In English

 
   

Друга іноземна мова (іспанська) для спеціальності «Міжнародна економіка»

Навчання другої іноземної мови у Дніпропетровському університеті економіки та права передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами іспанською мовою як засобом спілкування у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам'яті (слухової й зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов'язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу особистості, розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, а саме – про історію, географічне положення, політичний устрій, культуру.

Виховна мета передбачає у процесі навчання іспанської мови виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень і т. ін.

Реалізація вищезгаданих цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання іспанської мови.

У всіх 4 видах мовленнєвої діяльності студенти повинні

знати:

 • особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої вивчається, включаючи соціокультурні знання
 • міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, пов’язані з такими чинниками як соціальний клас, суспільно-професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т. ін.

вміти:

 • Говоріння (діалогічне мовлення) – вміти спілкуватися у більшості ситуацій під час перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, вступати без підготовки до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з повсякденним життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
 • Говоріння (монологічне мовлення) – вміти будувати прості зв’язні висловлювання для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання, спроможність стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів та планів, вміння розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати своє ставлення.
 • Аудіювання - загальне або детальне (залежно від комунікативних завдань) розуміння діалогічного та монологічного мовлення співбесідників у нормальному середньому темпі, яке містить до 15% незнайомих слів.

Читання – вміти:

 • читати без словнику із загальним або детальним (залежно від комунікативних завдань) розумінням оригінальних текстів передсереднього рівня складності публіцистичних, науково-популярних та художніх. Тексти для аудиторного читання можуть містити до 30% незнайомих слів (неключових), значення яких зрозуміле з контексту або за словотворчими елементами
 • читати оригінальні професійні тексти з різними цільовими настановами:
 1. Читання, спрямоване на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне).
 2. Читання, що має за мету максимально точне і повне розуміння всього змісту тексту (вивчаюче) з настановою на спостереження за певними мовними явищами. Одержання всіх видів інформації, включаючи естетичну.
 3. Читання (переглядове) з метою визначення кола питань, що розглядаються в тексті.
 4. Читання (пошукове), спрямоване на швидке знаходження певної інформації.
 5. Читання (без словнику) та загальне або детальне (для частини текстів) розуміння нескладних неадаптованих або малоадаптованих автентичних текстів (газети, журнали, рекламні тексти, тощо).

Письмо – вміти:

 • правильно, графічно, орфографічно та пунктуаційно оформлювати писемне мовлення у рамках ділової секретарської іспанської мови
 • правильно (відповідно до вимог, що склалися у іспаномовних культурах) структурувати та будувати писемні тексти
 • писати неофіційні або напівофіційні листи неділового та ділового характеру; автобіографію, CV, заяву про прийом до роботи; об’яви, складати текст телексів та телеграм.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Чичин А.В. Ученик испанского языка для экономических специальностей.-М.: Московский лицей, 2001 – 312 с. (базовий підручник)

3. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. Учебник испанского языка. Практический курс. (Для начинающих). – М.: Кн. дом Че Рo, 2000. – 289 с. (базовий підручник)

4. Канонич С.И. Справочник по грамматике испанского языка. – М.: Высшая школа, 1991. 187 с.

5. Козлов А.А. Деловая переписка на испанском языке. – М.: Изд. Менеджер, 2002 - 186с.

6. Фирсова Н.М. Испанский язык для бизнесменов: пособие-справочник: М.,2000 – 176 с.

7. Калустова О.М. Бізнес-курс іспанської мови: навчальний посібник, К. 2003 – 448 с.

7. 1000 palabras de negocios – Espa?ol Lengua Extranjera de D.Horner / Azaola. Madrid.: Ed. EDELSA, 1998.

Додаткова

1. Лингофонный курс для начинающих. Думай и говори по-испански. – М.: Изд. Тарасов, 1995.

2. Фирсова Н.М. Испанский речевой этикет. – М.: Высшая школа,1999.

3. Гонсалес-Фернандес А.А. Самоучитель испанского языка. – М., 1999.

4. Канонич С.И. Грамматика испанского языка. Практический курс. – М., 2001.

5. Нуждин Г., Комарова А. 75 устных тем по испанскому языку. – М., 2001.

6. Седова Т.В. Финансы и менеджмент. – М., 2001.

7. Костылева Е.А., Шашков Ю.А. Праздники Испании. – Санкт-Петербург, 2002.

8. Добкина М.Д. и др. Деловая поездка за рубеж. – М. 1990.

Словники

1. Большой русско-испанский словарь / Под ред. д. ф. н. проф. Г.Я. Туровера. – М.: Русский язык, 2001.

2. Испанско-русский словарь современного употребления / А.В. Садиков, Б.П. Нарумов. – М.: Русский язык, 2001.

3. Іспансько-український словник економічних термінів / Шевкун Е.В., Курченко О.О. – К., 2001. – 344 с.

Дисципліну викладають:

Викл. кафедри романо-германських мов Заяць О.С., викл. Плющай О.О.

 
Yandex.Metrika