In English

 
   

«Академічний огляд»

До уваги авторів !

Запрошуємо Вас до співробітництва в журналі «Академічний огляд», сучасному виданні, розрахованому на економістів, фахівців з різних напрямів підприємницької діяльності, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Журнал «Академічний огляд», що виходить 2 рази на рік, затверджений Постановою Президії ВАК України від 8.07.2009 № 1-05/3 у переліку фахових видань в галузі економічних наук.

Редакція приймає до розгляду статті українською, російською та англійською мовами, в яких ураховано вимоги до наукових статей і дотримано таких умов:

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 10 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бажано, щоб стаття аспіранта або здобувача супроводжувалася аргументованим висновком наукового керівника про доцільність публікації.

7. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

8. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно навести ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), адресу і контактні телефони кожного автора.

9. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

10. Терміни подання статей: у перший номер – до 15 лютого, у другий номер – до 15 жовтня.

Публікація статей платна.

Звертатися за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, 18.

Наукова редакція

Тел./факс: 778-58-66.
e-mail: rio@duep.edu , k.rio@duep.edu 

Банківські реквізити

ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»,

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18.

Розр. рахунок 26006060367650 в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

МФО 305299, код ОКПО 20201672.

«Академічний огляд» №2(37)-2012, ч.1

«Академічний огляд» №2(37)-2012, ч.2

«Академічний огляд» №2(37)-2012, ч.3

«Академічний огляд» №2(37)-2012, ч.4

«Академічний огляд» №1-2012

«Академічний огляд» №2-2011

«Академічний огляд» №1-2011 

«Академічний огляд» №2-2010

«Академічний огляд» №1-2010

«Академічний огляд» №2-2009

«Академічний огляд» №1-2009

«Академічний огляд» №2-2008

«Академічний огляд» №1-2008

«Академічний огляд» №2-2007

«Академічний огляд» №1-2007

«Академічний огляд» №2-2006

«Академічний огляд» №1-2006

«Академічний огляд» №2-2005

«Академічний огляд» №1-2005

 
 
Yandex.Metrika