In English

 
   

Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

Мета навчання німецької мови як другої іноземної для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов» є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій не нижчим ніж володіння ними на рівні Grundstufe 3.Це стосується як спілкування базовою німецькою мовою, так і спілкування підмовою, притаманною сферам економіки та ділових відносин (Gesch?ftsdeutsch), які включають в собі формування професійних вмінь вести телефонні розмови, написання офіційних та неофіційних ділових листів тощо).

Така мета обумовлює постанову наступних узагальнених практичних завдань (або підпорядкованих цілей) перед курсом:

 1. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування німецькою, володіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом на рівні, що може бути зіставленим і має тенденцію до наближення до рівня носія мови (Grundstufe 3 ) .Такий рівень має бути сформованим у всіх 4 видах мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) і забезпечувати вільне спілкування у наступних сферах комунікації: суспільної діяльності, соціально-побутовій, соціально-культурній, видовищно-масовій.
 2. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування німецькою мовою, оволодіння відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом, необхідним для такого вільного спілкування у галузі ділових відносин, тобто у таких сферах комунікації як професійно-трудова та адміністративно-правова. Рівень володіння студентами при кінці курсу повинен бути таким, щоб його можна було зіставити і він мав тенденцію до наближення до рівня носія мови. Це передбачає володіння всіма 4 видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі мовного та мовленнєвого матеріалу, який належить до підмови (Gesch?ftsdeutsch, Mittelstufe).
 3. Такий рівень опанування німецької мови після закінчення курсу дисципліни, щоб студенти були у змозі (за умовою короткострокової додаткової підготовки) скласти з високими результатами міжнародні тести-іспити на одержання сертифікату про рівень володіння нею: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache , Zertifikat Deutsch f?r den Beruf.

Крім практичних завдань, наведених вище, загальна мета навчання включає пізнавальні, загальноосвітні, розвиваючи та виховні завдання (підцілі).

Після закінчення курсу студент має

знати

 • особливості культури німецькомовних країн, стандарти комунікативної поведінки носіїв німецької мови (з формуванням деяких відповідних навичок та вмінь);

вміти

 • шукати інформацію у літературі різного виду, особливо довідковій.

Виховне завдання полягає у вихованні культури спілкування, культури особистісних взаємовідносин, ввічливості, культури та етики поведінки у стосунках з закордонними партнерами.

При цьому студенти повинні навчитися враховувати і використовувати стандарти комунікативної поведінки та міжнародного етикету, властиві носіям німецької мови.

Згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти знання та уміння з 4 видів мовленнєвої діяльності (рівень В1) (говоріння, аудіювання, читання та письма), якими повинні опанувати студенти наприкінці курсу навчання другою іноземною мовою такі:

У всіх 4 видах мовленнєвої діяльності студенти повинні

знати:

 • особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої вивчається, включаючи соціокультурні знання,
 • міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, пов’язані з такими чинниками як соціальний клас, суспільно-професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т. ін.;

вміти:

 • Аудіювання – розуміння основного змісту чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо. Можливість розуміння головног змісту багатьох радіо- або ТВ програм про поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, коли мовлення відносно повільне та чітке.
 • Читання – розуміння текстів, які містять головним чином науживаніші повсякденні та пов”язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки, розуміння описів подій, почуттів та бажань в особистих листах.
 • Діалогічне мовлення – спілкування у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступ без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов”язана з повсякденним життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Монологічне мовлення – вміння будувати прості зв”язні висловлювання, для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати свє ставлення.
 • Писемне мовлення – вміння написати простий зв”язний текст на знайомі або пов”язані з особистими інтересами теми, вміння писати особисті листи, описуючи події та враження.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка «Zeit f?r Deuitsch». – В 3-х частях. – М.: Иностранный язык, 2002.* (базовий підручник)

2. Themen neu- 1,2,3. Lehrwerk f?r Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag. 1998.* (базовий підручник)

3. Hueber, Lehrnziel Deutsch. – Deutsch als Fremdsprache, Grundstufe ІІ, 1998.

4. Em-Br?ckenkurs-1,2,3. Deutsch als Fremdsprache f?r die Mittelstufe. – Hueber Verlag 2000.* (базовий підручник)

Додаткова

1. Дрейер Х., Шмитт Р. Грамматика немецкого языка. – Санкт-Петербург, 1996.

2. Hall K., Scheiner B. ?bungsgrammatik f?r Fortgeschrittene. Hueber – Verlag, 2001.

3. Rug W. Grammatik mit Sinn und Verstand. – Klett Ed. – Deutsch, M?nchen, 1993.

4. Завьялова Н.И. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 1997.

5. Die deutsche Gesch?ftssprache. – Tallin, 1998.

6. Hering A., Matussek M. Gesch?ftskommunikation. – Деловая переписка и переговоры по телефону. – Hueber Verlag, 2000.*

7. Krause W., Bayard A.C. Gesch?ftskontakte. Langenscheidt. – Berlin, 1997.

8. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 1997.

9. Крылова Н.И. Деловой немецкий язык. Коммерция. – М., 1998.

10. Соснина В.А. Коммерческая корреспонденция на немецком языке. – М.: ИМО, 1976.

11. Зеленин К.И. Деловые контакты. Русско-немецкий разговорник. – Минск, 1994.

Дисципліну викладають:

Доцент кафедри романо-германських мов к.іст.н. Берестень О.Є., ст.викл. Міхлик О.О., ст.викл. Багрова Н.М., ст. викл. Борисевич І.П., ст.викл. Радаєва Г.Д.

 
Yandex.Metrika