In English

 
   

Видавництво Університету

Дніпропетровський університет  імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, фахові видання тощо.

У навчальних виданнях відображено зміст навчальних дисциплін за всіма галузями знань і напрямами підготовки студентів. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу, з урахуванням вимог Болонської декларації.

Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, професійною версткою, оригінальним дизайном, що формує і презентує імідж сучасної університетської книги.

Університет імені Альфреда Нобеля випускає такі фахові видання:
  • науковий журнал «Академічний огляд»
  • збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» 

  • збірник наукових праць «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» 


До відома науковців!

Запрошуємо до співробітництва у наших сучасних фахових виданнях економістів, представників державних і політичних установ, фахівців з різних напрямків підприємницької діяльності, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги до наукових статей і дотримано таких умов:

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, через 1,5 інтервала, кегль 14, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статей: до 10 с. – для журналу, до 15 – для збірників.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською, російською та англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Бажано, щоб стаття аспіранта або здобувача супроводжувалася аргументованим висновком наукового керівника про доцільність публікації.

6. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

7. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання в тексті – у квадратних дужках.

8. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи (українською, російською, англійською мовами), адресу і контактні телефони кожного автора.

9. Журнал «Академічний огляд» і збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» виходять 2 рази на рік, «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» – 1 раз на рік. Терміни подання статей у журнал «Академічний огляд»: у перший номер – до 15 лютого, у другий номер – до 15 жовтня, у збірник «Європейський вектор економічного розвитку»: у перший номер – до 1 березня, у другий номер – до 1 листопада поточного року, у «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» – визначаються оргкомітетом Форуму.

9. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

 

Звертатися за адресою:

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, 18,
Наукова редакція.
Тел./факс: 778-58-66
e-mail: ,

 

Банківські реквізити

ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»,
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18.
Розр. рахунок 26006060367650 в ПАТ КБ «ПриватБанк»,
МФО 305299, код ОКПО 20201672,
індивідуальний податковий номер 202016704022,
свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100308650, КВЕД 80.30.0.


Універстет випускає науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля», серії «Педагогіка і психологія», «Філологічні науки» та «Юридичні науки» , що виходять 2 рази на рік.

«Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля».

  • Серія «Педагогіка і психологія»
  • Серія «Філологічні науки»

  • Серія «Юридичні науки»

У «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, серія «Педагогіка і психологія» висвітлюються актуальні питання сучасної педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.

У «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, серія «Філологічні науки» досліджуються загальні питання філології, а також проблеми сучасного літературознавства і перекладознавства.

У «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, серія «Юридичні науки» досліджуються загальні питання правознавства.

До співробітництва у «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля» запрошуються науковці і практики з відповідних галузей, вітчизняні і зарубіжні фахівці – педагоги, психологи, філологи.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції:

серія «Педагогіка і психологія» e-mail:  (т. (056) 31-24-74),

серія «Філологічні науки» e-mail:  (т. (050) 320-01-82),

серія «Юридичні науки» e-mail:   (т. (056) 31-20-48)

 
 
Yandex.Metrika