In English

 
   

«Європейський вектор економічного розвитку»

Запрошуємо Вас до співробітництва в збірнику наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку», сучасному виданні, розрахованому на економістів, фахівців з різних напрямків підприємницької діяльності, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку», що виходить 2 рази на рік, затверджений Постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 8.07.2009 р. як фахове видання в галузі економічних наук.

Редакція приймає до розгляду статті українською, російською, англійською та польською мовами, в яких враховано вимоги до наукових статей і витримано такі умови:

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, через 1,5 інтервала, кегль 14, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бажано, щоб стаття аспіранта або здобувача супроводжувалася аргументованим висновком наукового керівника про доцільність публікації.

7. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

8. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно навести ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), адресу і контактні телефони кожного автора.

9. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

10. Терміни подання статей: у перший номер  – до 1 березня, у другий номер – до 1 листопада.

Публікація статей платна.

 

Звертатися за адресою:

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, 18,
Наукова редакція.
Тел./факс: 778-58-66.
e-mail: ,

 

Банківські реквізити

ТОВ «Дніпропетровський університет  імені Альфреда Нобеля»,
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18.
Розр. рахунок 26006060367650 в КБ «ПриватБанк»,
МФО 305299, код ОКПО 20201672,
індивідуальний податковий номер 202016704022,
свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100308650, КВЕД 80.30.0.

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012(part1)

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012(part2)

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012(part3)

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012(part4)

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012(part5)

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012

Європейський вектор економічного розвитку № 1 (12) - 2012

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2011

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2011 

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2010

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2010

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2009

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2009

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2008

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2008

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2007

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2007

«Європейський вектор економічного розвитку» -2005

 
 
Yandex.Metrika