In English

 
   

Загальні принципи та положення

1.1. Цей Кодекс закріплює основні етичні норми та правила поведінки і стосується всіх, хто навчається або працює в університеті: адміністративно-керівного складу, педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, навчально-допоміжного персоналу, технічних працівників.

Норми Кодексу є обов’язковими для всіх вищезазначених осіб незалежно від місця їх перебування, віку, особистих рис характеру, релігійних уподобань або політичних переконань, належності до певної мовної, етнічної, расової групи, сексуальної орієнтації тощо.

1.2. Дніпропетровський університет імені Аотфреда Нобеля (далі Університет) ставить за мету проведення більш ефективної діяльності у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній, виховній та громадській сферах.

Університет визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий розвиток особистості як пріоритет найвищого рівня.

1.3. Університет забезпечує право кожного на працю або навчання у відповідних обставинах та безпеці.

1.4. До виконання етичних правил та норм поведінки повинні прагнути всі, хто вважає себе достойною поваги особистістю і хоче користуватися повагою, шаною та доброзичливістю з боку інших.

1.5. Далі в тексті Кодексу під визначеннями «кожен», «ніхто», «будь-хто» маються на увазі всі, хто працює або навчається в Університеті, а також усі ті, хто співробітничає з університетом як діловий партнер, замовник послуг університету тощо.

1.6. Будь-яке положення цього Кодексу не може інтерпретуватися як спроба замінити норми чинного законодавства або заперечити будь-які права та свободи особистості, що захищені законами, нормами або традиціями суспільної моралі.

1.7. Цей Кодекс не спрямований на детальну регламентацію кожного кроку особистості; кодекс також не можна інтерпретувати як вичерпний перелік дозволів та заборон або етичних чи моральних принципів, які вже регламентовані правом або визнаються суспільством як загальновідомі, тобто такі, яких без додаткової регламентації повинні безперечно дотримуватися всі відповідальні і адекватні члени суспільства.

1.8. Відповідно до статуту Університету головними цілями та завданнями університету є підготовка висококваліфікованих фахівців з вищою освітою, здійснення науково-дослідної роботи за актуальними напрямами, а також виховання студентів та слухачів як культурних, освічених, моральних, творчих особистостей, активних та відповідальних громадян своєї країни, фізично і морально здорових осіб.

Згідно з цим ключовими особами в Університеті визнаються студенти та науково-педагогічні працівники. Адміністративний, навчально-допоміжний, технічний персонал університету, працівники інших структурних підрозділів повинні керуватися базовим принципом: виконувати свої службові посадові обов’язки як найкраще, аби забезпечити можливість викладачам, науковцям та студентам успішно здійснювати навчальний, науково-дослідний та виховний процес.

1.9. Перелічені у Кодексі етичні норми спрямовані насамперед на створення здорового морального клімату взаємовідносин в Університеті в процесі реалізації ключових завдань, і тому будь-яке положення цього Кодексу не може інтерпретуватися як спроба втручання у приватне життя особистості або спроба регламентації сфери приватних відносин.

1.10. Цей Кодекс є невід’ємною частиною контрактів (договорів), які укладаються між університетом, з одного боку, та студентами, аспірантами, докторантами, слухачами, платниками за навчання (фізичними та юридичними особами) або працівниками при прийнятті на навчання або на роботу, з іншого боку.

Аналіз та оцінка виконання правил службової поведінки та етичних норм, які зафіксовані в Кодексі, є обов’язковим елементом при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад, призначенні на керівні посади в університеті, затвердженні службових характеристик, рекомендацій тощо.

Порушення норм та зобов’язань, які випливають з цього Кодексу, може стати підставою для перегляду умов або дострокового припинення вищезазначених контрактів або договорів.

1.11. Цей Кодекс затверджується вченою радою університету та набирає чинності від дати опублікування відповідного наказу ректора університету.

Кодекс не підмінює собою інших нормативних документів університету: установчого договору, статуту, контрактів тощо.

 
 
Yandex.Metrika