In English

 
   

Навчання і наука

Науково-дослідна діяльність
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля провадить освітню діяльність у тісному зв’язку зі здійсненням фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень у різних галузях науки. Наукова робота університету здійснюється за наступною схемою: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у галузі економіки, права, філології, соціології, історії та педагогіки; впровадження результатів наукових досліджень у практику; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; проведення комунікативних наукових заходів з науковцями та освітянами; видавнича діяльність.

Університет включено в Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВГ № 01391 від 23.11.2010 р.).

Підсумки науково-дослідної діяльності за 2011 рік

Протягом 2011 р. університет працював над 12 комплексними науково-дослідними темами (табл.1Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі).

На базі університету створені і діють такі центри, інститути та школи:

1. Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій, який у 2002 році набув статусу благодійного фонду з аналогічною назвою;

2. Центр маркетингових та соціологічних досліджень, під керівництвом д.ф.н., професора Полторака Володимира Абрамовича, де проводяться дослідження складних ринкових та соціальних систем;

3. Інститут розвитку економіки та суспільства під керівництвом д.е.н. професора Холода Бориса Івановича, який проводить дослідження у галузі фундаментальних проблем економіки та менеджменту;

4. Школа Тарнопольського, під керівництвом д.пед.н., проф. Тарнопольського Олега Борисовича, де впроваджуються дослідження з методики викладання іноземних мов.

5. Лабораторія експертизи непродовольчих товарів.

6. Вища школа бізнесу, де навчаються представники підприємств та організацій, фахівці фінансових, дилерських компаній, банківські службовці. Спільно з Агентством з питань банкрутства школа готує арбітражних керуючих. З 01.01.2009 р. ведеться підготовка магістрів за програмою «Бізнес-адміністрування».

7. Студентська науково-практична лабораторія ринкових досліджень під керівництвом к.е.н., доцента Дашевської О.В.

В університеті створено видавничий центр з поліграфічною базою, який повністю забезпечує навчальний процес та публікацію результатів наукових досліджень. Відповідно до свідоцтва  про державну реєстрацію (АА № 403579 від 13 грудня 2001 р.) та свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції (ДК № 917 від 20 травня 2002 р.) університет видає наукову і навчальну літературу за економічним, торговельним і лінгвістичним напрямками з відповідної тематики.

Бібліотечний фонд Загальна кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду базового університету та його філій складає понад 208 тис. примірників. Книжковий фонд систематично оновлюється іноземною і вітчизняною навчальною і науковою літературою. Періодичні видання налічують: журналів – 118, газет – 26. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам. Бібліотека оснащена автоматизованою комп`ютерною бібліотечною системою і доступом до мережі Інтернет (у читальних залах – Wi-Fi). Автоматизовані системи управління «Університет» та «Бібліотека»  дозволяють накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники (їх загальна кількість 4838 одиниць), пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали; ефективно використовувати їх у навчальному процесі та при підготовці курсових і дипломних робіт; дозволяє вдосконалювати проведення та контроль навчального процесу.

У 2011 р. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля продовжив здійснювати підготовку кваліфікованих науково-педагогічних кадрів через власну аспірантуру (накази Міністерства освіти і науки України від 23.02.2005 р. №110 та від 22.12.2006 р. №872) за спеціальностями: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; і докторантуру (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2006 р. №872) за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Постановами Президії ВАК України від 12.06.2002 р. №5-06/6, від 16.09.2004 р. №1-06/8 та від 14.10.2009 р. №32-06/4 у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 р. спеціалізована вчена рада К 08.120.01 отримала право прийняття до розгляду та проведення  захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

21 червня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді К 08.120.01 при Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля відбулися захисти кандидатських дисертацій здобувачів Півень А.І. та Дрей В.В. за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Протягом 2011 р. було видано 15 монографій, 17 підручників (навчальних посібників) з грифом МОНМС України, 38 підручників (навчальних посібників) без грифу МОНМС України. Загальна кількість наукових фахових статей, опублікованих професорсько-викладацьким складом університету склала 299 публікацій, з яких 38 – публікації у закордонних виданнях. Щодо публікацій тез доповідей в збірках матеріалів науково-практичних конференцій, виданих за кордоном у 2011 р. Ї кількість склала 72, кількість тез, опублікованих в українських збірках конференцій – 326. 12 фахових статей викладачів індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus (табл. 2 Структура наукових публікацій Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля).

