In English

 
   

Студентське самоврядування

СТУДЕНТСЬКА РАДА -2012

СПИСОК ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Рвачов Ігор                                     093-471-10-32                     (МГ-08 маг)             

(Голова)

Терещенко Олена                           066-631-01-63                      (ТВП-10)       

(Заступник)

Чумак Максим                                 099-079-86-87                       (ФК-11)

(Комунікації)

Горжанкін Микита                           063-626-67-61                       (ФК-11)         

(Комунікації)

Мельник Альона                              063-665-71-51                       (ФК-11)         

(Комунікації)

Бабенко Світлана                            063-036-67-30                       (МГ-11)                                

(Комунікації)

Єгорова Ганна                                050-874-78-86                       (МЕК-11 англ)         

(ЗМІ)

Горовата Марія                               097-296-24-89                       (МЕК-12)                  

(ЗМІ)

Утіліна Ксенія                                  096-397-51-81                       (Політ -11)               

(ЗМІ)

Платонова Марина                          093-976-76-41                        (МЕК-10 англ)

(Туризм)

Гуржій Олексій                                093-010-25-64                        (МЕК-11)      

(Туризм)

Тайменцева Ольга                          063-581-72-52                         (МГ-10)                     

(Центр Кар’єри)

Васьковська Марія                                                                        (МГ-10)          

(Центр Кар’єри)

Солодова Ганна                             093-908-04-03                         (ПЗ-11)
(Волонтер)

 


Положення про студентське самоврядування
(1 березня 2012 року)

Зміст

 

1.     Призначення та сфера застосування. 4

2.     Нормативні посилання. 4

3.     Терміни та визначення. 4

4.     Відповідальність та повноваження. 4

5.     Загальні положення організації студентського самоврядування. 4

6.     Мета і завдання студентського самоврядування та органів самоврядування. 6

7.     Принципи та функції студентського самоврядування. 6

8.     Структура й організація роботи органів студентського самоврядування. 7

9.     Права й обов’язки органів студентського самоврядування. 9

10.   Права й обов'язки керівництва університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування. 9

11.   Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування. 10

12.   Фінансова основа студентського самоврядування. 10

13.   Очікувані результати розвитку студентського самоврядування. 10

1.      Призначення та сфера застосування

1.1.    Положення про студентське самоврядування (далі Положення) – це нормативний документ, яким регламентується порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

1.2.    Цим Положенням керуються в своїй діяльності органи студентського самоврядування університету, навчальних груп, гуртожитку, науково-педагогічний персонал та всі структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з вирішенням питань розвитку студентського самоврядування.

1.3.    Положення не є конфіденційним документом в межах університету.

 

2.     Нормативні посилання

Код документу

Назва  документу

ДСТУ ISO 9001:2009

Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 9000:2007

Системи управління якістю. Основні положення та словник.

№ 1060-ХІІ

від 23 травня 1991 р.

Закон України “Про вищу освіту”

№ 1798-VI

від 19 січня 2010 р.

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування

№161

від 2 червня 1993 р.

Наказ Міністерства освіти України “Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”

П-751-10

Положення про організацію виховного процесу

№ 1010

від 15.11. 2007 р.

Наказ МОН України «Примірне Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України»

 

Концепція розвитку студентського самоврядування

 

3.     Терміни та визначення

СУЯ

- система управління якістю.

Університет

- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

 

4.     Відповідальність та повноваження

4.1.         Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та актуалізацію даного положення несе проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу.

4.2.         Відповідальність за організацію погодження та затвердження даного положення несе завідувач загального відділу.

4.3           Відповідальність за реєстрацію в системі управління якістю несе Центр управління якістю.

4.4           Відповідальність за зберігання оригіналу, тиражування та видачу врахованих копій положення несе завідувач загального відділу.

5.      Загальні положення організації студентського самоврядування

5.1      Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

5.2      Студентське самоврядування – це процес реальної участі осіб, які навчаються, в управлінні та керівництві діяльністю свого колективу у взаємодії зі всіма органами управління вищим навчальним закладом, провідний фактор активізації навчальної діяльності, виховання лідерських та організаторських якостей, соціальної активності, громадської відповідальності та свідомості, гармонійного розвитку майбутнього фахівця, основа розширення демократизму та підвищення ролі вищої школи як соціальної системи. Студентське самоврядування не лише репрезентує студентську громаду свого вищого навчального закладу, а й покликане ефективно діяти у багатовекторному форматі: від захисту прав студентів до раціональної організації їхнього дозвілля.

5.3      Розвиток студентського самоврядування в університеті спрямований на:

— посилення ролі органів студентського самоврядування в управлінні вищими навчальними закладами;

— зростання впливу студентського самоврядування у захисті прав та інтересів осіб, які навчаються, їх гуманістичному вихованні, розвитку лідерських, ділових та організаційних якостей, соціальної активності, громадянської свідомості, патріотизму;

— підвищення якості освіти, формуванню професіональної компетентності шляхом активізації самостійної творчої пізнавальної діяльності осіб, які навчаються;

— виховання відповідальності студентських колективів за утвердження моральних позицій особистості студента;

— розвиток здібностей і обдарувань кожної особистості, всебічне сприяння самореалізації майбутніх фахівців.

