In English

 
   

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»

Запрошуємо до співробітництва у нашому сучасному, престижному науковому виданні, що має зарубіжну сферу розповсюдження, економістів, представників державних і політичних установ, фахівців з різних напрямків підприємницької діяльності, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів.

Збірник наукових праць «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» затверджений Постановою Президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4 як фахове видання в галузі економічних наук.

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»  виходить 1 раз на рік.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги до наукових статей і витримано такі умови:

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, через 1,5 інтервала, кегль 14, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання в тексті – у квадратних дужках.

7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно навести ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), адресу і контактні телефони кожного автора.

8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

9. Термін подання статей у «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» визначається оргкомітетом Форуму.

Публікація статей платна.

 

Звертатися за адресою:

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, 18,
Наукова редакція.
Тел./факс: 778-58-66.
e-mail: ,

 

Банківські реквізити

ТОВ «Дніпропетровський університет  імені Альфреда Нобеля»,
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18.
Розр. рахунок 26006060367650 в КБ «ПриватБанк»,
МФО 305299, код ОКПО 20201672,
індивідуальний податковий номер 202016704022,
свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100308650, КВЕД 80.30.0.

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» - 2012, т.2

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»  -2012, т.1

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2011


«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2010, том 2


«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2010, том 1


«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2009


«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2008

 
 
Yandex.Metrika