In English  
   

Кафедра права

Мета

Проголошення незалежності України, виникнення нових суспільних відносин і форм функціонування нашої держави потребують підготовки фахівців нового покоління, знання яких базуються на платформі ринкових відносин, правовій свідомості та правовій культурі.

Основні цілі

Основними цілями діяльності кафедри є:

 • створення умов для всебічного розвитку України на глибокій правовій основі, інтегрування її у світове співтовариство, в тому числі за рахунок приведення законодавства до міжнародних юридичних норм, розвитку міждержавних партнерських взаємовідносин на цивілізованій законодавчій базі
 • відродження інтелектуальної, культурної і духовної спадщини українського народу завдяки глибокому вивченню молоддю історично-правових засад життєдіяльності України у минулому
 • поступова ліквідація правової безграмотності населення України за рахунок зростання кількості та покращення якості кадрів правознавців;
 • міжнародне визнання якості підготовки правознавців у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

Виходячи з вище зазначених перспективних цілей конкретними завданнями кафедри є забезпечення підготовки студентів до активної творчої та професійної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вміння самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене:

 • вільного володіння державною мовою та професійного використання однієї з іноземних мов
 • навчання молодих правознавців вмінню реально оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку
 • виховання високих моральних якостей, навичок організаторської та управлінської діяльності, вміння приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків
 • знання основних положень конституційного устрою України, основи політичної, економічної та соціальної системи суспільства, функціонування державної влади, основних проблем історії держави і права України, різних наукових методів дослідження та тлумачення правових документів, категорій і законів формальної логіки
 • вільного орієнтування випускниками університету у системі законодавства нашої держави
 • вміння правознавцями давати правильну правову оцінку подіям або вчинкам, вести дискусії, самостійно аналізувати конкретні норми права, користуватися джерелом поточного законодавства, орієнтуватися в проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Наведені перспективні цілі та конкретні завдання будуть вирішуватись університетом за рахунок:

 • введення в зміст юридичної освіти пріоритету загальнолюдських цінностей з урахуванням першочергового задоволення потреб, інтересів та прав особи;
 • здійснення поступового переходу від вивчення переважно правових норм і галузей права до оволодіння науковими теоріями і знаннями, що відбивають досягнення світової цивілізації у галузі правознавства;
 • формування юридичного мислення і політико-правового світогляду на основі конституційного принципу верховенства права, визнаного світовим співтовариством;
 • забезпечення пріоритету вивчення юридичної діяльності замість однобокого засвоєння правових норм.

Структура навчання

У підготовці фахівців з права беруть участь такі кафедри: права; гуманітарних та соціально-політичних наук; міжнародної економіки та економічної теорії ; менеджменту; маркетингу; обліку і аудиту; економіки підприємства; економічної кібернетики та математичних методів в економіці; іноземної мови; фізичного виховання.

Учбовий план складається з циклів дисциплін, що забезпечують гуманітарні, соціально-економічні, професійно-орієнтовані, а також базові економічні знання, які дозволяють студентам в повній мірі оволодіти спеціальними юридичними знаннями.

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

історія України, українська мова за професіональним спрямуванням, основи психології та педагогіки, українська та зарубіжна культура, філософія, політологія, соціологія, основи економічної теорії, іноземна мова, фізичне виховання, релігієзнавство.

Цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:

логіка, юридична деонтологія, теорія держави та права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, основи інформатики та обчислювальної техніки, безпека життєдіяльності, латинська мова, етика і психологія юриста, основи менеджменту, основи маркетингу, правове регулювання відносин власності, основи римського цивільного права, основи бухгалтерського обліку і аудиту, правова статистика, конституційні права, свободи і обов’язки громадян, альтернативні розв’язання спорів, виборче право зарубіжних країн, методика організації наукових досліджень, юридична психологія.

