In English

 
   

Секція англійської мови

У складі секції англійської мови – шість викладачів кафедри, а саме: завідувач кафедри, д.ф.н., доц. Ніконова В.Г., професор кафедри, к.ф.н., доц. Васюченко Г.А., доценти кафедри: к.п.н., доц. Зінукова Н.В., к.ф.н., доц. Москаленко Н.О., к.ф.н. Бідненко Н.П., к.ф.н. Яшкіна В.В.; керівник секції – доцент кафедри, к.ф.н. Бідненко Н.П.

Члени секції англійської мови викладають теоретичні дисципліни філологічного циклу: «Стилістика основної іноземної мови (англійської)», «Історія основної іноземної мови (англійської)», «Термінологія основної іноземної мови (англійської)», «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови (англійської)», «Вступ до мовознавства» для студентів напряму підготовки Філологія: Переклад, Інституту міжнародної комунікації.

Викладачі секції постійно займаються науковою діяльністю, є авторами навчальних посібників, методичних розробок, навчальних і робочих програм.

 • Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2007 – 364 с.
 • Ніконова В.Г. Абітурієнт–2005: Тестові завдання з англійської мови для спеціальності «Переклад»: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2005. – 96 с.
 • Ніконова В.Г. Абітурієнт-2005: Тестові завдання для спеціальності «Переклад»: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Вид. ДУЕП, 2004. – 72 с.
 • Ніконова В.Г. Абітурієнт-2004: Тестові завдання для спеціальності «Переклад»: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Вид. ДУЕП, 2004. – 46 с.
 • Ніконова В.Г. Абітурієнт-2003: Тестові завдання для спеціальності «Переклад»: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Вид. ДУЕП, 2003. – 40 с.
 • Ніконова В.Г., Бічай Ю.В., Мозова І.М. Практикум з англійської граматики: English Grammar in Practice: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: HDD ДНУ, 2003. - 60 с.
 • Ніконова В.Г. Модель трагічного в поетиці Шекспіра // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць. – Вип. 4 / Ред. кол.: В.В.Левицький, В.В.Козловський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 146-150.
 • Никонова В.Г. Проблема интерпретации художественного текста в ракурсе когнитивной поэтики // Проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе. Взаимодействие академической науки и практики филологического образования: Cб. материалов Второй международной научно-практической конференции (Белгород, 14 ноября 2008 г.) / Отв. ред. П.Ю. Федорченко. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2009. – С. 18-23.
 • Ніконова В.Г. Мовна картина світу в трагедіях Шекспіра як утілення індивідуально-авторського світобачення // Ученые записки Таврического нац. университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Том 22 (61). – № 1. – Симферополь: Таврический нац. университет им. В.И.Вернадского, 2009. – С. 74–76.
 • Bidnenko N. Motivating students for reading // Англістика та американістика: Зб. наук. праць / Ред. кол.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева (голов. ред.) та ін. – Вип. 5. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – С. 60-64.
 • Бідненко Н.П. Творчість Бернарда Шоу в сприйнятті української і російської культури // Мова та культура. – Серія «Філологія». – Вип. 2. – Т. 3. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго. – 2001. – С. 27-36.
 • Бідненко Н.П. Взаємодія культур при перекладі драматургічних творів // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції «Мова та культура» у 5-ти томах. – Том 4. – К.: Collegium. – 2000. – С. 34-36.
 • Бідненко Н.П. Подтекст в драме и проблемы перевода // Література в контексті культури. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 102-108.

Ці підручники, навчальні та методичні посібники були і є невід’ємною складовою навчального процесу. Робота над новими підручниками продовжується і сьогодні.

Викладачі секції беруть активну участь у різних наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

 • Сертифікат д.ф.н., доц.. Ніконової В.Г. про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу з питань міжкультурних особливостей комунікації у Балтийському регіоні, Місце проведення – Готландський університет, Швеція, 4-11 грудня 2007р.
 • Участь д.ф.н., доц. Ніконової у 64 Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.
 • Nikonova V. Cognitive-Poetic Approach to the Interpretation of a Literary Text // Навчання загальновживаній та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: III Міжнародна конф. 15-16 травня 2009 р. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009. – 17-18.
 • Nikonova V. Mental structures of an individual worldview in cross-cultural interactions // Новітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації: Міжнародна наукова конференція, 22–23 травня 2008 р. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 208-210.
 • Бідненко Н.П. Міжнародний тренінг «Експериментальна освіта як сучасний підхід менеджмент викладання», ДУЕП (Україна), LINGVO Corporation (Україна) та MITRE International Training Consultants (Великобританія). Місце проведення: Дніпропетровськ, 2005.

Викладачі секції виконують педагогічну та наукову діяльність зі студентами університету, готують їх до участі у студентських наукових конференціях, захисту дипломних робіт англійською мовою, до міжнародних екзаменів:

 • Так, д.ф.н., доц. Ніконова В.Г. є науковим керівником аспірантів та здобувачів за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, першим опонентом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністями 10.02.04 – германські мови та 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, рецензентом навчально-методичних видань.
 • К.п.н., доц.Зінукова Н.В. бере участь у підготовці студентів на одержання сертифікату з Ділової англійської мови.
 • К.ф.н. Васюченко Г.А. є членом Асоціації викладачів англійської мови в Україні, постійно проводить консультації зі студентами з написання дипломних робіт та наукових праць.
 
 
Yandex.Metrika