In English

 
   

Друга іноземна мова (французька) для спеціальності «Міжнародна економіка»

Мета навчання французької мови як другої для економічних спеціальностей є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного іноземного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій (Загальна мова) не нижчим ніж володіння ними на рівні DELF А2.

Крім того, мета формування спеціалістів економічного профілю передбачає розвиток вмінь та навичок спілкування підмовою, притаманною сферам економіки та вмінь, необхідних для виконання обов’язків секретаря-референта з володінням іноземної мови («секретарська мова»), які включають в собі формування професійних вмінь вести телефонні розмови, написання офіційних та неофіційних ділових листів тощо).

Така мета обумовлює постанову наступних узагальнених практичних завдань (або підпорядкованих цілей) перед курсом:

 1. Розвиток у студентів навичок та вмінь вільного спілкування другою іноземною мовою (французькою), відповідним мовним та мовленнєвим матеріалом на рівні Fran?ais g?n?ral DELF А2 .Такий рівень має бути сформованим у всіх 4 видах мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) і забезпечувати вільне спілкування у наступних сферах комунікації: суспільної діяльності, соціально-побутовій, соціально-культурній, видовищно-масовій.
 2. Розвиток у студентів навичок та вмінь необхідних для виконання обов’язків секретаря-референта з володінням французької мови (Fran?ais du secr?tariat), які включають в собі формування професійних вмінь вести телефонні розмови, написання офіційних та неофіційних ділових листів тощо.
 3. Опанування обмеженого кола вмінь професійного письмового перекладу з французької мови на рідну спеціальної дипломатичної літератури, документів та інших видів текстів у галузі дипломатії.
 4. Опанування вмінь усного послідовного перекладу з французької на рідну у обмеженому колі побутових ситуацій та ситуацій ділового спілкування (ситуації прийому закордонних ділових партнерів, гостей, ситуації телефонних ділових розмов, тощо).

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами французькою мовою як засобом спілкування у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам'яті (слухової й зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов'язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу особистості, розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, а саме – про історію, географічне положення, політичний устрій, культуру.

Виховна мета передбачає у процесі навчання французької мови виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень і т. ін.

Реалізація вищезгаданих цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання французької мови.

У всіх 4 видах мовленнєвої діяльності студенти повинні

знати:

 • особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої вивчається, включаючи соціокультурні знання,
 • міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, пов»язані з такими чинниками як соціальний клас, суспільно-професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т.ін.

вміти:

 • Говоріння (діалогічне мовлення) – вміти спілкуватися у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступати без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з повсякденним життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Говоріння (монологічне мовлення) – вміти будувати прості зв’язні висловлювання для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати своє ставлення.
 • Аудіювання – загальне або детальне (залежно від комунікативних завдань) розуміння діалогічного та монологічного мовлення співбесідників у нормальному середньому темпі, яке містить до 15% незнайомих слів.

Читання – вміти:

 • читати без словнику із загальним або детальним (залежно від комунікативних завдань) розумінням оригінальних текстів передсереднього рівня складності (рівень DELF A2) публіцистичних, науково-популярних та художніх. Тексти для аудиторного читання можуть містити до 30% незнайомих слів (неключових), значення яких зрозуміле з контексту або за словотворчими елементами
 • читати оригінальні професійні тексти з різними цільовими настановами:
 1. Читання, спрямоване на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне)
 2. Читання, що має за мету максимально точне і повне розуміння всього змісту тексту (вивчаюче) з настановою на спостереження за певними мовними явищами. Одержання всіх видів інформації, включаючи естетичну.
 3. Читання (переглядове) з метою визначення кола питань, що розглядаються в тексті.
 4. Читання (пошукове), спрямоване на швидке знаходження певної інформації.
 5. Читання (без словнику) та загальне або детальне (для частини текстів) розуміння нескладних неадаптованих або малоадаптованих автентичних текстів (газети, журнали, рекламні тексти, тощо).

Письмо – вміти:

 • правильно, графічно, орфографічно та пунктуаційно оформлювати писемне мовлення у рамках ділової секретарської французької мови (Fran?ais du secr?tariat);
 • правильно (відповідно до вимог, що склалися у франкомовних культурах) структурувати та будувати писемні тексти;
 • писати неофіційні або напівофіційні листи неділового та ділового характеру; автобіографію, CV, заяву про прийом до роботи; об’яви, складати текст телексів та телеграм.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка. - К., 1999. (базовий підручник)

2. Опацький С.Є. Fran?ais, le niveau d?butant. – К, 2002.

3. Родова Л.Н. Курс французского языка. – М., 1988.

4. Роменская А.В., Шикин В.Я. Деловое общение на французском языке. – Донецк, 1997.

5. Blanc J., Cartier J.M. Sc?narios proffesionnels 1. – Paris: Cl? international, 1994.

6. Dominique Ph., Girardet J., Verdelham M. Le Nouveau sans fronti?res-1: M?thode de fran?ais.– Paris: Cl? international, 1989.*

7. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. – Paris: Cl? international, 1997.

8. Mauger G. Cours de langue et de la civilisation fran?aise pour les ?tudiants de tous les pays. Ouvrage couronn? par l’Acad?mie fran?aise (1 d?gr?), 1995.

Додаткова

1. Деловая переписка с иностранными фирмами: Практическое пособие М., 1991.

2. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. – К., 1998.

3. Мелихова Г .Французский язык для делового общения. – М.,2001.

4. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова. Начальный курс французского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. –5-е изд., испр. и доп. – М.: Мирта-Принт, 1999.

5. Соколова С.Н. и др. Деловая поездка за рубеж. – М.: ВШ, 1988.

6. Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. Справочник. Упражнения: Учеб. пособие. – М.: Иностранный язык, 2000.

7. Фурмановская. Н.И., Соколова Г.Г. Речевой этикет. Русско-французские соответствия: Справочник. – М.: Высш. шк., 1989.

8. Blanc J., Cartier J.M. Sc?narios proffesionnels 2. – Paris: Cl? international, 1994.

9. Danillo M., Penfornis J.–L. Le Fran?ais de la communication professionnelle. – Paris: Cl? international, 1993.

10. Dany M., Dupas J. F., Meandre R. Le Fran?ais des n?gociations commerciales. – Paris: Hachette, 1989.

11. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. Exercices et Devoirs communicatifs: Cycle A. – Paris: Cl? international, 1996.

12. Gr?goire M., Merlo G. Grammaire progressive du Fran?ais. Exercices et Devoirs communicatifs: Cycle B. – Paris: Cl? international, 1996.

13. Le Fran?ais du secr?tariat commercial. – Paris: Hachette, 1977.

14. Le Ninan. Le fran?ais des affaires. – P., 1993.

Словники

1. Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. – М., 1997.

2. Нечаева И.М., Стоянова Е.С. Французско-русский финансовый словарь. – М., 1992.

3. Гавришина К.С., Гавришина И.Н. Французско-русский коммерческий словарь. – М., 1992.

Дисципліну викладають:

Ст.викл. кафедри романо-германських мов Ратомська Л.В., викл. Хабарова Н.А., викл. Якименко Г.О.

 
Yandex.Metrika