In English

 
   

Переклад другої іноземної мови

Навчальна програма з перекладу другої іноземної мови (французької) призначена для студентів напряму «Філологія: Переклад» Інституту міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права, де здійснюється підготовка з двох іноземних мов майбутніх перекладачів-референтів для роботи в галузях міжнародної економіки, фінансів, маркетингу, правознавства, перекладу. Підготовка студентів має професійно спрямований характер, тому її мета і зміст в першу чергу визначено професійними комунікаціями і пізнавальними потребами майбутніх фахівців.

Потреба знань з перекладу другої іноземної мови для студентів факультету міжнародної комунікації за фахом «Переклад» зростає тому, що в Україні створюються численні спільні підприємства, виникає потреба у фахівцях з лінгвістичної ї міжкультурної комунікації для реалізації ефективних контактів з зарубіжними партнерами.

Завдання навчальної дисципліни, згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти полягає у формуванні плюрилінгвальної та плюрикультурної компетенції кожного індивіда, яка виражається у його здатності користуватися мовами з комунікативними цілями і брати участь у міжкультурному спілкуванні, коли людина, що розглядається як соціальний агент, має різні ступені володіння кількома мовами та досвід кількох культур.

Підготовка спеціаліста за фахом «Перекладач з двох іноземних мов» неможлива без оволодіння двома іноземними мовами: англійською як мовою міжнародних відносин та французькою як мовою дипломатії.

Досвід, який у значній мірі був накопичений саме у франкомовних країнах як у галузі політики, так і економіки та науки надає особливе значення такого оволодіння французькою мовою як другою іноземною, яке не тільки дає можливість вільно практично володіти нею, але й дає можливість професійно займатися перекладами з однієї мови на іншу у різних сферах людської діяльності: сфері суспільної та політичної діяльності, соціально-культурній, соціально-побутовій, та сфері загальних ділових відносин.

Відповідно Загальноєвропейських рекомендацій мета навчання перекладу французької як другої іноземної для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов», є комплексною. Вона передбачає формування у студентів:

а) теоретичних знань з теорії перекладу з французької мови на державну (українську) та з державної та рідної на французьку,

б) практичних умінь восьми видів перекладу В1-рівню складності другої іноземної мови (до цього –А2):

  1. письмовому перекладу - диктанту з другої іноземної мови на державну та рідну текстів у межах побутових ситуацій та ситуацій ділового спілкування
  2. письмовому реферативному перекладу статей економічного змісту
  3. письмовому перекладу з другої іноземної мови на державну та рідну та з рідної (державної) на другу іноземну деяких типів ділових листів, телексів, факсів, тощо
  4. усному послідовному перекладу діалогічного та монологічного мовлення з другої іноземної мови на рідну чи державну у межах побутової тематики (знайомство, розповідь про себе про рідне місто, тощо), та загальної ділової тематики (телефонні розмови, пов’язані з призначенням зустрічі, обговорення її мети та заява намірів ведення ділових переговорів, тощо)
  5. усному перекладу «з аркушу» нескладних ділових текстів (наприклад, нескладних ділових листів)
  6. письмовому перекладу рекламних матеріалів та статей економічного змісту
  7. письмовому перекладу текстів контрактів та угод
  8. усному «подвійному» перекладу середнього рівню складності діалогічного мовлення у межах загальної ділової тематики.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. – М.: «Интердиалект+», 2000. – 456 с. (базовий підручник для ІІІ-У курсів)

2. Кириленко К.І., Сухаревська В.І. Теорія і практика перекладу французької мови: Навчальний посібник. – Вінниця, Нова книга, 2003. – 148с. (базовий підручник для ІУ курсу)

3. Youlia Davydenko, Jakov Mikhalkov. LE FRAN?AIS DU SECR?TARIAT: Навчальний посібник (у двох частинах) – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005. – 230 с. (базовий підручник для ІІІ-ІУ курсу)

4. Tcherednychenko O., Koval Y. Th?orie et pratique de la traduction – K., 1998.– 313 p.

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Курс устного перевода: французский язык (для фак. ин. языков). – М., 2004.– 160 с.

6. Трудности перевода с французского языка на русский / Сост. Быховская Р.Г. и др. – М.: Наука, 1986. – 168 с.

Додаткова

1. Деловая переписка с иностранными фирмами: Практическое пособие - М., 1991.

2. Tcherednychenko O., Guerassymenko. Le fran?ais de l’?conomie et des finances. Manuel. – Editions Universit? de Kyiv, 2001. – 260 p.

3. Роменская А.В., Шикин В.Я. Деловое общение на французском языке. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1997. – 72 с.

4. Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения. – М.: Рольф, 2001. – 240 с.

5. Болдина Л.А. Деловой французский язык: – М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2005. – 128 с.

6. Смирнова Н.С. Занимательный французско-русский фразеологический словарь. – М.: Издательство «Муравей», 2003. – 436 с.

7. Dictionnaire phras?ologique fran?ais-ukrainien par G. F. Vengrenovska. Kyiv: «Radianska chkola», 1987. – 238 p.

Дисципліну викладають:

Доцент кафедри романо-германських мов к.п.н, доц. Давиденко Ю.Є., ст.викл. Ратомська Л.В., викл. Хабарова Н.А., викл. Якименко Г.О.

 
Yandex.Metrika