5.4      Студентське самоврядування – системне утворення, оскільки охоплює більшість сфер життєдіяльності вищого навчального закладу (навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, культурно-дозвіллєву, громадську тощо) та має функціонувати на рівнях академічної групи, курсу, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, всього вищого навчального закладу.

5.5      Система студентського самоврядування передбачає дотримання певних вимог

— виборність на всіх рівнях;

— періодична звітність лідерів;

— виконання рішень вищих органів членами організації або її окремих груп;

— забезпечення права меншості на відстоювання своєї позиції;

— відкритість прийнятих рішень, реальна гласність;

— забезпеченість студентського активу реальними правами й обов’язками тощо.

5.6      У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в університеті за всіма формами навчання. Студентське самоврядування забезпечує захист їх прав та інтересів і участь в управлінні вищим навчальним закладом.

5.7      Студентське самоврядування здійснюється безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

5.8      Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування університету.

5.9      Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

5.10   Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

5.11   Керівництво університету зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

5.12   Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування мають право брати участь у роботі вченої ради, ректорату та інших колегіальних органів університету і його структурних підрозділів.

5.13   У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Примірним положенням про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України  (наказ від 15.11.2007 р., № 1010), Статутом університету Альфреда Нобеля, правилами внутрішнього розпорядку, Кодексом поведінки в університеті, цим Положенням і іншими нормативними актами.

6.      Мета і завдання студентського самоврядування та органів самоврядування

6.1.    Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості за свій навчальний заклад, національної свідомості тощо;

6.2.         Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

6.3.         Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

7.     Принципи та функції студентського самоврядування

7.1.         Організаційна структура студентського самоврядування, його зміст та форми мають ґрунтуватися на принципах:

— добровільності, колегіальності, законності та відкритості;

— рівноправної та вирішальної участі осіб, які навчаються, в студентському самоврядуванні;

— активності, самодіяльності та творчої ініціативи;

— виборності та періодичної змінюваності органів і посад, варіативності і динамічності структури органів студентського самоврядування;

— систематичної звітності органів самоврядування перед колективом;

— відкритості та публічності;

— демократизму;

— гуманізації та встановлення суб’єкт-суб’єктних партнерських стосунків між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;

— орієнтації студентського самоврядування на захист прав та інтересів осіб, які навчаються, якісну освіту, виховання лідерських та організаційних якостей, соціальної активності, громадянсько-патріотичної свідомості майбутніх фахівців;

— студентське самоврядування має розглядатися як один із компонентів виховної діяльності та молодіжної політики;

— різноманітності форм студентського самоврядування на всіх рівнях;

— взаємодії всіх органів студентського самоврядування разом з чітким розмежуванням їхніх функцій;

— соціально значущої домінанти в діяльності студентського самоврядування;

— урахування індивідуальних інтересів та особливостей осіб, які навчаються;

— інтеграції і диференціації педагогічного керівництва та студентського самоврядування.

7.2.         Основними функціями студентського самоврядування є:

— захист і представництво прав та інтересів осіб, які навчаються;

— сприяння громадській, соціальній та професійній самореалізації осіб, які навчаються;

— прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

— надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових та професійних інтересів осіб, які навчаються;

— проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

— діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму до свого навчального закладу;

— сприяння залученню осіб, які навчаються, до творчої та науково-дослідної роботи;

— сприяння гласності всіх сторін життя студентства через засоби масової комунікації;

—     сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

—     укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних контактів;

—     інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;

—     сприяння співробітництву та обміну досвідом роботи зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями, в тому числі із зарубіжними і міжнародними;

—     забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

— інші функції, передбачені статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування у відповідному вищому навчальному закладі.

8.     Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

8.1.         Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні:

- університету;

- академічної групи;

- студентського гуртожитку.

8.2.         На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування університету. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

8.3.         Вищим органом студентського самоврядування університету є конференції студентів, які:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування в університеті, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

– формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

– визначають порядок обрання представників із складу студентів до вченої ради, ректорату, їхніх структурних підрозділів;

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

8.4.         Конференція є легітимною, якщо на ній присутні не менш як 2/3 обраних делегатів.

Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів університету або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування в університеті.

8.5.         Виконавчими органами студентського самоврядування є:

 • Студентська рада університету.
 • Студентська рада гуртожитку.

8.6.         До складу Студентської ради університету обов’язково входить принаймні один представник кожного з напрямів підготовки. Такі представники обираються від напрямів підготовки на Конференції студентів університету на основі попередніх виборів представників від напряму підготовки, проведених в усіх академічних групах цього напряму за пропозиціями ініціативної групи.

