In English

 
   

Українська мова за професійним спрямуванням

Мета дисципліни – формування у студентів високої культури професійного мовлення в межах офіційно-ділового і наукового стилів, необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, вивчення фахової термінології як основи професійного мовлення, оволодіння методикою складання ділових паперів, засвоєння правописних та стилістичних норм сучасної української мови професійного спілкування.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • стилі й норми української літературної мови
  • характерні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів
  • вимоги до оформлення ділових паперів, характерних для професійного мовлення
  • лексичний склад українського професійного мовлення
  • особливості орфоепічних, фонетичних, морфологічних, фразеологічних, словотвірних та синтаксичних явищ української мови і їх значення для правильного оформлення ділових паперів
  • мовний етикет , особливості його функціонування в офіційних ситуаціях

Уміти:

  • грамотно користуватися орфоепічними, лексичними, орфографічними, морфологічними, пунктуаційними, синтаксичними та стилістичними нормами української літературної мови
  • правильно складати й оформляти професійні тексти та документи
  • здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу
  • використовувати формули українського мовного етикету в офіційних ситуаціях.
 
Yandex.Metrika