In English

 
   

Практичний курс другої іноземної мови (французька)

Мета навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (французької)» для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов» є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного франкомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій не нижчим ніж володіння ними на рівні В1. Це стосується як спілкування базовою французькою мовою, так і спілкування підмовою, притаманною сферам економіки та ділових відносин (Fran?ais des affaires).

Така мета обумовлює постанову наступних узагальнених практичних завдань (або підпорядкованих цілей) перед курсом:

 1. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування французькою, володіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом на рівні, що може бути зіставленим і має тенденцію до наближення до рівня носія мови В1.Такий рівень має бути сформованим у всіх 4 видах мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) і забезпечувати вільне спілкування у наступних сферах комунікації: суспільної діяльності, соціально-побутовій, соціально-культурній, видовищно-масовій.
 2. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування французькою мовою, оволодіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом, необхідним для такого вільного спілкування у галузі ділових відносин, тобто у таких сферах комунікації як професійно-трудова та адміністративно-правова. Рівень володіння студентами при кінці курсу повинен бути таким, щоб його можна було зіставити і він мав тенденцію до наближення до рівня носія мови. Це передбачає володіння всіма 4 видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі мовного та мовленнєвого матеріалу, який належить до підмови спеціальності.
 3. Такий рівень опанування французької мови після закінчення курсу дисципліни, щоб студенти були у змозі (за умовою короткострокової додаткової підготовки) скласти з високими результатами міжнародні тести-іспити на одержання сертифікату про рівень володіння нею: DELF : -Les unit?s du Diplomes d'?tudes en Langue Fran?aise.

Крім практичних завдань, наведених вище, загальна мета навчання включає також пізнавальні та загальноосвітні, розвиваючі та виховні завдання (підцілі):

 1. Пізнавальні та загальноосвітні – набуття знань про франкомовні країни, їх культуру, стандарти комунікативної поведінки носіїв французької мови (з формуванням деяких відповідних навичок та вмінь).
 2. Розвиваючі – розвиток мовних здібностей тих, хто навчається, їх психічних функцій, пов’язаних з мовленнєво-міркувальною діяльністю, формування навичок роботи та ефективного пошуку інформації у літературі різного виду, особливо довідковій.
 3. Виховні – виховання культури спілкування, культури особистісних взаємовідносин, ввічливості, культури та етики поведінки у стосунках з закордонними партнерами. При цьому студенти повинні навчитися враховувати і використовувати стандарти комунікативної поведінки та міжнародного етикету, властиві носіям французької мови.

Згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти знання та уміння з 4 видів мовленнєвої діяльності (рівень В1) (говоріння, аудіювання, читання та письма), якими повинні опанувати студенти наприкінці курсу навчання другою іноземною мовою такі:

 • Говоріння (діалогічне мовлення) – вміти спілкування у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступ без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов”язана з повсякденним життям (сім”я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Говоріння (монологічне мовлення) – вміти будувати прості зв”язні висловлювання, для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати свє ставлення.
 • Аудіювання - розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо. Можливість розуміти головний зміст багатьох радіо- або ТВ програм про поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, коли мовлення відносно повільне та чітке.
 • Читання - уміти читати оригінальні професійні тексти з різними цільовими настановами:
 1. Читання, спрямоване на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне).
 2. Читання, що має за мету максимально точне і повне розуміння всього змісту тексту (вивчаюче) з настановою на спостереження за певними мовними явищами. Одержання всіх видів інформації, включаючи естетичну.
 3. Читання (переглядове) з метою визначення кола питань, що розглядаються в тексті.
 4. Читання (пошукове), спрямоване на швидке знаходження певної інформації.
 5. Читання (без словнику) та загальне або детальне (для частини текстів) розуміння нескладних неадаптованих або малоадаптованих автентичних текстів (газети, журнали, рекламні тексти, тощо).
 • Письмо – уміти реферувати та анотувати прочитані тексти, складати контракти та угоди французькою мовою, готувати письмові тези доповідей, презентацій та самі тексти цих доповідей, презентацій (за тематикою для говоріння), листи з питань працевлаштування, порядок денний зборів, протокол зборів, звіт, текст презентації, листи запрошення та відповідь, листи-запити та замовлення, електронні поштові листи, службові записки.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Опацький С.Є. Fran?ais, le niveau d?butant. – К, 2002 (базовий підручник для І та ІІ курсів).

2. Костюк О.Л. Fran?ais: niveau interm?diaire DELF: Навч. посібник для вищих навч. закладів. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001 (базовий підручник для ІІІ-ІУ курсів).

3. Драненко Г.Ф. Fran?ais, niveau avanc? DALF: Навч. посібник для вищих навч. закладів. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. (базовий підручник для У курсу).

4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М., 2003 (базовий підручник для ІІІ-ІУ курсів).

Додаткова

1. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. – Paris: Cl? international, 1997.

2. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. Exercices et Devoirs communicatifs: Cycle A. – Paris: Cl? international, 1997.

3. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. Exercices et Devoirs communicatifs: Cycle B. – Paris: Cl? international, 1997.

4. Матвиишин В.Г, Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка: Учеб.пособие / Под общей ред. В. Г. Матвиишина. – К.: Логос, 1999.

Дисципліну викладають:

Доцент кафедри іноземної філології к.п.н, доц. Давиденко Ю.Є., ст.викл. Ратомська Л.В., викл. Хабарова Н.А., викл. Якименко Г.О.

 
Yandex.Metrika