In English  
   

Кафедра політології, соціології та гуманітарних наук

Загальна інформація.

Кафедра «Гуманітарних та соціально-політичних наук» Університету створена у 1999 році (до цього вона входила до складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін університету) та є загальноуніверситетською кафедрою, що веде підготовку з гуманітарних (в основному) та циклу фундаментальних та спеціальних дисциплін. З початку створення кафедру очолює д. ф. н., професор В.А. Полторак.

З 2011 року перейменована у Кафедру політології, соціології та гуманітарних наук у зв'язку із ліцензуванням спеціальності «Політологія», набір на яку розпочався літом 2012 року.

Навчальний процес на кафедрі ведуть 10 викладачів: 1 професор, 7 доцентів, 2 ст. викладачі. Навчальний процес здійснюється кафедрою серед студентів всіх спеціальностей на денній та заочній формах навчання. Викладачі кафедри приймають участь у підготовці фахівців за спеціалізацією «Референт-перекладач, спеціаліст із зв’язків з громадськістю» разом із кафедрою англійської філології та перекладу.

Організація навчального процесу.

Фахівцями кафедри викладаються 37 навчальних дисциплін по гуманітарному циклу (соціологія, філософія, психологія і педагогіка та ін.); фундаментальних (безпека життєдіяльності), а також спеціальних (маркетингові дослідження, паблік рилейшнз, іміджмейкінг та ін.).

Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають нормативам Міністерства освіти (гуманітарні та фундаментальні дисципліни), а також за програмами, які створені на кафедрі та відповідають новітнім методикам сучасної освіти, таких як «РR в бізнесі», «Паблік рилейшнз», «Іміджмейкінг» і т. ін. Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками і навчальними посібниками.

Лекційні курси з дисциплін навчального плану (по низці дисциплін) викладаються з використанням мультимедіного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться з використанням тестових методик, по деяким дисциплінам активно використовуються рольові та ділові ігри, методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюються шляхом тестування у комп'ютерній формі та з використанням паперових носіїв.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких більшість складають доктор та кандидати наук. Вчені ступені та звання мають 9 викладачів: проф., д. ф. н. Полторак В.А., кандидати наук та доценти: Бартун М.П., Прошин Д.В., Петрова В.М., Макагонова В.В., Пожаров О.В, Єремеєва І.А., Турчак О.М.

З 10 викладачів 8 працюють в університеті на постійній основі, 1 - на підставі внутрішнього сумісництва, 1 - на засаді сумісництва.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, організаціями, фондами. Міжнародні зв’язки.

Кафедра має розгалужені контакти з науково-дослідними та громадськими організаціями національного та регіонального рівня, зокрема із Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Центром соціологічних і політичних досліджень та технологій «СОЦІОПОЛІС».

Центр маркетингових і соціологічних досліджень (ЦМІСІ) працює повністю у співробітництві із кафедрою. Його очолює зав. кафедри, професор В.А. Полторак. В Центрі працює крім нього ще два спеціалісти, серед яких кандидат соціологічних наук Л.Б. Холод. ЦМІСІ постійно проводить дослідження з вивчення ринку освітніх послуг у регіоні, проблем студентства, якості підготовки спеціалістів. У роботі Центра приймають участь студенти (насамперед маркетологи), які розвивають практичні навички та теоретичні наробки по методиці проведення різноманітних досліджень, обробки інформації тощо.

Профiльнi дисципліни

Public relations (в бізнесі)
Public relations в міжнародних відносинах
Безпека життєдіяльності
Етика
Етика і естетика
Іміджмейкінг
БЖД (цивільна оборона, безпека життєдіяльності, охорона праці)
Логіка
Методи та технології соціологічних досліджень
Ораторське мистецтво
Паблік рилейшнз
Політичний маркетинг
Релігієзнавство
Соціологія ІІ
Соціологія
Соціологія реклами
Філософія
Філософія (релігієзнавство, етика, естетика, логіка)
Цивільна оборона
Історія філософії
Основи демографії
Економічна історія
Історія української культури
Історія України
Культура наукової мови
Історичний досвід економічних реформ
Культура українського мовлення
Мовна модель сучасного інформаційного простору
Основи демократії
Політологія
Правова демократична держава в Україні
Сучасна українська література
Сучасна українська мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Українська та зарубіжна культура
Українська мова


Новини кафедри

Завершене видання спеціального комплексу робіт із «Соціології політики»

20 Лютого 2012

18.10.2012Студентська та учнівська конференція, присвячена 180 – річчю з дня народження Олександра Миколайовича Поля
15.12.2011Ліцензування нової спеціальності
2.02.2010Вийшов з друку (видавництво Європейського університету) енциклопедичний словник «Соціологія політики»
Полторак Володимир Абрамович