In English  
   

Кафедра романо-германських мов

Кадровий склад кафедри та її науковий потенціал

Штат кафедри романо-германських мов, який забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, налічує 13 викладачів, з яких на постійній основі у складі кафедри працюють 12 осіб і на засадах внутрішнього сумісництва в університеті - 1 особа. Із загальної кількості викладачів кафедри наукові ступені та вчені звання мають 3 особи

 • к.п.н., доц., зав.кафедри  Давиденко Ю.Є.,
 •  к.іст.н. Берестень О.Є.,
 •  к.ф.н. Хабарова Н.А.

 Усі викладачі мають відповідну базову освіту.

 Кожного року на кафедрі проводять практичні заняття й іноземні викладачі. У 2009-10 роках це були викладачі німецької (Анна Брод), французької (Жан-Поль Брікар) та польської (Даніель Рутковський) мов. Цього навчального року це представник ДААД (німецького центру академічних обмінів) Тереза Фаттер.

Професорсько-викладацький склад кафедри орієнтований на постійне підвищення своєї кваліфікації.

 Цьому сприяють участь у науково-практичних конференціях, семінарах, стажування у закордонних вищих навчальних закладах. Викладачі кафедри пройшли стажування і перепідготовку у провідних вітчизняних і зарубіжних лінгвістичних і методичних центрах, таких як:

 • Гете-інститут (Київська та Дніпропетровська філії)
 • Німецький центр академічних обмінів DAAD
 • Французький центр документації Alliance Française
 • Вища інституція з навчання іноземних мов (Франція, Сен-Жермен-ан-Ле)
 • Інститут Сервантеса (Київська філія)

Одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

 • У червні 2012 р з успіхом захистила кандидатську дисертацію викл. Якименко Г.О.
 • Завершує роботу над кандидатською дисертацією ст. викл. Онищенко М.Ю., спец. 10.01.05 – зарубіжна література.
 • Працює над монографією за темою докторської дисертації з питань інтенсифікації викладання другої іноземної мови доц. Давиденко Ю.Є., за результатами якої публікоються наукові статті у фахових виданнях.
 • Прикріплено здобувачами два викладача кафедри, які затвердили теми кандидатських дисертацій: викл. Заєць О.О. (здобувач кафедри іспанської філології в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 10.02.05 – романські мови, та  викл. Плющай О.О.  – германські мови).
 • Кафедра романо-германських мов розробляє наукову тему «Інтенсифікація навчання другої іноземної мови» (керівник к.п.н., доц. Давиденко Ю.Є.)., яка була затверджена на засіданні кафедри у жовтні 2003р., протокол №3. Результати досліджень знаходять відображення у наукових публікаціях і постійно впроваджуються в учбовий процес.

Серед важливих публікацій викладачів кафкдри романо-германських мов слід зазначити такі:

 • Давиденко Ю.Є., Міхальков Я.В., Виселко А.Д. Langue de conférence: Навчальний посібник (гриф МОН України). – Д.: ДУЕП, 2008. – 180 с.
 • Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Теорія та практика письмового та усного перекладу: Навчальний посібник (для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів). – Д.: ДУЕП, 2011. – 260 с.
 • Воробьев В.Т., Багрова Н.М., Борисевич И.П., Михлик О.А. Дидактические материалы:  учебное пособие для самостоятельной работы студентов старших курсов специальности «Переклад». – Д.: ДУЕП, 2010. – 128 с.
 • Міхальков Я.В., Радаєва Г.Д. Конференція німецькою мовою Жодних проблем: Навчальний посібник . – Д.: ДУЕП, 2010. – 180 с.
 • Воробьев В.Т., Багрова Н.М., Борисевич И.П., Михлик О.А. Немецкий язык для переводчиков в сфере деловой коммуникации. – Д.: ДУЕП, 2007. – 320 с.
 • Давиденко Ю.Є., Міхальков Я.В. Français du secrétariat (франц. укр.та рос.): Навчальний посібник (гриф МОН України). – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. – 220 с.

