In English

 
   

Підсумки науково-дослідної діяльності університету у 2010 – 2011 н.р.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля під керівництвом  Заслуженого діяча науки і техніки доктора економічних наук, професора Холода Бориса Івановича протягом 17,5 років провадить освітню діяльність у тісному зв’язку зі здійсненням фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень у різних галузях науки. В цілому наукова робота ДУЕП ім. А. Нобеля здійснюється за наступною схемою: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у галузі економіки, права, філології, соціології, історії та педагогіки; упровадження результатів наукових досліджень у практику; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; проведення комунікативних наукових заходів з науковцями та освітянами; видавнича діяльність.

Основними завданнями, які стояли перед університетом в частині наукової роботи та наукових шкіл університету були:

–   розширення участі наукових шкіл ДУЕП у розробці соціально-економічних та наукових програм на регіональному рівні;

–   впровадження регулярних наукових заходів з широким застосуванням інформаційних технологій (Web-конференцій, віртуальних форумів і т.ін.)

–  створення Академічного центру економічної науки, що спроможний стати інструментом для збагачення навчального процесу передовими доробками академічних установ та площадкою для впровадження найактуальніших наукових концепцій безпосередньо у навчальній практиці;

–  принципова активізація роботи наукових шкіл та кафедр у напрямку формування зв’язків з бізнесом, спрямованих на вирішення актуальних проблем антикризового розвитку, забезпечення стійкості за умов невизначеності та нестабільності середовища господарювання.

Університет включено в Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВГ № 01391 від 23.11.2010 р.).

В університеті склалися та функціонують дев’ять наукових шкіл:

 1. Актуальні тенденції розвитку світової економіки, керівник ректор університету, завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., проф. Холод Б.І.;
 2. Глобалізація та макроекономічне регулювання, керівник перший проректор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, д.е.н., проф. Задоя А.О.;
 3. Новітні процеси та ефекти невизначеності у світовій економіці, керівник завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Момот В.Є.;
 4. Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України, керівник, д.е.н., проф. Крамаренко Г.О.;
 5. Дослідження шліхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, керівник проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., проф. Павлова В.А.;
 6. Теорія та методологія викладання іноземних мов, керівник завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, д.пед.н., проф. Тарнопольський О.Б.;
 7. Дослідження складних соціальних та ринкових систем, керівник завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.філософ.н., проф. Полторак В.А.;
 8. Дослідження нео-лексики наукового та рекламного дискурсів, керівник д.філолог.н., проф. Зірка В.В.;
 9. Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту, керівник заступник директора Інститут розвитку економіки та суспільства, д.е.н., проф. Ткаченко В.А.

В рамках роботи наукових шкіл університету проводились фундаментальні та прикладні дослідження згідно до комплексних науково-дослідних тем, яких в 2010 – 2011 н. р. було 15. Всі теми внесені в базу даних УкрІнтеі та мають номер державної реєстрації (табл. 1 - Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі )

В 2010-2011 н. р. Університет продовжив роботу по виконанню соціально-економічної програми інноваційного розвитку Дніпропетровської області. Наукові розробки та рекомендації вчених ДУЕП лягли в основу пілотного проекту «Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», який представлено на сайтах університету, міськради та інших сайтах міста.

У листопаді Університет уклав угоду про співробітництво в науково-дослідній діяльності з ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (договір від 15.11.2010 р.), у грудні 2010 року Університет уклав угоду про співробітництво з Асоціацією інноваційних підприємств України.

Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма українськими вищими навчальними закладами та науковими установами, а саме Київським Національним економічним університетом,  Київським Національним торговельно-економічним університетом, Національною юридичною академією України ім. Ярослава Мудрого, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною академією внутрішніх справ України, Національним лінгвістичним університетом, Донецьким національним університетом економіки та торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Одеським державним економічним університетом, Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інститутом держави та права НАН України, Київським Національним університетом ім. Тараса Шевченка, Київським Національним технічним університетом України «КПІ»,   Дніпропетровським Національним університетом ім. О.Гончара та багатьма іншими університетами та установами.

Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобеля є підписантом Болонської декларації, членом Міжнародної асоціації університетів, членом мережі університетів чорноморського регіону, членом Європейської бізнес-асамблеї, є співорганізатором Міжнародного стратегічного альянсу. Окрім того, університет постійно розширює коло міжнародних наукових партнерів, серед яких лауреати Нобелівської премії – Ж.Алферов та Дж. Стігліц, Російська академія природничих наук, Інститут економічних стратегій РАН, Міжнародний Нобелівський Інформаційний Центр, Міжнародна асоціація біоенерготехнологій, Міжнародна академія авторів наукових відкриттів і винаходів.

