In English

 
   

РЕЗОЛЮЦІЯ Третього Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РУМУНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ

Третього Всесвітнього Нобелівського
економічного конгресу
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ

 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

16–19 травня 2012 року

 

Найактуальнішим завданням сьогодні, яке повинна вирішувати міжнародна наукова спільнота, є формування ефективної стратегії розвитку світової та, зокрема, національних економік, яка повинна ґрунтуватися на досягненнях нобелевських лауреатів з економіки та провідних вчених світу, на адаптації їхніх ідей до сучасних процесів. Саме тому основною темою дискусії на Третьому Всесвітньому Нобелівському економічному конгресі було визначено «Роль економічної науки у формуванні національних стратегій».

Ключовими питаннями, які були обговорені на пленарних та секційних засіданнях, стали: вплив інновацій на економічний розвиток, можливості випереджального розвитку країн, формування національних стратегій розвитку, монетарні аспекти сучасного економічного розвитку, сучасні теорії циклів, вплив математики на економіку та, навпаки, розвиток новелістики і поширення Нобелівського руху у світі тощо.

За результатами дискусій та обговорення учасниками Третього Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу прийнято такі рекомендації:

 • узагальнити пропозиції учасників Конгресу стосовно формування національних стратегій розвитку та підготувати відповідні документи для направлення їх державним органам влади країн-учасників;
 • рекомендувати державним і політичним діячам, науковій громадськості та представникам ділових кіл ініціювати розробку національних і міжнаціональних стратегій розвитку і співробітництва з метою запобігання руйнівним наслідкам глобальних криз;
 • продовжити наукові дослідження щодо циклічності економічного розвитку, зосередивши увагу на розробці сучасних інструментів і технологій запобігання та уникнення криз, методів економічного управління країнами в періоди циклічних коливань, методик адекватного та об’єктивного вимірювання наслідків криз і прогнозування їх у майбутньому;
 • розвивати міжнародну і регіональну інтеграцію для підвищення конкурентоспроможності країн, розширити практику створення міжнародних стратегічних інноваційно-технологічних альянсів для виконання науково-дослідних програм з економічного розвитку та організації міжнародної інноваційно-технологічної біржі для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до фінансування інноваційних проектів;
 • відзначити важливе значення системи освіти у формуванні кадрів нового покоління, сприяти участі студентів та молодих вчених у міжнародних наукових програмах та заходах;
 • продовжити ініціативи з видання Нобелівських лекцій, систематичного проведення Нобелівських читань і наукових конкурсів, присвячених працям лауреатів Нобелівської премії;
 • розширити наукові межі Всесвітньої студентської Нобелівської Інтернет-олімпіади, включивши до конкурсної програми інші науки, окрім економіки;
 • підтримати пропозицію про проведення у травні 2014 р. у Дніпропетровську Четвертого Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу та сприяти залученню до участі в ньому лауреатів Нобелівської премії, провідних світових вчених. Основною темою дискусії на Четвертому Всесвітньому Нобелівському економічному конгресі визначити таку проблему: «Економічна теорія та господарська практика: суперечлива взаємодія».

ТРЕТІЙ ВСЕСВІТНІЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОНГРЕС

ДРУГА ВСЕСВІТНЯ НОБЕЛІВСЬКА СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

___________________________________

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАН УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РУМЫНСКОЙ АКАДЕМИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

Третьего Всемирного Нобелевского
экономического конгресса
«Мировая экономика XXI века: циклы и кризисы»

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ

 

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

16–19 мая 2012 года

 

Актуальной задачей сегодняшнего дня, которую должно решать международное научное сообщество, является формирование эффективной стратегии развития мировой и, в частности, национальных экономик, которая должна основываться на достижениях нобелевских лауреатов по экономике и ведущих ученых мира, на адаптации их идей к современным процессам. Именно поэтому основной темой дискуссии на Третьем Всемирном Нобелевском экономическом конгрессе была определена «Роль экономической науки в формировании национальных стратегий».

Ключевыми вопросами, которые обсуждались на пленарных и секционных заседаниях, стали: влияние инноваций на экономическое развитие, возможности опережающего развития стран, формирование национальных стратегий развития, монетарные аспекты современного экономического развития, современные теории циклов, влияние математики на экономику и, наоборот, развитие новеллистики и распространение Нобелевского движения в мире и т. п.

По результатам дискуссий и обсуждений участниками Третьего Всемирного Нобелевского экономического конгресса приняты следующие рекомендации:

 • обобщить предложения участников Конгресса по формированию национальных стратегий развития и подготовить соответствующие документы для направления их государственным органам стран-участниц;
 • рекомендовать государственным и политическим деятелям, научной общественности и представителям деловых кругов инициировать разработку национальных и межнациональных стратегий развития и сотрудничества в целях предотвращения разрушительных последствий глобальных кризисов;
 • продолжить научные исследования по цикличности экономического развития, сосредоточив внимание на разработке современных инструментов и технологий предупреждения и избежания кризисов, методов экономического управления странами в периоды циклических колебаний, методик адекватного и объективного измерения последствий кризисов и прогнозирования их в будущем;
 • развивать международную и региональную интеграцию для повышения конкурентоспособности стран, расширить практику создания международных стратегических инновационно-технологических альянсов для выполнения научно-исследовательских программ по экономическому развитию и организации международной инновационно-технологической биржи для привлечения внутренних и внешних инвестиций к финансированию инновационных проектов;
 • отметить важное значение системы образования в формировании кадров нового поколения, способствовать участию студентов и молодых ученых в международных научных программах и мероприятиях;
 • продолжить инициативы по изданию Нобелевских лекций, систематическому проведению Нобелевских чтений и научных конкурсов, посвященных работам лауреатов Нобелевской премии;
 • расширить научные границы Всемирной студенческой Нобелевской Интернет-олимпиады, включив в конкурсную программу другие науки, кроме экономики;
 • поддержать предложение о проведении в мае 2014 г. в Днепропетровске Четвертого Всемирного Нобелевского экономического конгресса и способствовать привлечению к участию в нем лауреатов Нобелевской премии, ведущих мировых ученых. В качестве основной темы дискуссии на Четвертом Всемирном Нобелевском экономическом конгрессе определить следующую проблему: «Экономическая теория и хозяйственная практика: противоречивое взаимодействие».
 
 
Yandex.Metrika