In English

 
   

Студентські наукові конкурси-2012

1. Информация по игре

Global Management Challenge Junior! - Первый студенческий чемпионат по стратегическому менеджменту

GMC Junior! – это уникальная бизнес-симуляция, позволяющая испытать все реалии конкурентной борьбы в процессе управления виртуальной компанией, мост, объединяющий прогрессивное студенчество и ведущий бизнес Украины.

В основе Соревнования лежит бизнес-симуляция, которая отображает финансовую модель деятельности производственной компании с оборотом более 200 млн. евро. Условия её деятельности максимально приближены к реальным.

Участники формируют команды по 3-5 человек, которые представляют собой Совет Директоров виртуальной компании:

- директор по маркетингу,

- директор по персоналу,

- директор по сбыту,

- директор по управлению персоналом,

- финансовый директор.

Задача команды - изучив историю развития компании за предыдущие периоды, разработать и внедрить стратегию её эффективного развития.

В течение 5 виртуальных кварталов (3 дня в режиме реального времени) команды принимают десятки управленческих решений, конкурируя между собой.

Победителем является команда, которой в течение Соревнования удастся получить наибольшую стоимость акций на фондовом рынке.

Чтобы стать участником Соревнования нужно сделать первые несколько шагов:

 Собрать команду единомышленников (3-5 человек) и придумать яркое искрометное название.

 1. Зарегистрировать свою команду и получить подтверждение о регистрации.
 2. Скачать и внимательно изучить Правила соревнования.
 3. Распределить роли в команде.
 4. Скачать историю компании и получить свое первое задание.
 5. Проанализировать управленческие отчеты и определить от чего зависит стоимость акций.
 6. Принять первое в своей жизни управленческое решение и внести его в Лист принятия Решений.

Подробности на сайте - www.gmc.in.ua

2. Стипендіальна програма «Завтра.UA»

Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» (надалі за текстом - Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» проводить відкритий конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.

В конкурсі можуть брати участь студенти 3 - 6 курсів денної форми навчання, які навчаються у:

Прийом та реєстрація документів з 01.10.2012 – 25.10.2012 р.

Детальні умови конкурсу на сайті Фонду:

http://pinchukfund.org/zavtra  

3. Конкурс наукових робіт від БФ Л.Кучми «Україна» для студентів, аспірантів та молодих вчених

Інститут стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» оголошує конкурс серед студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і спеціалістів на кращу наукову роботу на тему: «Україна XXI століття: цивілізаційний вибір».

Детально про умови конкурсу – на сайті Фонду: www.kuchma.org.ua

Конкурс триватиме до 1 грудня 2012 р.

 

4. Четвертий конкурс з Нобелівської тематики

01.10.2012 р. оголошується Четвертий конкурс з Нобелівської тематики. До участі запрошуються студенти 1-3 курсів денної та заочної форм навчання.

У жовтні 2012 – квітні 2013 навчального року будуть проводитися Нобелівські читання з метою підготовки до четвертого конкурсу з Нобелівської тематики.

Основна тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів

 • Наукові досягнення лауреатів нобелівських премій з економіки і їхнє застосування для аналізу причин і шляхів подолання світової фінансово-економічної кризи
 • Нобелівський рух в моїй країні і мої ідеї його розвитку
 • Маяки економічного Олімпу (про нобелівських лауреатів з економіки)
 • Видатні українські вчені-економісти та їх вклад у світову економічну науку
 • Нобелівська премія з економіки як компас у світі науки
 • Українська економічна думка та її нобелівська перспектива
 • Тлумачення і поширення новаторських надбань нобеліантів (премії з літератури,  хімії, фізики,  фізіології (медицини),  економіки, премія миру – за вибором студента)
 • Економічна нобелелогія та принципи Болонської декларації
 • Економічна нобелелогія як науково-дослідна програма
 • Видатні незнайомці (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії)

Економічна нобелелогія (теорії, що були відзначені Нобелівською премією з економіки, чи були підставою здобутків нобелівських лауреатів)

Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії:

 1. Теорія економічного зростання
 2. Теорія нерівномірних поштовхів
 3. Теорія попиту
 4. Теорія життєвого циклу
 5. Метод затрати-випуск
 6. Теорія оптимального розподілу ресурсів
 7. Загальнорівноважна модель торгівлі Дж.-Е.Міда
 8. Теорія інвестицій q
 9. Модель ЛІНК
 10.  Модель ринків з асиметричною інформацією

Неокласичний напрям в економічній нобелелогії

 1. Теорія неокласичного синтезу
 2. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу-Дебре
 3. Теорія неможливості К.-Дж. Ерроу
 4. Теорія співвідношення факторів виробництва
 5. Концепція дуалістичної економіки з надлишком робочої сили
 6. Теорія промислової організації

Розвиток неолібералізму нобеліантами

 1. Концепція спонтанного характеру ринкового порядку
 2. Теорія економіки ринків
 3. Монетарна концепція
 4. Теорія раціональних очікувань
 5. Концепція непослідовності політики у часі

