In English

 
   

Практичний курс другої іноземної мови

Мета навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)» для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов» є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного іспаномовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій не нижчим ніж володіння ними на рівні В2. Nivel Avanzado, що відповідає рівню міжнародного тесту-іспиту DELE Nivel Intermedio. Це стосується як спілкування базовою іспанською мовою, так і спілкування підмовою, притаманною сферам економіки та ділових відносин (Espa?ol para los negocios).

Така мета обумовлює постанову наступних узагальнених практичних завдань (або підпорядкованих цілей) перед курсом:

 1. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування іспанською, володіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом на рівні, що може бути зіставленим і має тенденцію до наближення до рівня носія мови В1.Такий рівень має бути сформованим у всіх 4 видах мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) і забезпечувати вільне спілкування у наступних сферах комунікації: суспільної діяльності, соціально-побутовій, соціально-культурній, видовищно-масовій.
 2. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування іспанською мовою, оволодіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом, необхідним для такого вільного спілкування у галузі ділових відносин, тобто у таких сферах комунікації як професійно-трудова та адміністративно-правова. Рівень володіння студентами при кінці курсу повинен бути таким, щоб його можна було зіставити і він мав тенденцію до наближення до рівня носія мови. Це передбачає володіння всіма 4 видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі мовного та мовленнєвого матеріалу, який належить до підмови спеціальності.
 3. Такий рівень опанування іспанською мови після закінчення курсу дисципліни, щоб студенти були у змозі (за умовою короткострокової додаткової підготовки) скласти з високими результатами міжнародні тести-іспити на одержання сертифікату про рівень володіння нею: DELE : Diploma de Espa?ol como lengua extranjera.

Крім практичних завдань, наведених вище, загальна мета навчання включає також пізнавальні та загальноосвітні, розвиваючі та виховні завдання (підцілі).

 • Пізнавальні та загальноосвітні – набуття знань про іспаномовні країни, їх культуру, стандарти комунікативної поведінки носіїв іспанською мови (з формуванням деяких відповідних навичок та вмінь);
 • Розвиваючі – розвиток мовних здібностей тих, хто навчається, їх психічних функцій, пов’язаних з мовленнєво-міркувальною діяльністю, формування навичок роботи та ефективного пошуку інформації у літературі різного виду, особливо довідковій.
 • Виховні – виховання культури спілкування, культури особистісних взаємовідносин, ввічливості, культури та етики поведінки у стосунках з закордонними партнерами. При цьому студенти повинні навчитися враховувати і використовувати стандарти комунікативної поведінки та міжнародного етикету, властиві носіям іспанської мови.

Згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти знання та уміння з 4 видів мовленнєвої діяльності (рівень В2) (говоріння, аудіювання, читання та письма), якими повинні опанувати студенти наприкінці курсу навчання другою іноземною мовою такі:

 • Говоріння (діалогічне мовлення) – вміти спілкування у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступ без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з повсякденним життям (сім”я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Говоріння (монологічне мовлення) – вміти будувати прості зв’язні висловлювання, для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати своє ставлення.
 • Аудіювання - розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо. Можливість розуміти головний зміст багатьох радіо- або ТВ програм про поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, коли мовлення відносно повільне та чітке.
 • Читання - уміти читати оригінальні професійні тексти з різними цільовими настановами:
 1. Читання, спрямоване на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне).
 2. Читання, що має за мету максимально точне і повне розуміння всього змісту тексту (вивчаюче) з настановою на спостереження за певними мовними явищами. Одержання всіх видів інформації, включаючи естетичну.-
 3. Читання (переглядове) з метою визначення кола питань, що розглядаються в тексті.
 4. Читання (пошукове), спрямоване на швидке знаходження певної інформації.
 5. Читання (без словнику) та загальне або детальне (для частини текстів) розуміння нескладних неадаптованих або малоадаптованих автентичних текстів (газети, журнали, рекламні тексти, тощо).
 • Письмо – вміти реферувати та анотувати прочитані тексти, складати контракти та угоди іспанською мовою, готувати письмові тези доповідей, презентацій та самі тексти цих доповідей, презентацій (за тематикою для говоріння), листи з питань працевлаштування, порядок денний зборів, протокол зборів, звіт, текст презентації, листи запрошення та відповідь, листи-запити та замовлення, електронні поштові листи, службові записки.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Чичин А.В. Ученик испанского языка. – М.: Московский лицей, 2004. (базовий підручник для І-ІІ курсів)

2. Чичин А.В. Испанский язык (основной курс). – М.: Московский лицей, 2003 (базовий підручник для III-IV курсів)

3. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. – М.: Изд. Высшая Школа, 1965.

4. Верба Г.Г., Лопес Тапія Ф. Х. Іспанська мова: Підручник іспанської мови для старших курсів перекладацьких та філологічних відділень університетів. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 368 с. (базовий підручник для V курсу)

5. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. Учебник испанского языка. Практический курс. – М.: Кн. дом Че Рo, 2000. (базовий підручник для V курсу)

6. Канонич С.И. Справочник по грамматике испанского языка. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Козлов А.А. Деловая переписка на испанском языке. – М.: Изд. Менеджер, 2002.

8. А. Солер, Л. Мехидо, Н. Великопольская. Испанский язык в текстах (Для совершенствующихся): Учебник для университетов и факультетов иностранных языков. – М.: ЧеРо, 2000.

9. Josefa G?mez de Enterr?a. Correspondencia Comercial. – Madrid.: Ed. Sociedad General Espa?ola de Librerias, 1991.

10. Marisa de Prada, Montserrat Bovet. Hablando de negocios. – Madrid.: Ed. EDELSA, 1998.

10. 1000 palabras de negocios – Espa?ol Lengua Extranjera de D.Horner /Azaola. Madrid: Ed. EDELSA, 1998.

Додаткова

1. Лингафонный курс для начинающих. Думай и говори по-испански. – М.: Изд. Тарасов, 1995.

2. Литвиненко Е. В. История испанского языка. – К.: Вища школа,1983.

3. Нуждин Г. А., Комарова А. И. 75 устных тем по испанскому языку. – М.: Рольф, 2001.

4. Пыхова Н. Н. Учитесь читать литературу по специальности на испанском языке: Уучебное пособие для техн. вузов. – М.: Высшая школа, 1991.

5. Фирсова Н. М. Испанский речевой этикет. – М.: Высшая школа,1991.

Словники

1. Большой русско-испанский словарь / Под ред. д. ф. н. проф. Г.Я. Туровера. – М.: Русский язык, 2001.

2. Испанско-русский словарь современного употребления / А.В. Садиков, Б.П. Нарумов. – М.: Русский язык, 2001.

3. Испанско-русский фразеологический словарь / Э.И. Левинтова, Е.М. Вольф. – М.: Русский язык, 1985.

4. Diccionario espa?ol de sin?nimos y ant?nimos. Sainz de Robles F.C., La Habana.: Ed. Cient?fico – t?cnica, 1978.

5. Diccionario manual de la lengua espa?ola. Cervantes. F. Alvero Franc?s. Ed. Oriente. – Santiago de Cuba, 1979.

6. El Habla Popular Cubana de Hoy. Argelio Santiesteban. La Habana.: Ed. de ciencias sociales. – La Habana, 1982.

7. Peque?o Laousse Ilustrado, La Habana.: Ed. Revolucionaria, Instituto de Libro, 1968.

Дисципліну викладають:

Ст. викл кафедри романо-германських мов Онищенко М.Ю., викл. Заяць О.С., викл. Плющай О.О.

 
Yandex.Metrika