In English

 
   

Національна економіка

Національна економіка - це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами та на підставі пізнаних закономірностей обґрунтовує пріоритети й заходи економічної політики держави, спрямовані на стабільний економічний розвиток та підвищення якості життя населення за умов дотримання вимог національної економічної безпеки.

Об’єктом національної економіки як науки є економіка країни в цілому та її складові у єдності та взаємодії в контексті суспільно-природного розвитку та економічної глобалізації.

Предметом національної економіки як науки є сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

Метою національної економіки як науки є вивчення законів і закономірностей функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами.

Для досягнення поставленої мети необхідне виконання наступних завдань:

 • розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграції у світове господарство
 • сформувати у студентів знання закономірностей функціонування і розвитку національної економіки, специфіку взаємодії її економічних суб’єктів в умовах глобалізації світових товарно-ресурсних ринків
 • надати їм практичні навички прогнозування та обґрунтування системних наслідків тих чи інших видів державної соціально-економічної політики.

У результаті вивчення тем та розділів дисципліни студенти повинні

знати:

 • склад, структуру та основні закономірності функціонування і розвитку національної економіки як складно організованої цілісної системи
 • систему показників оцінки економічного потенціалу країни, та його окремих складових
 • систему та класифікацію макроекономічних соціально-економічних прогнозів
 • класифікацію та порядок розробки держаних та регіональних цільових комплексних програм
 • основні види, напрями, механізми та інструменти держаної соціально-економічної політики
 • економічні аспекти геополітичного положення України
 • засади функціонування ефективної системи національної економічної безпеки

вміти:

 • розрізняти загальне, особливе та одиничне у функціонуванні і розвитку національної економіки України
 • використовувати методику оцінки економічного потенціалу національної економіки
 • аналізувати основні відтворювальні пропорції та характеризувати поточні й очікувані в майбутньому проблеми розвитку національної економіки
 • визначати та аналізувати місце економіки України в структурі світової економіки
 • визначати основні фактори та причини нерівноважності національних товарного, ресурсного та грошового ринків
 • обґрунтовувати критерії визначення державних структурних, інвестиційних та інноваційних пріоритетів розвитку
 • прогнозувати наслідки та результати окремих заходів державної соціально-економічної політики
 • формувати пропозиції щодо підвищення ефективності макроекономічної політики
 • визначати випадки порушення вимог національної економічної та фінансової безпеки.
 
Yandex.Metrika