Неоінституціоналізм у теоріях нобеліантів

 1. Шведська(стокгольмська) школа макроекономіки
 2. Нова інституційна теорія (НІЕТ)
 3. Базова теорія економічної політики
 4. Теорія суспільного вибору
 5. Теорія людського капіталу
 6. Теорія оптимальних валютних зон
 7. Сучасна теорія портфельних інвестицій
 8. Теорія вартості капіталу Модільяні-Міллера

Формування нобеліантами поведінкової економіки

 1. Поведінкова економічна теорія
 2. Теорія перспектив
 3. Економіка добробуту

Новітні технології прикладного аналізу в економічній теорії

 1. Кліометрія
 2. Система національних рахунків
 3. Рівновага Неша
 4. Методи аналізу економічних часових рядів
 5. Розподіл Ховельмо
 6. Модель життєвого циклу отримання доходів, навчання і споживання
 7. Аналіз дискретного вибору
 8. Експериментальна економіка

Додаткова тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів

 • Нобелівські премії з літератури
 • Нобелівські премії з хімії
 • Нобелівські премії з фізики
 • Нобелівські премії з фізіології/медицини
 • Нобелівські премії миру
 • Нобелівська тематика у філателії
 • По містах Альфреда Нобеля (розробка програми науково-пізнавального туру)
 • Хто буде наступним Нобелівським лауреатом з _________ , чому?
 • Заповіт Альфреда Бернхарда Нобеля
 • Процедура вибору лауреатів
 • Процедура вручення Нобелівських премій
 • Впровадження нобелівських ідей в ДУЕП : історія, кроки, майбутнє
 • Пам’ятний знак «Планета Альфреда Нобеля» – знак світової якості наукової думки
 • Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля»: місія, головне завдання, дії
 • Перший міжнародний Нобелівський форум « Світова економіка ХХ1 століття: цикли та кризи» в ДУЕП та його головні завдання
 • Другий міжнародний Нобелівський форум « Світова економіка ХХ1 століття: цикли та кризи» в ДУЕП та його головні завдання
 • Лауреати Нобелівської премії – уродженці України
 • Дніпропетровськ (Катеринослав) і Нобелівські лауреати
 • Деякі цікаві сторінки життя, праці Нобелівських лауреатів та отримання ними Нобелівських премій
 • Несподівані факти з історії Нобелівських премій
 • У яких дисциплінах навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за різними напрямами і як впроваджені наукові досягнення Нобелівських лауреатів з економіки, фізики,  хімії, фізіології/медицини,  літератури, премії Миру
 • Нобелівська премія: історія і традиції
 • Євген Грошев і його « Нобіліада»
 • Борис Холод – засновник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – вищого навчального закладу нового типу та ініціатор нобелівського руху у Дніпропетровському  університеті імені Альфреда Нобеля, місті Дніпропетровськ, Україні

Примітка: учасники мають право запропонувати інші теми, які розкривають Нобелівську  тематику.

 

Вимоги до оформлення текстів доповідей:

Обсяг – 5-10 повних сторінок формату А4, у редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля зліва, знизу та зверху – 25 мм, справа – 15 мм; міжстрочний интервал 1,5 см, абзацний відступ – 1,25 см.

Рисунки (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кожен рисунок та таблиця повинні мати назву, яку розміщують над таблицею або під рисунком і друкують симетрично до тексту.

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляється проблема.

Посилання в тексті роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за списком джерел, наприклад: «… у працях [1-7] …», або [4, с. 52].

Посилання на джерело походження таблиці міститься одразу за її заголовком в квадратних дужках. Якщо табличні дані розраховано автором самостійно, то під таблицею автор зазначає:

*розраховано автором або *складено автором

            Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад, «(Рис. 1.2)», на формули – порядковим номером формули в дужках «…у формулі (4.1)».

            На всі таблиці та рисунки в тексті мають бути посилання (коментарі), при цьому слово «таблиця» та «рисунок» пишуть скорочено, наприклад: «… в табл. 1.2 наведено...» або «На рис.2.1 представлено…»

Розміщення розділів тексту:

 1. Титульна сторінка (додаток А)
 2. Текст роботи, оформлений згідно до вимог наведених вище
 3. Список використаної літератури (Додаток Б)

 

 

Додаток А

Додаток Б

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Книга або підручник:

Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник / Л.В. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003.- 224 с.

Статистичні збірки:

Україна у цифрах у 2007 році : статистичний довідник / ред. О. Г. Осауленко; Держ. комітет статистики України. – К. : Консультант, 2007. – 240 с.

Законодавчі акти:

Господарський кодекс України: за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с.

Статті з газети чи журналу:

Тараненко І.В. Реальний обмінний курс як критерій оцінки міжнародної конкурентоспроможності України. / І.В. Тараненко // Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2006. – С. 132-144

Economic and financial indicators // The Economist. – 2006. – August 9th – 15th. – P. 76-77.

Електронні ресурси:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. – Режим доступа:  http://www.apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Yandex.Metrika