In English

 
   

Українська мова

Мета дисципліни – удосконалення гуманітарних знань студентів економічного напряму, підвищення загальнокультурного, інтелектуального та естетичного рівня майбутніх економістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, формування високого рівня мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній і науковій сферах, розширення межі суто професійної комунікації з урахуванням лінгвокомунікативних та національно-культурних компонентів, засвоєння правописних та стилістичних норм сучасної української мови, прищеплення стійкого інтересу до української художньої літератури та літературної мови як основи націоцентричного світогляду.

Вимоги до знань  та умінь

Знати:

  • норми сучасної української мови
  • особливості орфоепічних, фонетичних, морфологічних, лексикологічних, фразеологічних, словотвірних та синтаксичних явищ української мови
  • мовний етикет , особливості його функціонування в офіційних ситуаціях.

Уміти:

  • грамотно користуватися орфоепічними, лексичними, орфографічними, морфологічними, пунктуаційними, синтаксичними та стилістичними нормами української літературної мови
  • комплексно аналізувати тексти як складні системно-структурні утворення з розгалуженими зв’язками між елементами різних рівнів з погляду їх стилістичної диференціації, лексичного наповнення та синтаксичної будови
  • правильно складати й оформляти професійні тексти та документи;
  • володіти навичками вільного, комунікативно виправданого користування мовними засобами у різних формах і сферах мовлення
  • використовувати формули мовного етикету в офіційних ситуаціях
  • визначати мовні особливості давньої, нової та сучасної української літератури.
 
Yandex.Metrika