In English

 
   

Українська та зарубіжна культура

Навчальна дисципліна «Українська та зарубіжна культура» тісно пов’язана з метою повернення менталітету українського народу у цілому та студентів зокрема до загальнолюдських цінностей, вона орієнтує молодь на поважне відношення до національно-культурних досягнень та особливостей розвитку матеріальної та духовної культури як української нації, так і інших народів зарубіжних країн. Вивчення курсу дозволяє більш успішно інтегрувати молоде покоління у загальноприйнятий європейський та світовий культурний простір, дозволяє подолати відчуженість від найбільш відомих досягнень світової культури.

Вимоги до знань та умінь

 Знати:

 • загальне поняття культури, її структуру та функції, місце у системі світової цивілізації
 • еволюцію культури у період первісної доби
 • умови виникнення, особливе та спільне у культурі народів Стародавнього Сходу
 • прояви культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, місце античної культури в історії європейської та світової культури
 • світоглядні та стильові особливості середньовічної культури Європи та України
 • особливості італійського, північноєвропейського та українського Відродження
 • розвиток художніх стилів Європи та України у ХVІІ - ХVІІІ ст., особливості ідеології Просвітництва
 • досягнення європейської та української культури ХІХ ст., характеристику нових мистецьких стилів цього період;
 • основні тенденції розвитку світової та української культури в ХХ – ХХІ ст.

Уміти:

 • аналізувати основні риси і прояви різних мистецьких стилів
 • оцінювати ступінь впливу на формування культури різних історичних періодів суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів
 • порівнювати прояви однакових культурних епох у регіонах світу, знаходити спільні та особливі риси
 • формувати власне ставлення до процесів та стилів світової культури та висловлювати власну думку з цього приводу
 • застосовувати знання отримані у процесі вивчення курсу «Українська та зарубіжна культура» на інших предметах навчальної програми та у повсякденному житті.
 
Yandex.Metrika