In English

 
   

Філософія

Мета викладання курсу навчальної дисципліни «Філософія» (філософія, релігієзнавство, етика та естетика, логіка) – формування системи світоглядних знань про буття світу та людини, про найістотніші взаємовідносини людини із природою та суспільством, її духовне життя в усіх формах його існування, про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про мораль як соціальний феномен, моральні якості, моральні норми та цінності, про естетичні категорії, що відображають духовно-практичне освоєння світу, про засоби доведення і спростування, що забезпечують досягнення об’єктивної істини.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • головні етапи історії всесвітньої філософії та її органічної складової – української філософії
 • зміст ключових понять головних розділів філософії (онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії)
 • тенденції розвитку та головні проблеми сучасного етапу розвитку філософії
 • найбільш ґрунтовні теорії виникнення релігії та її функцій
 • типологію давніх та сучасних релігій світу
 • основні положення українського законодавства про свободу совісті та релігійних організацій
 • структурні елементи моральної свідомості: норми, принципи, ціннісні орієнтації
 • предмет та завдання естетики; естетичний ідеал як категорію естетики, що відображає духовно-практичне засвоєння світу
 • основні форми мислення та закони логіки.

Уміти:

 • формувати та обґрунтовувати власну світоглядну позицію, враховуючи досвід світової та вітчизняної філософії
 • володіти засобами та процедурами філософсько-прогностичного аналізу і конструктивізації майбутнього
 • визначати тенденції та перспективи розвитку Всесвіту в умовах глобалізації
 • розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій
 • формувати власну позицію щодо проблем сакрального та секулярного
 • дотримуватися вимог українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації
 • використовувати у повсякденному житті моральні передумови спілкування: повагу, співчуття, милосердя, любов, толерантність
 • інтерпретувати естетичні категорії, що відображають об’єктивні стани (прекрасне, підняте, трагічне, комічне)
 • вживати засоби виразу думки, розкриття її змісту
 • користуватися процедурами логічної аргументації, операціями доказу та спростування як основними інструментами професійної діяльності.
 
Yandex.Metrika