In English

 
   

Друга іноземна мова (німецька) для спеціальності «Міжнародна економіка»

Навчання другої іноземної мови у Дніпропетровському університеті економіки та права передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами німецькою мовою як засобом спілкування у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам'яті (слухової й зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов'язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу особистості, розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, а саме – про історію, географічне положення, політичний устрій, культуру.

Виховна мета передбачає у процесі навчання німецької мови виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень і т. ін.

Реалізація вищезгаданих цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання німецької мови.

У всіх 4 видах мовленнєвої діяльності студенти повинні

знати:

 • особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої вивчається, включаючи соціокультурні знання,
 • міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, пов’язані з такими чинниками як соціальний клас, суспільно-професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т. ін.

вміти:

 • Говоріння (діалогічне мовлення) – вміти спілкуватися у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступати без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з повсякденним життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Говоріння (монологічне мовлення) – вміти будувати прості зв’язні висловлювання для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати своє ставлення.
 • Аудіювання - загальне або детальне (залежно від комунікативних завдань) розуміння діалогічного та монологічного мовлення співбесідників у нормальному середньому темпі, яке містить до 15% незнайомих слів.

Читання – вміти:

 • читати без словнику із загальним або детальним (залежно від комунікативних завдань) розумінням оригінальних текстів передсереднього рівня складності (рівень DELF A2) публіцистичних, науково-популярних та художніх. Тексти для аудиторного читання можуть містити до 30% незнайомих слів (неключових), значення яких зрозуміле з контексту або за словотворчими елементами.
 • читати оригінальні професійні тексти з різними цільовими настановами:
 1. Читання, спрямоване на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне).
 2. Читання, що має за мету максимально точне і повне розуміння всього змісту тексту (вивчаюче) з настановою на спостереження за певними мовними явищами. Одержання всіх видів інформації, включаючи естетичну.
 3. Читання (переглядове) з метою визначення кола питань, що розглядаються в тексті.
 4. Читання (пошукове), спрямоване на швидке знаходження певної інформації.
 5. Читання (без словнику) та загальне або детальне (для частини текстів) розуміння нескладних неадаптованих або малоадаптованих автентичних текстів (газети, журнали, рекламні тексти, тощо).

Письмо – вміти:

 • правильно, графічно, орфографічно та пунктуаційно оформлювати писемне мовлення у рамках ділової секретарської французької мови (Fran?ais du secr?tariat)
 • правильно (відповідно до вимог, що склалися у франкомовних культурах) структурувати та будувати писемні тексти
 • писати неофіційні або напівофіційні листи неділового та ділового характеру; автобіографію, CV, заяву про прийом до роботи; об’яви, складати текст телексів та телеграм.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. – Минск, ВШ, 1999. (базовий підручник)

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев, «Заповiт», 1995. (базовий підручник)

3. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М., «ЧеРО», 1997.

4. Я.В. Міхальков, І.В. Іванова. Вiвчаємо економіку німецькою мовою. – Дніпропетровськ, 2002.

5. D. Freyhoff, O. V. Beketova, N. Yzermann. Marktwirtschaft. – K., 1999.

6. Axel Hering, Magdalena Matussek. Gesch?ftskommunikation. Ведение деловых переговоров. – K., 2000.

7. Annе Buscha, Gisela Linthout. Gesch?ftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону. – К., 2000.

Додаткова

1. Архипов А.В. Самоучитель перевода с немецкого на русский. – М., ВШ, 1991.

2. Вотинов В.А. Немецкий за 12 дней. – М., 1991.

3. Деловой немецкий язык (коммерция). – М., 1998.

4. Дрейер-Шмитт. Граммматика немецкого языка. – Санкт-Петербург, 1996.

5. Комарова Н.Н. Учебное пособие по банковской корреспонденции на немецком языке. – М., 1993.

6. Крылова Н.И. Деловой немецкий язык. Экономическая и коммерческая информация. – М., 2000.

7. Кувшинова Л.А. Деловая поездка в Германию. – М., 1991.

8. Медведева Т.П. Финансы и зкономика Германии. – М., 1999.

9 Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу. Часть 1,2 – М., 1999.

10. Михальков Я.В. Пособие по страноведению (для студентов, изучающих немецкий язык). – Днепропетровск, 1995.

11. Попов А.А. Деловая поездка в Германию. – М., 2000.

12. Шнитке Т.А., Эрлих Э.Б. Грамматика немецкого языка. – К., 1996.

13. Michalkow J.W., Worobjow W.T. Gesprochenes Deutsch. – Dnepropetrowsk, 1997.

14. Die deutsche Gesch?ftssprache. – Dnepropetrowsk, 1997.

15. Herrad Meese. Deutsch – warum nicht ? – Bonn, 1997.

16. Iwanowa I., Michalkow J. Wir lernen Wirtschaft auf Deutsch. – Dn-sk, 1996.

17. Werner und Alice Beile. Deutsch einfach. – Bonn, 1991.

18. Themen neu. (1-3 Teil.). – Ismanig, 1997.

19. Werner und Alice Beile. Deutsch einfach 1: Freie Fassung. – Bonn, 1991.

20. Worobjow W., Bagrowa N., Michalkow J. Die deutsche Gesch?ftskorrespondenz. – Dnepropetrowsk, 2002.

21. Roland Sch?pers, Renate Luscher, Manfred Gl?ck. Grundkurs Deutsch. – K., 1998.

22. Michalkow J.W., Worobjow W.T. ?bungsbuch zur deutschen Grammatik. – Dnepropetrowsk, 1999.

23. Werner Heidermann. Grammatiktraining. – K., 1998.

24. Renate Wagner. Grammatiktraining. – K., 1998.

25. Газета «Markt».

Словники

1. Блях И.Р., Багма Л.Т. Немецко-русский экономический словарь. – М., 1996.

2. Лейн К. и др. Большой немецко-русский словарь. – М., 2000.

3. Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу. – М., 1993.

4. Воробьев В.Т., Mихальков Я.В., Михлик О.А. Немецко-русский словарь финансово-экономических терминов. – Днепропетровск, 2001.

5. Словарь банковско-биржевой лексики на шести языках. – М., 1992.

Дисципліну викладають:

Доцент кафедри романо-германських мов к.іст.н. Берестень О.Є., доцент кафедри Міхальков Я.В., викл. Матвієнко Н.О.

 
Yandex.Metrika