In English

 
   

Регламентації та обмеження

 5.1. Куріння. В університеті куріння дозволено виключно у спеціально відведених місцях з відповідними дозвільними написами.

5.2. Користування мобільними телефонами. Загальні правила поведінки, ввічливості, взаємоповаги вимагають дотримання жорсткого припису: під час аудиторних занять, у бібліотеці, комп’ютерних класах, під час екзаменів мобільні телефони мають бути переведені у беззвучний режим або відключені.

5.3. Використання комп’ютерів та інших електронних пристроїв. Студенти університету та інші зареєстровані користувачі зобов’язані акуратно і правильно експлуатувати комп’ютери. Внаслідок недбальства чи умисного заподіяння шкоди із серйозним порушенням функціонування комп’ютерів користувач, що заподіяв збитків, буде позбавлений права користування комп’ютерною технікою.

Дисциплінарні покарання, застосовані залежно від ступеня збитків, варіюються від попередження до виключення з університету.

Необхідно мати на увазі, що перехоплювання комп’ютерних програм або даних можуть спричинити серйозні наслідки кримінального характеру.

5.4. Дотримання норм чистоти та порядку. Усі члени колективу і студенти університету зобов’язані брати активну участь у дотриманні чистоти на території університету імені Альфреда Нобеля і в публічних місцях. Внутрішня культура кожного має спонукати до акуратного, бережливого ставлення до майна університету, адекватної поведінки у місцях загального користування.

5.5. Бібліотека університету. Усі зобов’язані дбайливо ставитися до майна та інформаційних ресурсів бібліотеки (книг, періодичних видань, електронних носіїв тощо). Повертати книги необхідно згідно з визначеними бібліотекою термінами. З літературою потрібно поводитися охайно і повертати у тому стані, в якому її було отримано. Будь-які зміни первісного стану літератури, як-от: позначки маркером, ручкою або олівцем, вирвані сторінки, загини чи забруднення сторінок – класифікуються як пошкодження університетського майна. Крадіжка інформаційних ресурсів категорично заборонена. Порушення означених правил призведе до відповідного покарання користувачів відповідно до правил користування бібліотекою. Куріння, вживання їжі та напоїв, гучні розмови в читальній залі заборонено.

5.6. Академічна порядність та академічна етика. Кожен зобов’язаний бути чесним і відкритим у своїй академічної діяльності. До форм академічної непорядності належать: фальсифікація результатів досліджень; запозичення чужих ідей без посилань, обман на екзаменах; дозвіл іншим студентам здійснювати будь-які акти академічної нечесності; сприяння корумпованості навчального процесу.

Використання запозичених текстів або ідей без відповідного посилання на першоджерело, цитування інформації (або посилання на інформацію), яка не була запозичена з указаного ресурсу; подання переліку бібліографічних джерел, з якими студент не працював і не був ознайомлений, вважаються формами академічної непорядності, до яких також відноситься акт навмисного обману, за допомогою якого студент намагається показати, що він досконало засвоїв предмет, або здійснює спробу досягнення академічної вигоди для себе або інших через використання нелегітимних способів. Порушення академічної етики – це порушення політики університету щодо забезпечення чесності та прозорості академічного процесу. Ці порушення включають використання таких нелегітимних способів:

 • копіювання роботи іншого студента
 • копіювання роботи іншого студента або дозвіл копіювати власну роботу іншому студенту
 • використання навчальних текстів або інших матеріалів для списування на екзаменах або заліках
 • обмін інформацією між студентами під час тестування
 • використання матеріалів, якими заборонено користуватися під час тестів і екзаменів
 • підробка оцінок або участь у несанкціонованому розповсюдженні матеріалів до екзамену або тесту
 • крадіжка, купівля чи отримання іншими шляхами матеріалів до офіційного тесту або екзамену
 • продаж або розповсюдження матеріалів, що містять відповіді на питання до тесту чи екзамену
 • підкуп або спроба підкупу будь-якої людини з метою отримання матеріалів до тесту чи екзамену
 • купівля або отримання іншим способом роботи іншої людини з подальшим привласненням інтелектуальної власності
 • несанкціоноване втручання в комп’ютер, проникнення в приміщення кафедр, деканату з метою підміни оцінки у відомостях, журналі, результатах тестів або заміни на іншу оцінену роботу
 • продовження роботи над екзаменаційною чи заліковою роботою по завершенні відведеного для цього часу
 • підробка підпису викладача у журналі відвідування занять або внесення у журнал неправдивих відомостей
 • підробка підпису викладача у заліковій книжці студента або спроба отримати оцінку шляхом здійснення фальсифікованих записів у заліковій книжці
 • складання тесту або екзамену за когось іншого, або дозвіл складання тесту або екзамену за себе
 • виконання екзаменаційних текстів за допомогою звукових та інших повідомлень через посередництво мобільних телефонів або інших технічних засобів

Вищезазначений перелік заборонених дій не є вичерпним і може бути доповнений.

5.7. Заходи, які можуть бути застосовані у випадку порушення академічної етики. Якщо викладач університету викриє, що було намагання здійснення академічного обману, то він зобов’язаний поінформувати керівництво факультету (кафедри), щоб:

 • колективно проаналізувати ймовірний факт порушення
 • вислухати аргументи на захист, які, можливо, є у звинувачуваного в нечесності
 • спільно обговорити можливі санкції щодо порушника норм академічної поведінки
 • інформувати порушника про його право апеляції щодо санкцій

Санкції, застосовані адміністрацією університету, можуть бути такими:

 • попередження
 • усна догана
 • догана в письмовій формі
 • вимога переробити/переписати або перескласти екзамен, тести чи проект
 • зниження оцінки за виконане завдання, тест чи проект
 • скасування екзаменаційної оцінки або іншого підсумкового варіанта зарахування навчальної дисципліни
 • відрахування з університету

Академічні санкції вимагають офіційного подання і засвідчення в письмовій формі. Санкції мають містити:

 • офіційно зафіксоване зниження оцінки за виконане завдання, тест чи проект
 • відмова студенту в зарахуванні навчальної дисципліни
 • рекомендацію щодо виправлення зафіксованого порушення шляхом відпрацювання академічної заборгованості, яка виникла внаслідок викритого обману у чітко визначені часові межі
 
 
Yandex.Metrika