In English

 
   

Наукова робота кафедри

В плані практичного володіння другою іноземною мовою методична робота кафедри націлена на формування у студентів мовленнєвих навичок, пов’язаних з різними видами мовленнєвої діяльності: монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання, читання, письмо.

В плані розвитку ділового мовлення велика увага приділяється розвитку навичок ділового листування, реферування, анотування текстів ділового змісту, перекладу ділової документації.

Кафедрою розроблено і випущено у світ великий пакет навчальних матеріалів, методичних документів, методичного забезпечення різноманітних курсів.

З лютого 2009р. одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри стала підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

  • Прикріплено здобувачами три викладача кафедри, які затвердили теми кандидатських дисертацій: викл. Заєць О.О. (здобувач кафедри іспанської філології в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 10.02.05 – романські мови, тема дисертації «Структурно-семантичні особливості парафрази»); викл. Хабарова Н.А. (здобувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, ДНУ ім. Олеся Гончара за спец. 10.02.02 – російська мова, тема дисертації «Лінгвістичні параметри тексту анотації»); викл. Плющай О.О. (здобувач кафедри іноземної філології ДУЕП за спец. 10.02.04 – германські мови, тема дисертації «Cтворення оптимістичного настрою в англомовному політичному дискурсі: лінгвокогнітивний ракурс»).
  • Завершує роботу над кандидатською дисертацією ст. викл. Онищенко М.Ю. за темою «Модус "письма" у французькій постмодерністській літературі (на прикладі творів Ж.Перека)», спец. 10.01.05 – зарубіжна література.
  • Працює над монографією за темою докторської дисертації з питань інтенсифікації викладання другої іноземної мови доц. Давиденко Ю.Є., за результатами якої опубліковані наукові статті у фахових виданнях.

Кафедра іноземної філології розробляє комплексну наукову тему Інституту міжнародної комунікації ДУЕП «Лінгвометодичні аспекти іншомовної мовленнєвої комунікації» (керівник д.ф.н., доц. Ніконова В.Г.). У межах цієї теми кафедра розробляє наукову тему «Інтенсифікація навчання другої іноземної мови» (керівник к.п.н., доц. Давиденко Ю.Є.)., яка була затверджена на засіданні кафедри у жовтні 2003р., протокол №3. Результати досліджень знаходять відображення у наукових публікаціях і постійно впроваджуються в учбовий процес. За 2008-2009 навч. рік викладачами кафедри було надруковано: 4 посібника (заг. обсягом 28,22 у.д.а.), 23 статті (переважно у фахових виданнях, заг. обсягом 10,84 у.д.а.), 14 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях (2,56 у.д.а.) та було подано до різних видавництв 9 статей. Загальний обсяг наукових публікацій у 2008-2009 навч. році склав 41,62 у.д.а.

Серед важливих публікацій викладачів кафедри іноземної філології слід зазначити такі:

  • Ніконова В.Г. Концептуальний простір трагічного в поетиці Шекспіра: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
  • Давиденко Ю.Є., Міхальков Я.В., Виселко А.Д. Langue de conf?rence: Навчальний посібник (гриф МОН України). – Д.: ДУЕП, 2008. – 180 с.
  • Давиденко Ю.Є., Міхальков Я.В. Fran?ais du secr?tariat (франц. укр.та рос.): Навчальний посібник (гриф МОН України). – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. – 220 с.

Серед головних напрямків науково-методичної роботи кафедри іноземної філології у 2009р. була розробка нових навчальних програм, робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів нових дисциплін кафедри за напрямом підготовки 6.020303 Філологія: Мова та література. Усього за 2008-2009 навч. рік видано 95 робіт, загальний обсяг яких становив 718,13 у.д.а., що в розрахунку на одного викладача склало 5,2 роботи обсягом 40 у.д.а.

 
 
Yandex.Metrika