In English  
   

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

Кафедра є випусковою за напрямом підготовки «Міжнародна економіка», а також викладає ряд дисциплін для інших напрямів, і тому за характером діяльності може бути віднесена і до загальноуніверситетських.

Від моменту створення кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Анатолій Олександрович Задоя, який читає лекції з дисциплін :

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка

На кафедрі працює 15 викладачів, серед яких 2 доктор наук, 6 кандидатів наук, 7 викладачів.

Кафедра однією з перших розпочала широке запровадження у навчальний процес системи тестування та інших активних форм проведення занять.

Масовим тиражем випущені тестові завдання з мікроекономіки, макроекономіки, політичної економії, історії економіки та економічної думки. Видані навчальні посібники англійською мовою з мікроекономіки, макроекономіки, економіки зарубіжних країн, історії економіки та економічної думки, міжнародної економіки.

Загальна кількість студентів

Усього за спеціальністю «Міжнародна економіка» (кваліфікаційний рівень «бакалавр») в університеті навчається більше трьохсот студентів, з них майже 250 за денною формою навчання.

Методика навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед яких доктори та кандидати наук.
Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Лекційні курси з дисципліни навчального плану викладаються з використанням мультимедійного обладнання.
За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант слайдів (опорний слайд-конспект).

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни,
case-study, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

Широкі можливості у користуванні спеціалізованою бібліотекою, читальними залами, мережею Інтернет у комп'ютерних класах Університету дозволяють опанувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.

Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах, які успішно займаються міжнародною економічною діяльністю. Частина студентів (на основі конкурсного відбору) проходить практику на одному з підприємств за кордоном (переважно Республіка Польща).

Державна атестація бакалаврів здійснюється шляхом складання державний іспитів з економічної теорії, іноземної мови та фахових дисциплін (міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу та міжнародної економічної діяльності України).

Щорічно на кафедрі проходять дві міжнародні науково - практичні конференції молодих вчених та студентів присвячені євроінтеграційному  вибору України та проблемам макроекономіки.

 

Співробітництво кафедри з різними організаціями

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і зарубіжними організаціями з питань професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка».

Серед них особливо виділяються підприємства м. Дніпропетровська. які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають у своєму статутному капіталі частку іноземного інвестора. Це, зокрема, Дніпропетровський масло-екстрактний завод, фірма «Наша ряба», ТОВ фірма «Мушкетер» та інші.

Серед іноземних партнерів особливо слід сказати про Почесне консульство Республіки Турції в Дніпропетровську, дирекцію «Альянс Франсез», ряд фірм Республіки Польща, де щороку студенти спеціальності проходять виробничу практику.

Співробітництво з Дніпропетровською торгово – промисловою палатою, Російською академією підприємництва, Самарським державним університетом

 

З 2010 року кафедра реалізує спільний навчальний проект з Університетом Уельсу у рамках якого студенти навчаються англійською мовою з першого курсу, а по завершенні чотирьох років навчання отримують два дипломи бакалавра – український та британський.

 

Характеристика спеціальності, перспективи працевлаштування

Випускники за спеціальністю «Міжнародна економіка» – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку міжнародного інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів. Вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні аспекти, забезпечують підготовку спеціалістів, які здатні на практиці проводити міжнародну торгово-маркетингову, інвестиційну, валютно-фінансову, кредитну, обліково-аналітичну, аудиторську, страхову діяльність. 

Грунтовна економічна підготовка поєднується з поглибленим вивченням двох, а за бажанням і трьох іноземних мов, що дозволяє випускникам напряму «Міжнародна економіка» займати не тільки посади економічного профілю, але й працювати перекладачем. Випускнику видається сертифікат «Про досконале володіння іноземною мовою».

Студенти на першому курсі мають можливість обирати мову навчання. За бажанням вони можуть вивчати дисципліни державною або англійською мовою. 

Обов’язковим є захист дипломної роботи іноземною мовою.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • у банках в міжнародних, інвестиційних відділах
 • на спільних та іноземних підприємствах
 • у страхових компаніях
 • на великих підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності
 • в органах державного регулювання економіки
 • у представництвах українських підприємств за кордоном

Абітурієнти зараховуються на навчання за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» за наявності сертифікатів незалежного тестування з наступних дисциплін:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України (або Іноземна мова, або Географія)

Дисципліни кафедри

Економіка зарубіжних країн
Історія економічних вчень
Макроекономіка
Міжнародна економіка
Міжнародна інвестиційна діяльність
Міжнародна торгівля
Міжнародні організації
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Мікроекономіка
Національна економіка
Основи зовнішньоекономічної діяльності
Політична економія
Сучасні економічні теорії
Транснаціональні корпорації
Історія економіки та економічної думки
Управління зовнішньо-економічною діяльністю
Міжнародні економічні відносини і основи зовнішньо-економічної діяльності
Етикет та основи міжнародного протоколу
Крос культурної комунікації
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародні економічні відносини
Основи економічної науки
Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства
Міжнародна економічна інтеграція
Вступ до фаху
Курсове проектування
Методологія та організація наукових досліджень


Новини кафедри

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

13 Грудня 2012

20.09.2012Перспективне поповнення!
5.06.2012Вітаємо студентів І курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка
5.06.2012Вітаємо студентів ІІ курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка»
Задоя Анатолій Олександрович