In English

 
   

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (нім.)

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземної мови, яка вивчається, та застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі іноземної мови і мовлення.

Завдяки курсу навчання лінгвокраїнознавства студенти повинні

знати

  • країнознавчий матеріал з історії, культури, географії, економіки, державного устрою основних німецькомовних країн (Німеччини, Австріі, Швейцарії, Люксембургу, Ліхтенштейну тощо)

вміти

  • практично застосовувати набуті знання у практиці практичного спілкування німецькою мовою та лінгвокультурному аналізі текстів під час їхнього перекладу.

Окремі завдання курсу пов’язані з оволодінням матеріалом, що подається у кожній конкретній темі.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 415 с. (базовий посібнік)

2. Мирианашвили М.Г., Северова Н.Ю. Лингвострановедение Германии. – М.: Академия, 2007. – 217 с. (базовий посібнік)

3. Клюева Т.В. Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн: Уч. пособие по страноведению на нем. языке. – М., НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. – 90 с.

4. Міхальков Я.В. Посібнік по лінгвокраїнознавству країн другої іноземної мови (німецької). – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2006. – (електрон. варіант).

5. Австрия. Факты и цифры. – Вена, 1980.

6. Tatsachen ?ber Deutschland. Societ?tsverlag. – Frankfurt/Main, 1995.

Додаткова

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983.

2. Томахин Г.Д. Понятие лингвострановедения. Его лингвистические и лингводидактические основы // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 3. – С. 77-80.

3. Томахин Г.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения // Иностранные языки в школе. –1980. – №4. – С. 84-88.

4. Томахин Г.Д. Лексика с культурным компонентом значения // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 6. – С. 42-46.

5. Томахин Г.Д. Реалии в культуре и языке // Иностранные языки в школе. –1981. – № 1. – С. 64-69.

6. Михальков Я.В. Пособие по страноведению. – Днепропетровск, 1995.

7. Duden. Landschaftliche Unterschiede im deutschen Wortgebrauch. – Mannheim, 1972.

Дисципліну викладає:

доцент кафедри романо-германських мов Міхальков Я.В. (лекції, денна та заочна форми навчання)

 
Yandex.Metrika