У 2011 р. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля виступив засновником ряду фахових журналівз нових напрямів, а саме: «Вісник Дніпропетровського університету економіки та права». Серії: «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Педагогіка і психологія». В інтересах поширення наукових здобутків та обміну інформацією з іншими науковими й освітніми закладами України та зарубіжжя, університет видає фахові журнали, включені до переліку ВАК України:
  • науково-практичний журнал «Академічний огляд» (з 1994 р. – включений в перелік ВАК України);
  • збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» (з 2007 р. - включений в перелік ВАК України);
  • наукове видання «Бюлетень Міжнародного нобелівського економічного форуму» (з 2008 р. - включений в перелік ВАК України).

Протягом 2011 р. Університет організував та провів 20 науково-практичних конференцій та наукових конкурсів, учасниками яких стали майже 2500 осіб (табл.3 Науково-практичні конференції проведені в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля в 2011 р.).

Розробки професорсько-викладацького складу університету отримують підтвердження і патентами на корисні моделі та свідоцтвами про авторські права: у 2011 р. отримано 5 патентів та 2 свідоцтва (табл. 4 Список авторів патентів та інших охоронних документів).

Розроблені  професорсько-викладацьким складом пропозиції та рекомендації в рамках проведення НДР впроваджені в практичну діяльність багатьох підприємств: ВАТ „АК "Дніпроавіа", ЗАТ КБ "ПриватБанк", ТОВ "ІнтерТрансСервіс",  УКРСВІФТ (м. Київ), ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК», ВАТ АКБ «ФОРУМ», «Придніпровське регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ «ДПІ», «Rainford», «Консервний завод «Чумаки», Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЛВС», ТОВ„Омега”, Київська кріпильна компанія, ТОВ «Кварц Сервис», ПП «Бойко О.М.», ПП «Акішев», ПП «Голик», Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №119» м. Дніпропетровська, ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля». Основні наукові положення, висновки та рекомендації використано у методичному забезпеченні навчального процесу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. В рамках кафедр нею передбачається участь студентів в конкурсах; олімпіадах; конференціях. Студенти Університету найбільш зацікавлені в участі в таких наукових конкурсах, як Всеукраїнський конкурс дипломних робіт; Всеукраїнська студентська олімпіада; Міський конкурс «Інтелект - творчість – успіх»; Стипендіальна програма В. Пінчука «Завтра.ua»; Стипендіальна програма  Благодійної організації Президентський фонд Леоніда  Кучми "Україна"; Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет - олімпіада з економіки; відкритий конкурс Нобелівських есе; Міжнародні конкурси; конференції тощо.

Студентська наука протягом 2011 н. р. набула нового, більш розширеного формату. Окрім загальноприйнятих заходів (Дні науки, олімпіади), в звітному періоді відбулося залучення студентів до виконання комплексних науково-дослідних тем, підготовка студентами наукових робіт та їх публікація, розширення переліку наукових конкурсів, в яких студенти університету не тільки прийняли участь, а й перемогли.

Щороку зростає кількість олімпіад та конкурсів, у яких приймають участь студенти,  зокрема  за рахунок участі у Всесвітній Нобелівській інтернет – олімпіаді з економіки, Міжнародному молодіжному форумі «Ломоносов» (м. Москва), Всеукраїнському конкурсі PR проектів «Золотий Компас» (м. Харків), Всеукраїнському конкурсі соціальної реклами «Я хочу жити саме так», конкурсі, присвяченому 20 – річчю незалежності України «Україна. 20 років державотворення» та ін.

Студенти демонструють високий ступінь підготовки, загальна  кількість дипломантів та призерів олімпіад та конкурсів у 2010 – 2011 н.р. склала 30 осіб. Зокрема 2 стипендіати програми «Завтра. UA», 11 призерів та 16 фіналістів конкурсу «Інтелект. Творчість. Успіх», 2 переможці конкурсу «Україна. 20 років державотворення», один призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, три фіналісти Всеукраїнського конкурсу маркетингових планів. До керівництва участю студентів у наукових та творчих конкурсах залучені всі викладачі.

Необхідно відмітити активність студентів щодо участі у наукових конкурсах різного рівня. Так, протягом  2011 р. 826 студентів взяли участь у конкурсах, з яких 100 стали переможцями різного рівня (від 1 місця до спеціальних номінацій).

Протягом 2011 н. р. студентами університету спільно з своїми науковими керівниками було опубліковано 9 статей у фахових виданнях України. Більшість статей опубліковані у фахових виданнях університету («Європейський вектор», «Академічний огляд»).

У 2011 році студентами опубліковано 118 тез доповідей у збірках матеріалів міжнародних конференцій, які видані за кордоном та 1999 тез доповідей у збірках міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференцій виданих в Україні. Загальна кількість наукових заходів, в яких взяли участь студенти університету склала 114.

