In English

 
   

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземної мови, яка вивчається, та застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі іноземної мови і мовлення.

Завдяки курсу навчання лінгвокраїнознавства студенти повинні

знати

  • країнознавчий матеріал з історії, культури, географії, економіки, державного устрою основних країн, де офіційною є іспанська мова (Іспанія, Мексика, Республіка Куба, Аргентина та інші),

вміти

  • практично застосовувати набуті знання у практиці практичного спілкування іспанською мовою та лінгвокультурному аналізі текстів під час їхнього перекладу.

Окремі завдання курсу пов’язані з оволодінням матеріалом, що подається у кожній конкретній темі.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. (базовий підручник)

2. Латинская Америка: Справочник / Под общ. ред. В.В. Вольского; Сост. С.Н. Табунов. – М.: Политиздат, 1990.

3. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1983.

4. Линвиненко Е.В. История испанского языка. – К.: Вища школа, 1983.

5. Томахин Г.Д. Понятие лингвострановедения. Его лингвистические и лингводидактические основы / Иностранные языки в школе. – 1980. – № 3. – С. 77-80.

6. Томахин Г.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 4. – С. 84-88.

7. Томахин Г.Д. Лексика с культурным компонентом значения // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 6. – С. 42-46.

8. Фирсова Н.М. Испанский речевой этикет: Справ. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1991.

Додаткова

1. Бубновская Э.Ф., Васильева Л.Н. Хрестоматия по истории испанского языка. Учебное пособие – К.: Вища школа. 1991.

2. Зубрицкий Ю.А. Инки-кечуа. Основные этапы истории народа. – М.: Наука, 1975.

3. Кузьмицев В.А. Тайна майя. – 2 е изд. – М.: Молодая гвардия, 1975.

4. Лоней, Дрю. Эти странные испанцы / Пер. с англ. А. Базина. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 1999.

5. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред.В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

6. Рус Альберто. Народ майя / Пер. с исп. с опр. Э.Г. Александренкова. Научная редакция и автор. предисловие В.И. Гуляев. – М.: Мысль, 1986.

7. Страны и народы: Научн.-попул.геогр.-этногр. – Изд. В 20-ти т. –Зарубежная Европа. Южная Европа / Редкол.: В.П. Максаковский, С.А. Токарев (отв. ред.) и др. – М.: Мысль, 1983.

8. Страны и народы: Научн.-попул.геогр.-этногр. – Изд. В 20-ти т. –Америка. Общий обзор. Северная Америка. – М.: Мысль, 1980.

9. Страны и народы. Научн.-попул.геогр.-этногр. – Изд. В 20-ти т. – Общий обзор Латинской Америки. – М.: Мысль, 1981.

10. Страны и народы. Научн.-попул.геогр.-этногр. – Изд. В 20-ти т. – Южная Америка. – М.: Мысль, 1983.

11. Pierre Vilar Historia de Espa?a. – Ed. Pueblo y Educaci?n, La Habana, 1977.

12. Laurette Sejourne «Antiguas culturas precolombinas» – Ed. de ciencias sociales, La Habana, 1974.

13. Calder?n de la Barca. Serie «El autor y su obra» – Ed. Pueblo y Educaci?n, La Habana, 1974.

14. Lovi Marrero. Geograf?a de Cuba. – Ed. Selecta, La Habana, 1957.

Дисципліну викладає:

Ст. викл. кафедри романо-германських мов Нестеренко О.А. (лекції, денна та заочна форми навчання)

 
Yandex.Metrika