У жовтні 2005 була проведена Презентація підручника LE FRAN?AIS DU SECR?TARIAT – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005.- 230с. (гриф МОН України) (автори Ю.Є.Давиденко та Міхальков Я.В.) на 27 ТВ каналі ДУЕП у присутності директора Ал’янс Франсез пана І.Шіттерера, проф. Момота В.Є., пані Гронської Г.В. (медіа центр), Дніпропетровськ, 27 ТВ канал.

У грудні 2006 цей підручник отримав Диплом фонду соціального захисту та підтримки науковців України та зайняв І місце у УІ обласному міжвузівському конкурсі на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання у  номінації «Навчальний посібник».

Робота над новими підручниками, конспектами лекцій та словниками продовжується і сьогодні.

Серед головних напрямків науково-методичної роботи кафедри романо-германських мов у 2011-2012н.р. була розробка нових навчальних програм, робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів нових дисциплін кафедри за напрямом підготовки 6.020303 Філологія: Мова та література.

На кафедрі функціонує «Перекладацьке бюро» (доц. Давиденко Ю.Є., ст.викл. Борисевич І.П., ст.викл. Онищенко М.Ю., викл. Якименко Г.О.).

Протягом 2011-2012 н.р. перекладачі кафедри взяли активну участь у підготовці ні ІІ Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в галузі економіки (підготовка перекладів інформаційних листів, розповсюдження інформації серед студентів франкомовних, німецькомовних та іспаномовних країн тощо).

Міжнародні зв’язки кафедри, співробітництво з організаціями

Кафедра романо-германських мов, яка здійснює підготовку студентів Дніпропетровськогоо університету імені Альфреда Нобеля із трьох іноземних мов (німецької, французької, іспанської) та латинської мови має налагодже  міжнародні зв’язки з іноземними навчальними закладами та міжнародними організаціями: Гете-інститут (Німеччина), інститут Сервантеса (Іспанія),  французький центр Альянс Франсез, кафедра романських мов національного університету ім..Я.Купали (Білорусь).

Викладачі кафедри романо-германських мов беруть участь у Міжнародних конференціях на території Швейцарії, Словаччини, Польщі, Росії, Білорусі, України (Давиденко Ю.Є., Михальков Я.В., Онищенко М.Ю., Борисевич І.П, Михлик О.А., Хабарова Н.А., Якименко Г.О.).

Викладачі секції німецької мови (доц. Міхальков Я.В., доц. Берестень О.Є., ст.викл. Міхлик О.О.,ст. викл. Борисевич І.П., керівник секції – ст. викл. Михлик О.О.) плідно співпрацюють з центром академічних обмінів ДААД (координатор зв’язків ст. викл. Михлик О.О.).

На базі кафедри романо-германських мов  у 2008 р.відбувся науково-методичний семінар з запрошенням лекторів з Німеччини Клаудії Дате з інституту Гете та Дагмар Венцель з ДААД за темою " Fachsprachenkurs. Übersetzen von Wirtschaftstexten".

Представником DAAD у Дніпропетровську Антье Крюгер у жовтні 2010 та квітні 2011  в університеті були проведені зустрічі- презентації программ DAAD в Україні.

Студенти IIІ та IV курсів напряму підготовки «Філології» в 2010-2011 р.проходили курс мовної підготовки на практичних заняттях (викл.Анна Брод), у 2011-2012 р. студенти ІІІ курсу відвідали лекції з лінгвокраїзнавства представника ДААД Терези Фаттер.