Окремо з представників всіх напрямів підготовки у гуртожитку створюється своя Студентська рада. Загальні збори студентів, які мешкають у гуртожитку, приймають рішення про склад Студентської ради гуртожитку, порядок проведення виборів голови Студентської ради гуртожитку, його заступника та секретаря.

8.7.         Голова Студентської ради відповідного рівня, який обирається на конференції студентів з числа зареєстрованих кандидатів терміном на 2 роки:

–       організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради

–       представляє інтереси студентської громади;

–       може брати участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій університету;

–       делегує свої повноваження заступнику;

–       забезпечує організацію проведення конференції студентів;

–       ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

–       має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

–       має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в університеті.

8.8.         Головою Студентської ради не може бути обраний студент, який навчається на першому курсі університету. Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково у разі:

–  особистої заяви про відставку;

–  неможливості виконувати  повноваження за станом здоров'я;

–  усунення з посади, якщо на Конференції студентів університету за це проголосувало більше  половини делегатів.

8.9.         На засіданні Студентської ради розподіляються обов’язки та призначаються, секретар, керівники секторів.

8.10.     Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

8.11.     Голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

8.12.     При Студентській раді університету та гуртожитку можуть створюватися сектори відповідно до напряму роботи: науковий, навчальний, культурно-масовий, благодійний сектори, сектори ЗМІ та PR, сектор по роботі з іноземними студентами, волонтерський сектор тощо (додаток А).

8.13.     Засідання Студентської ради проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Студентська рада приймає рішення простою більшістю голосів.

Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

8.14.     Студентські ради всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів.

8.15.     Рішення Студентських рад в межах своїх повноважень доводяться до відома керівництва адміністрації відповідного рівня, а також є обов'язковим для виконання студентами університету.

8.16.     Між органами студентського самоврядування та керівництвом університету вищого навчального закладу може укладатись угода про співробітництво.

9.     Права й обов’язки органів студентського самоврядування

9.1.         Студентські ради всіх рівнів мають право:

–  отримувати від керівництва університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

–  звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

–  вести конструктивний діалог з керівництвом університету щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

–  делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України;

погоджувати рішення щодо відрахування осіб, які навчаються в університеті та їх поновлення на навчання; призначення на посаду осіб, які відповідають за роботу із студентами; поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку; затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті.

9.2.         Органи студентського самоврядування зобов’язані:

–  забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

–  порушувати проблеми студентів перед керівництвом університету;

–  звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

–  сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

–  координувати свою діяльність в університету з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

–  узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів університету.

10.  Права й обов'язки керівництва університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

10.1.     Керівництво університету має право:

–  отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

–  скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту університету та Положення про органи студентського самоврядування;

–  брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

10.2.     Керівництво університету зобов’язано:

–       створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

–       інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів університету;

–       ввести до складу вченої ради університету не менш як 10 відсотків виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті, а також представників до інших колегіальних органів;

–       надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.

11.  Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

11.1.     Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

11.2.     Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з керівництвом університету.

11.3.     Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу університету та держави.

12.  Фінансова основа студентського самоврядування 

12.1.     Фінансовою основою студентського самоврядування університету є кошти, визначені Вченою радою в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду університету.

12.2.     Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті.

13.  Очікувані результати розвитку студентського самоврядування

У результаті розвитку студентського самоврядування в університеті очікується:

— утвердження органів студентського самоврядування як повноправних партнерів в управлінні університетом;

— створення ефективної та дієвої системи студентського самоврядування від академічних груп та гуртожитків університету;

— виховання в студентської молоді лідерських, морально-вольових, інтелектуально-креативних, організаційно-ділових, емоційно-комунікативних якостей, соціальної активності, почуття громадянської відповідальності;

— підвищення якості освіти, формування високого рівня професіональної компетенції майбутніх фахівців;

— консолідація зусиль Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, адміністрацій та студентських громад університету у справі становлення та розвитку студентського самоврядування.Студентська рада Університету

 

Рвачов Ігор                                     093-471-10-32                     (МГ-08 маг)             

          олова)

 

Терещенко Олена                          066-631-01-63                      (ТВП-10)                   (Заступник)

 

Чумак Максим                                 099-079-86-87                     (ФК-11)                                  (Комунікації)

 

Горжанкін Микита                          063-626-67-61                      (ФК-11)                                  (Комунікації)

 

Мельник Альона                             063-665-71-51                     (ФК-11)                                  (Комунікації)

 

Бабенко Світлана                          063-036-67-30                     (МГ-11)                                 (Комунікації)

 

Єгорова Ганна                               050-874-78-86                     ЕК-11 англ)                      (ЗМІ)

 

Горовата Марія                             097-296-24-89                     ЕК-12)                  

           (ЗМІ)

 

Утілі<span style=

 
 
Yandex.Metrika