 

Цикл спеціальних дисциплін:

судові та правоохоронні органи, конституційне право України, адміністративне право, фінансове право, цивільне та сімейне право, кримінальне право, трудове право, екологічне право, кримінальний процес, цивільний процес, аграрне право, господарський процес, фінансове право, нотаріат України, податкове право, митне право, право соціального забезпечення, реєстрування актів громадського стану, організація юридичної служби на підприємстві, міжнародне право, судове діловодство, судова бухгалтерія, житлове право, корпоративне право, адвокатура України, міжнародне приватне право, віктимологія, конфліктологія, договірне право, складання цивільно - процесуальних документів.

Студентська наукова робота

Під час навчання студенти мають змогу приймати участь у науково –практичних конференціях, які проходять в Україні та за її межами. Крім того, кафедра права випускає науковий журнал - Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія «Юридичні науки» не тільки для наукових працівників, професорсько – викладацького складу ВНЗ, фахівців – правознавців, широкого кола науковців, юристів та працівників різних напрямів юридичної діяльності,  а й для студентів.

Кафедра права здійснює підготовку за спеціальністю «Правознавство» для професійної діяльності в будь-якій сфері юридичних знань. Навчання здійснюється на базі повної середньої освіти. Освіта за спеціальністю «Правознавство» здійснюється на різному ступеневому рівні:  бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 років), магістр (1рік).

Організація навчального процесу базується на певних принципах:

Безперервність та поступове ускладнення навчального процесу. Кожна навчальна дисципліна є логічним продовженням попередньої, вивчення окремих галузей права починається після засвоєння курсу теорії держави та права. Ускладнення процесу навчання виявляється у поступовому переході від засвоєння первинних понять про державу і право (дефініції держави, права, правової норми і т. п.) до розгляду концепцій права, сучасних проблем тієї чи іншої юридичної науки.

Поєднання загальних та спеціалізованих знань у процесі навчання. Всі студенти оволодівають знаннями, необхідними для юриста будь-якого профілю. До програми входять гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, а також цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін за професійним напрямком «ПРАВОЗНАВСТВО».

Поєднання теоретичного та прикладного матеріалу у юридичному навчанні. Творчий підхід до розв’язання наукових проблем та практичних ситуацій.

Після закінчення Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Правознавство» Ви можете працювати на посадах:

Після закінчення Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля «Правознавство» Ви можете працювати на посадах:

 • помічника адвоката, нотаріуса
 • викладача правознавства та інших юридичних дисциплін в навчальних закладах
 • юрисконсульта
 • юриста
 • працівника державної виконавчої та судової влади
 • працівника правоохоронних органів
 • займати інші посади, які потребують юридичної освіти.

Дисципліни кафедри

Аграрне право
Адвокатура України
Адміністративна відповідальність
Адміністративне право
Адміністративний процес
Актуальні проблеми теорії держави та права
Виборче право зарубіжних країн
Валютні відносини в господарській діяльності
Господарське право
Господарський процес
Віктимологія
Державне будівництво та самоврядування в Україні
Державне право зарубіжних країн
Екологічне право
Житлове право
Історія вчень про державу та право
Історія держави та права зарубіжних країн
Історія держави та права України
Конституційне право України
Конституційні свободи, права та обов'язки громадян
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Митне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Навчальна практика
Нотаріат України
Організація діловодства
Організація юридичної служби на підприємстві
Основи римського цивільного права
Підприємницьке право
Податкове право
Право соціального забезпечення
Правова статистика
Правове регулювання відносин власності
Право інтелектуальної власності
Реєстрування актів громадського стану
Сімейне право
Судова медицина
Судова психіатрія
Судове діловодство
Судові та правоохоронні органи
Сучасні національно-правові системи
Теорія держави та права
Теорія кваліфікації злочинів
Теорія судових доказів
Трудове право
Методика організації наукових досліджень
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія
Альтернативні розв’язання спорів
Конфліктологія
Складання цивільно-процесуальних документів
Корпоративне право
Основи права Європейського Союзу
Складання цивільно – процесуальних документів
Юридична психологія


Новини кафедри

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

4 Квітня 2012

18.10.2012Студентська та учнівська конференція, присвячена 180 – річчю з дня народження Олександра Миколайовича Поля
21.03.2012Нобелівські презентації
20.03.2012Презентація, присвячена питанням екологічного законодавства України та світу
Пушкіна Олена Вікторівна