерпайп», СК «Оранта-Днепр», СК «Диско», СК «АХА»;
 2. з органами державної влади: Дніпропетровська обласна адміністрація, Міністерство фінансів України, Державне Казначейство, Національний Банк України, ДТУ ДКЦПФР.

Протягом всього навчання кращі студенти спеціальності «Фінанси і кредит» Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля отримують можливість працевлаштування у цих компаніях.

Однією з можливостей працевлаштування для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» є участь у щорічній конкурсній програмі «Навчайся та працюй із ПАТ «УкрЕксІмбанк».

Міжнародні зв’язки кафедри реалізуються в рамках програми міжнародної діяльності університету, так лише у 2010 кафедрою фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля спільно з Університетом Нізви (Султанат Оман) започатковано дослідницький проект «Віртуальні мультинаціональні корпорації та розвиток бізнесу».

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит»

Висока освіченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи професорсько – викладацького складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку фахівців на рівні, який відповідає світовим стандартам і забезпечує їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність та збагачення інтелектуального потенціалу нації.

Випускники спеціальності «Фінанси та кредит» мають повний обсяг знань та практичних навичок для ефективної реалізації своїх вмінь на світовому та міжнародному рівні: у сфері фінансового менеджменту компаній, банківських послуг, інвестиційного менеджменту, страхування, фондової торгівлі, антикризового управління

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля обіймають посади керуючих банком, керуючих страховою організацією, директорів кредитної спілки, керуючих фінансово-кредитними об’єднаннями, керівників фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів, підприємств, фахівців в галузі освіти, інспекторів податкової служби та інших державних служб, дилерів, брокерів, спеціалістів зі страхування, ліквідаторів-розпорядників майна підприємств-боржників, менеджерів з фінансової і оперативної діяльності комерційного банку, економістів з питань кредитування на підприємстві.

Компанії, в яких працюють наші випускники: ПАТ КБ «ПриватБанк», АКІБ «УкрСиббанк»,ВАТ КБ «Надра», АКБ «Кредит-Дніпро», ПАТ ДЕІБУ «УкрЕсІмБанк», корпорації «Алеф», «Інтерпайп», СК «Оранта - Днепр», СК «Диско».

Дисципліни кафедри

Банківська система
Безпека та ризики банківської діяльності
Іпотечний ринок
Корпоративне управління
Інвестиційний аналіз
Бюджетний менеджмент
Бюджетна система
Валютні операції
Вступ до фаху
Фінанси підприємства
Фінанси страхових організацій
Фінансовий менеджмент у страхових організаціях
Фінансовий менеджмент у банку
Фінансовий ринок
Основи наукових досліджень
Поведінкові фінанси
Проектне фінансування
Ринок фінансових послуг
Розвиток фінансової думки
Синергія інформації в бізнесі
Спецкурс «Основи G – теорії»
Страхові послуги
Гроші та кредит
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Фінансове планування і прогнозування
Фінансовий аналіз
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні фінанси
Місцеві фінанси
Міжнародний фондовий ринок
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Інвестиційний менеджмент
Інвестування
Маркетинг в банках
Корпоративні фінанси та ризики
Кредитування і контроль
Стратегічне управління
Проектний менеджмент
Міжнародний менеджмент
Фінанси ІІ


Новини кафедри

Міжрегіональна науково-практична конференція “Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України”

21 Листопада 2012

2.11.2012НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: в Росії опубліковано статтю завідувача кафедри фінансів та банківської справи, доктора економічних наук Кузнецової С.А. «Инвестиционная позиция и учетная информация: глобальные изменения и локальные решения»
1.11.2012Студенти напряму «Фінанси І кредит» на відкритті Міжнародного конкурсу інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge»
30.10.2012Увага ! На кафедрі фінансів та банківської справи за пільговими цінами можна придбати навчальний посібник «Банківська система» (за заг. ред. Кузнецової С.А.)
Кузнецова Світлана Анатоліївна