Викладачі секції французької мови (к.п.н, доц. Давиденко Ю.Є., к.ф.н. Хабарова Н.А.,ст.викл., Ратомська Л.В., викл. Якименко Г.О.) активно співпрацюють з Французьким центром Alliance Française (координатор зв’язків доц. Давиденко Ю.Є.), Institut Français de l’Ukraine, Campus France, Франко-українським центром співробітництва у галузі вищої освіти та науки при Посольстві Франції в Україні (лекції, заходи, пов’язані з проведенням «Французької весни», лінгвістичне стажування, наприклад, у червні 2003р. стажування доц. Давиденко Ю.Є. у Вищій інституції з навчання іноземних мов, Франція, Сен-Жер-мен ан Ле; у травні та жовтні 2008р. – участь доц. Давиденко Ю.Є. у методичому семінарі посольства Франції), у квітні 2009 р. участь викладачів французької секції у методичному семінарі для викладачів вищої та середньої школи («Альянс Франсез» спільно з кафедрою французької філології ДНУ). Місце проведення – Дніпропетровськ, у квітні 2010 р. – у методичному семінарі для викладачів вищої та середньої школи («Альянс Франсез» спільно з кафедрою французької філології ДНУ). Місце проведення – Дніпропетровськ, у червні 2011 р. у методичному семінарі для викладачів вищої школи (посольство Франції спільно з видавництвом DIDIER. «Nouvelles tendances de la didactique du français langue étrangère» Місце проведення – Дніпропетровськ, Альянс Франсез.

Викладачі секції іспанської мови (ст. викл. Онищенко М.Ю., ст. викл. Нестеренко О.А., викл. Заєць О.С., викл. Плющай О.О.; керівник секції – викл. Заєць О.С.) активно співпрацюють з латино-іспанським центром (координатор зв’язків ст. викл. Нестеренко О.А., член комісії з прийому іспитів DELE). Викладачі кафедри пройшли стажування у Літній мовній школі при Мадрідському університеті, Іспанія (ст. викл. Нестеренко О.А. – вересень 2002р., червень 2003 р.; ст. викл. Онищенко М.Ю. – червень 2004р.). У травні 2008р. на базі ДУЕП організовано та проведено семінар EDELSA (іспанське видавництво). 15-16 жовтня 2009р. викладачі секції взяли участь у ІV дидактичному курсі з методики викладання іспанської мови як іноземної для викладачів вищої школи, який пройшов у Київському національному університеті.

Робота кафедри зі студентами

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри романо-германських мов є залучення студентів до науково-дослідної роботи, яка ведеться під керівництвом усіх викладачів. При кафедрі романо-германських мов функціонує наукове студентське товариство під керівництвом викладачів іспанської, німецької та французької мов (координатор роботи – викл. Плющай О.О.). Проміжним результатом такого керівництва є участь студентів у щорічній науковій Всеукраїнській студентській конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації». У березні 2012 р. ця конференція відбулась вже у девятий раз.

Викладачі кафедри романо-германських мов ведуть активну позааудиторну роботу зі студентами з метою підвищення їхньої мотивації щодо вивчення французької, німецької, іспанської та латинської мов. Формами такої роботи є різноманітні заходи у рамках співробітництва з Французьким центром «Альянс франсез», з центром академічних обмінів ДААД, з латино-іспанським центром.

Результатом правильного підходу викладачів кафедри до навчального процесу є факт щорічного успішного складання студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля міжнародних сертифікованих тестів-іспитів з володіння французькою (DELF-DALF), іспанською (DELЕ) та німецькою (DAF) мовами

Мовна підготовка студентів університету з других іноземних мов сприяє міжнародній мобільності студентів:

 • навчання у ВНЗ зарубіжних країн: сьогодні отримують другу вищу освіту Корсунь Ксенія в Ганновері, Австрія, у Віденському технічному університеті за спеціальністю «Економіка», Лиходєд Вікторія у Франкфурті, в університеті м. Майнц у Німеччині за спеціальністю «Соціологія та англістика», Дришлюк Олександра в Ганноверському університеті навчається за спеціальністю «Event-management»; Михайлова Юлія  в Гамбургському університеті, Щемелініна Яніна в Лейпцигскому університеті вивчають германську філологію.
 • стажування у літній школі Парижу (Таран Анастасія з метою отримання відповідного сертифікату DELF В2),

навчання у літній школі (Арзуманян Марія – м. Біаритц, Франція, 1-16 червня 2008 р., отримала сертифікат про рівень володіння французькою мовою DELF A2; Козлова Валентина – м. Малага, Іспанія, університет Malaca-Universidad, 15-31 липня 2007р., отримала сертифікат про рівень володіння іспанською мовою Avanzado A1;