Результати роботи наукових шкіл та виконання комплексних науково-дослідних тем можна вважати задовільними: вирішені поставленні завдання щодо фундаментальних досліджень, отримані практичні рекомендації, які впровадженні в діяльність підприємств і організацій.

Участь керівників та представників всіх наукових шкіл університету у різних науково-практичних заходах постійно висвітлювалась на корпоративному сайті університету, в телевізійних програмах 27 телеканалу.

Протягом 2010-2011 н. р. в університеті збільшилась кількість публікацій викладачів з 752 наукових публікацій у 2009-2010 н.р. до 791 наукових публікацій у 2010 – 2011 н.р. Зокрема,  абсолютна кількість статей, що були опубліковані за 2009-2010 н.р. складає – 439, а в 2010-2011 н.р. – 380; тез доповідей у минулому навчальному році було опубліковано 313, а у 2010 – 2011 н.р. 419 тез. Опубліковано 10 монографій (в основному колективних), 6 підручників з грифом МОНМС України, 18 навчальних посібника, з яких 5 з грифом МОНМС України.

Результати публікаційної активності показують, що в середньому на 1 викладача припадає 1,17 наукових статей, що відповідає нормативному показнику 1 стаття на 1 викладача. На одного викладача припадає в середньому 1,3 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів конференцій.

Заслуговує на увагу активізація публікацій у фахових виданнях України (у виданнях, які входять до переліку ВАК України). Так, кафедра маркетингу має 40 статей у зазначених виданнях, економіки підприємства – 32 статті, кафедри фінансів та банківської справи – 29 статей, кафедра англійської філології та кафедра менеджменту – по 26 статей, кафедри міжнародної економіки та економічної теорії та кафедра іноземних мов – біля 20.

Зросли обсяги публікацій тез доповідей в збірках матеріалів науково-практичних конференцій, виданих в Україні. Найбільш активну позицію тут займають кафедри фінансів та банківської справи, кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці – більше 45 тез доповідей було видана викладачами даних кафедр; викладачі кафедр іноземних мов, маркетингу, товарознавства і торговельного підприємництва, міжнародної економіки та економічної теорії – 20-30 публікацій.

Щодо публікацій тез доповідей в збірках матеріалів науково-практичних конференцій, виданих за кордоном необхідно зауважити про значне зростання порівняно з підсумками календарного 2010 року. Так, станом на 01.01.2011 р. викладачами університету було опубліковано лише 15 тез доповідей у зарубіжних виданнях, а станом на 01.07.2011 р. – вже 71. Найбільш активними в даному напрямку виявились викладачі кафедри маркетингу – 30 публікацій.

У зв’язку з сучасними тенденціями в освітній галузі важливого значення набуває присутність робіт викладачів університету в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Kopernicus тощо). В 2010 – 2011 н.р. році майже 15 статей були присутні в зазначених базах.

В інтересах поширення наукових здобутків та обміну інформацією з іншими науковими й освітніми закладами України та зарубіжжя Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля виступив засновником ряду фахових журналів, включених до переліку ВАК України та інших наукових видань:

 • науково-практичного журналу «Академічний огляд» (з 1994 р. – включений в перелік ВАК України);
 • збірника наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» (з 2007 р. - включений в перелік ВАК України);
 • наукового видання «Бюлетень Міжнародного нобелівського економічного форуму» (з 2008 р. - включений в перелік ВАК України);
 • збірки наукових праць «Вісник Дніпропетровського університету економіки та права». Серії: «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Педагогіка і психологія» (з 2010 р.).

Протягом 2010 – 2011 н.р. викладачі університету приймали участь в 73 організаційних та наукових комітетах міжнародних та національних науково-практичних заходів.

У вересні 2010 року було проведено регіональну науково-практичну конференцію «Ціннісні орієнтири як основа стратегічного планування розвитку території» (28 вересня 2010 р.), присвячену обговоренню стратегічних напрямів розвитку Дніпропетровська. Дана конференція була підтримана місцевими органами влади, бізнес-структурами міста та області, громадськими організаціями та ВНЗ. Під час конференції обговорювались проблеми: ціннісніх орієнтирів жителів міста Дніпропетровська:  самоідентифікація як ціннісний аспект минулого, ціннісний погляд на існуючі проблеми як аспект теперішнього, підприємництво як аспект майбутнього; перспективи програми розвитку малого та середнього бізнесу до 2025 р.; інноваційних аспектів сталого економічного розвитку. 

У грудні 2010 р. кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії було проведено ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» (16 грудня 2010 р.), в який взяли участь 48 студентів та молодих вчених.

