In English

 
   

Практичний курс основної іноземної мови (англ.)

Основна іноземна мова як навчальна дисципліна у системі підготовки перекладачів займає провідне місце. Вивчення англійської мови як основної спрямоване на засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової, так і усної в рамках літературної норми. Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити володіння студентами І – IV курсів розмовною англійською мовою на рівні, який наближається до рівня носія. Вивчення практичної граматики спрямоване на засвоєння граматичних явищ, які складають основу граматичних трансформацій при перекладі.

Оволодіння студентами іншомовного спілкування передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, яка реалізується за допомогою мовленнєвих умінь, розвинених на основі мовних, лінгвокраїнознавчих, країнознавчих знань та навичок мовлення.


 
Yandex.Metrika