Заслуговує на увагу і впровадження результатів дипломних робіт студентів на деяких випускових кафедрах. Так, магістри та спеціалісти випускових кафедр університету отримали більше 80 довідок та актів про впровадження розроблених в їх дипломних роботах рекомендацій та пропозицій стосовно покращення діяльності підприємств.

Протягом 2011 року викладачі продовжили приймати активну участь у наукових заходах різних рівнів. Так, у 2011 році викладачі прийняли участь у 350 науково-практичних заходах різних рівнів, що складає в середньому по 1,5 заходів на 1 викладача. Викладачі університету протягом 2011 р. приймали участь в 109 організаційних та наукових комітетах міжнародних та національних науково-практичних заходів.

18-21 травня 2011 року на базі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля пройшла друга віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму, в рамках якої відбулося підведення підсумків відкритого конкурсу робіт з Нобелівської тематики та Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених, присвяченого 110-ій річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця; два пленарних засідання, два панельних засідання, он-лайн відео конференція, зустріч студентів та викладачів з ректором Вищої школи економіки – Національний університет Луїса К.Павловським, перші Нобелівські читання. Даний захід пройшов на високому організаційному рівні; якісному технічному забезпечення он-лайн відео конференції; отримав широку інформаційну підтримку проведених: телеанонси, телепередачі, інформаційні повідомлення агенцій, розміщення Програми на сайті МОНМСУ, інтернет-повідомлення.

Серед почесних гостей віртуальної сесії Форуму були Тютюнник В'ячеслав Михайлович - доктор технічних наук, професор, академік Російської академії природничих наук, директор Тамбовського філії Московського державного університету культури і мистецтва; Довбенко Михайло Володимирович, доктор економічних наук, директор Інституту відкритої політики;  Павловський Кшиштоф, доктор хабілітованій, професор, ректор Вищої школи бізнесу - Національний університет Луїса.

Друга віртуальна сесія Форуму об'єднала інтелектуальні зусилля понад 200 учасників регіонів України, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, Польщі, Вірменії, Казахстану, Індії та інших країн.

У віртуальній сесії взяли участь дійсні члени Національної Академії наук України і Російської Академії наук, 22 доктора наук, 45 кандидатів наук, 26 викладачів, аспірантів і близько 10 студентів. Доповіді віртуальної сесії Форуму були опубліковані у виданні Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля - «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» - загальним обсягом понад 70 друкованих аркушів. Всього це видання містить 72 наукові роботи.

Матеріали другої віртуальної сесії Форуму та конкурсні роботи, а саме тексти представлених робіт, фото та відеоматеріали з пленарних засідань розміщені на сайті університету (www.duep.edu) та сайті благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» (www.nobelplanet.org ).

У рамках віртуальної сесії Форуму була проведена он-лайн відеоконференція між Дніпропетровським університетом економіки та права імені Альфреда Нобеля,  Харківським національним економічним університетом та Одеським державним економічним університетом.

Серед професорсько-викладацького складу університету є один член експертної комісії ДАК – Момот В.Є., два члена підкомісії НМК МОНМСУ – Павлова В.А., Кузнецова С.А. 18 членів спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. Кількість опонованих та рецензованих дисертаційних досліджень викладачами університету склала: опоновано (рецензовано) докторських дисертацій 12 в 2011 р.; в 2011 р. опоновано (рецензовано) кандидатських дисертацій 66 проти 49 у 2010 р.), що свідчить про визнання науковців в Україні.

Необхідно відмітити, що 100% викладачів університету приймають участь в розробці комплексних науково-дослідних тем.

Протягом 2011 року викладачами університету було отримано 6 науково-дослідних грантів. У 2011 р. кафедрою прикладної лінгвістики було отримано вітчизняні гранти на проведення семінарів з методики викладання іноземних мов з викладачами кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» (листопад 2011 р., проф.. Тарнопольский О.Б., викл. Дегтярьова Ю.В.).

Окрім грантів, вчені університету були відзначені науковими нагородами за результати наукової роботи.

Список викладачів, які отримали премії (нагороди, відзнаки) у 2011 р.

Майже всі автори монографій, підручників і навчальних посібників були відмічені нагородами різних ступенів у обласному міжвузівському конкурсі робіт від Фонду соціального захисту та підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей.

Щодо нагород, необхідно відмітити те, що роботу працівників університету цінують та поважають на найвищому державному рівні, відмічають наукові здобутки. Так, у 2011 р. університет був відмічений Адміністрацією Президента України як один з провідних ВНЗ України в розробці стратегії розвитку держави, а доцент Зборовська О.М. була внесена в Президентський кадровий резерв за результатами наукової діяльності.

 

 
 
 
Yandex.Metrika