In English

 
   

Права та обов’язки студентів, слухачів, аспірантів, докторантів Університету, всіх, хто навчається в Університеті імені Альфреда Нобеля за тією чи іншою навчальною програмою

3.1. Органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою забезпечення реалізації інтересів студентства, виконання студентами своїх обов’язків та захисту їхніх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, визначається нормативними документами та погоджується з ректором університету.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями уряду та Міністерства освіти і науки України.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • сприяння захисту інтересів студентів
 • сприяння виконанню студентами своїх обов’язків
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів
 • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів у гуртожитку
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами
 • організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями
 • сприяння проведенню соціологічних досліджень серед студентів
 • сприяння працевлаштуванню випускників
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами
 • сприяння вихованню у студентської молоді високих моральних якостей
 • сприяння формуванню у студентів активної та свідомої громадянської позиції

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, потоку, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, університету в цілому.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори, на яких затверджуються основні документи щодо самоврядування та обираються керівні органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування університету мають право на всебічну допомогу і підтримку ректорату університету або уповноваженого ним органу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами тощо.

3.2. Права студентів. Усі студенти Університету мають право:

 • навчатися з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, одержувати вищу освіту відповідно до державних і міжнародних стандартів щодо змісту та обсягів
 • здобувати додаткову освіту відповідно до угоди з університетом
 • проходити навчання або стажування в інших навчальних закладах за домовленістю зацікавлених сторін
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету, мати вільний доступ до бібліотеки та комп’ютерних класів згідно з регламентом їх роботи
 • користуватися інформаційними ресурсами мережі Інтернет з врахуванням технічних можливостей, відповідних обмежень та регламенту доступу до мережі
 • брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо
 • брати участь особисто або через своїх представників в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля та відпочинку тощо
 • мати безпечні та нешкідливі умови навчання
 • користуватися послугами університетського центру охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я
 • діставати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психічного насильства, від дій, які порушують честь та гідність
 • обирати і бути обраними до колегіальних органів університету
 • оскаржувати у відповідному порядку накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки та методів взаємовідносин будь-кого в університеті через органи студентського самоврядування або особисто
 • брати участь у студентських об’єднаннях, клубах, гуртках тощо
 • вільно висловлювати свої думки, якщо вони не заперечують аналогічного права інших і не принижують людської гідності
 • брати участь в академічному процесі на рівних підставах, незалежно від статі, раси, громадянства, мови, культури, релігії, фізичних вад та інших особистих якостей
 • одержувати академічну відпустку у зв’язку із захворюванням або іншою поважною причиною
 • бути поновленими на навчання у порядку, встановленому законодавством
 • якщо студент вважає, що до нього несправедливо і упереджено ставиться співробітник університету, викладач чи інший студент, він може звернутися до студентської ради чи до адміністрації університету з вимогою припинення порушення своїх особистих прав

3.3. Обов’язки студентів. Студенти зобов’язані:

 • бути чесними
 • поважно ставитися до викладачів, співробітників та студентів університету
 • нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять
 • відвідувати всі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску
 • приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача
 • виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни
 • активно готуватися до занять і брати участь в роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим студентам робити свій внесок у навчальний процес
 • бути уважним до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;
 • додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки
 • оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю
 • бережно ставитися до майна університету, інших юридичних та фізичних осіб
 • додержуватися санітарно-гігієнічних норм
 • вчасно інформувати адміністрацію університету про обставини, які перешкоджають виконанню обов’язків студентами або роблять їх неможливим
 • не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться цим Кодексом

3.4. Базові етичні принципи та норми поведінки :

 • кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України
 • кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично-культурної спадщини України, до її мов та традицій
 • кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою
 • кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах закону виключно у вільний від роботи або навчання час

В Університеті визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення

 
 
Yandex.Metrika