 • робота у складі волонтерських міжнародних груп

а) в Німеччині,(Гордієнко Катерина 5 курс напрям «філологія»);

б) у Франції (Цигульов Влад 4 курс, Діана Богданова та Гайдар Марина 5 курс напрям «Філологія»)

 • випускниця нашого університету Подлесська Станіслава успішно працює на австрійському поліграфічному підприємстві перекладачем з двох іноземних мов: німецької та англійської
 • випускниця 2011 року Калініна Наталка з грудня 2011р. працює в Німеччині у якості перекладача та помічника директора підприємства
 • студентка ІІІ курсу Харук Катерина була запрошена молодіжною організацією м. Дніпропетровська «МЮ» у якості перекладача з німецької мови попрацювати на зустрічі юніорських футбольних команд «EURO 2012» у травні 2012 р.

Організація навчального процесу

Навчальна робота кафедри романо-германських мов спрямована на удосконалення методів і форм викладання другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської) на таких напрямах підготовки, як «Переклад» (денне та заочне відділення) та «Міжнародна економіка», а також латинської мови на напрямах підготовки «Переклад» і «Правознавство» (денна та заочна форми навчання).

У зв’язку з викладанням викладачами кафедри декількох іноземних мов за своєю структурою кафедра розподілена на три секції, які організують всі види робіт по кафедрі (навчально-методичну, наукову, виховну, позаудиторну зі студентами) в залежності від цілей та завдань, які стоять перед тим чи іншим напрямом дослідження.


Фахівцями кафедри викладається 14 навчальних дисциплін з практичного курсу другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської), перекладу другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської), лінгвокраїнознавству країн другої іноземної (німецької, французької, іспанської) мови, другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської) для напряму підготовки «Міжнародна економіка, латинської мови для напрямів підготовки «Переклад» та «Правознавство».

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша навчально-методична література.

Якість навчального процесу значно підвищується за рахунок ефективного поєднання теоретичних засад і цікавих практичних прикладів та ситуацій. Викладачами кафедри застосовуються інтерактивні методи навчання: широке застосування презентацій з використанням мультимедійного обладнання, ситуаційні вправи, командні завдання, використання спеціалізованих комп’ютерних програм.

Кожному студенту кафедра надає можливість самостійної роботи у комп'ютерних класах (у тому числі доступ до міжнародної мережі Інтернет) у другій половині дня протягом усього тижня.

Державна атестація спеціалістів і магістрів з другої іноземної мови здійснюється шляхом складання комплексного державного екзамену у IX семестрі, що має на меті перевірку та оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції студентів, наявності у них практичних знань з дисциплін «Практичний курс другої іноземної мови» та «Переклад другої іноземної мови».

Профiльнi дисципліни

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)
Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (нім.)
Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької)
Переклад другої іноземної мови (іспанської.)
Переклад другої іноземної мови (німецької.)
Переклад другої іноземної мови
Практичний курс другої іноземної мови
Друга іноземна мова (французька) для спеціальності «Міжнародна економіка»
Практичний курс другої іноземної мови (французька)
Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
Латинська мова для спеціальності «Переклад»
Латинська мова для спеціальності «Право»
Друга іноземна мова (німецька) для спеціальності «Міжнародна економіка»
Друга іноземна мова (іспанська) для спеціальності «Міжнародна економіка»
Друга іноземна мова професійного спрямування (німецька)
Друга іноземна мова професійного спрямування(іспанська)
Друга іноземна мова професійного спрямування (французька)
Курс підготовки до складання міжнародного тесту-іспиту DELF A1-A2
Курс підготовки до складання міжнародного тесту-іспиту DELF B1-B2


Новини кафедри

Зустріч: Кубинський культурний центр - Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

15 Жовтня 2012

25.06.2012Вітаємо з успішним захистом дисертації Ганну Олександрівну Якименко !
30.03.2012ІІІ Загальноуніверситетська Олімпіада з других іноземних мов (німецької та французької)
27.03.2012ІІ Всеукраїнський Конкурс з іспанської мови як другої іноземної у Дніпропетровському університеті ім. А.Нобеля
Давиденко Юлія Євгенівна