25 січня 2011 року відбулась презентація результатів соціологічного опитування студентської молоді Дніпропетровська «Ціннісні орієнтири, життєві принципи та мотиви поведінки молоді», організована студентами університету. В заході взяли участь керівники студентських рад 12 ВНЗ Дніпропетровська. За результатами обговорення було вирішено продовжити дослідження в цьому напрямку та організовувати регулярні круглі столи з представниками студентської молоді, громадських організацій, місцевої влади з метою обговорення питань розвитку молодіжного руху Дніпропетровська.

В період 21 – 31 березня 2011 р. в університеті організовано та проведено Дні науки. В рамках програми Днів науки 2011 р. було проведено більше 14 науково-практичних заходів для студентів та молодих вчених вищих навальних закладів України та зарубіжжя, з яких 4 конференції було включено в план Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Такі заходи були організовані майже всіма кафедрами університету, науковим відділом, студентською радою за підтримки адміністрації. В період 21 – 31 березня 2011 р. відбулось 4 міжнародних, 3 всеукраїнських, 3 міжвузівських, 1 регіональна науково-практичні та науково-пізнавальні конференції, Всеукраїнський конкурс з іспанської мови як другої іноземної мови, міський студентський круглий стіл з питань молодіжної політики, урочисті пленарні засідання присвячені відкриттю та закриттю Днів науки.

В наукових заходах прийняли участь 2142 студентів, молодих вчених та науковців з яких 43 є представниками іноземних країн, 1957 студентів з ВНЗ України, зокрема 1220 студентів з ДУЕП ім. А.Нобеля. Було зроблено більше 1500 доповідей.

На міжнародних науково-практичних конференціях обговорювались питання макроекономічної політики України, євроінтеграційного вектору економічного розвитку; фінансового менеджменту, фінансового аналізу та фінансового контролю в умовах нестабільної економіки, розвитку фінансового сектору та реформування банківської системи; проблеми розвитку торгівлі та споживчого ринку в умовах глобалізації, формування асортименту та управління якістю і безпекою споживчих товарів, розвитку захисту прав споживачів, дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, комерційної логістики, мерчандайзингу, електронної комерції; психологічні проблеми особистості в умовах конкурентного середовища, практичної психології в навчанні та вихованні, практичної психології в економіці та бізнесі.

Всеукраїнські та міжвузівські конференції були присвячені дослідженню широкого кола проблем, зокрема розглянуто сучасні проблеми економіки та бізнесу, управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації, проблеми менеджменту та стратегії на підприємстві в сучасних умовах, формування конкурентоспроможності економіки України та ії регіонів в умовах глобалізації, економічні та управлінські аспекти діяльності підприємств та сучасні маркетингові інструменти формування конкурентних переваг; охорона навколишнього середовища; суспільно-політичні проблеми сьогодення; проблеми сучасних досліджень художньої зарубіжної літератури; проблеми навчання іноземних мов; проблеми мовознавства та перекладу; проблеми обліку, аналізу і аудиту як інформаційної бази ефективного управління підприємством; сучасні інформаційні технології.

Протягом двох днів відбувався Всеукраїнський конкурс з іспанської мови, як  другої іноземної, який зібрав майже 50 учасників з різних регіонів України.

Необхідно відмітити науково-пізнавальну конференцію «Вітчизняні та зарубіжні лауреати Нобелівської премії з літератури та Нобелівської премії миру» (кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук) та презентацію наукових робіт на іноземній мові з Нобелівської тематики студентів напряму підготовки «Правознавство».

21 березня 2011 р. в рамках Днів науки пройшов перший міський круглий стіл «Молодіжна програма розвитку Дніпропетровська», в якому прийняли участь голови студентських рад ВНЗ міста, депутати міської та обласної Дніпропетровських рад. Під час круглого столу було обговорено результати соціологічного опитування «Цінності, пріоритети та мотиви студентської молоді Дніпропетровська», яке проведено студентською науково-практичною лабораторіє ринкових досліджень Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

Тези доповідей студентів та молодих вчених, які прийняли участь у заходах Днів науки опубліковані/будуть опубліковані у 8 збірках матеріалів конференцій.

18-21 травня 2011 року на базі Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля пройшла друга віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму, в рамках якої відбулося підведення підсумків відкритого конкурсу робіт з Нобелівської тематики та Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених, присвяченого 110-ій річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця; два пленарних засідання, два панельних засідання, он-лайн відео конференція, зустріч студентів та викладачів з ректором Вищої школи економіки – Національний університет Луїса К.Павловським, перші Нобелівські читання. Даний захід пройшов на високому організаційному рівні; якісному технічному забезпечення он-лайн відео конференції; отримав широку інформаційну підтримку проведених: телеанонси, телепередачі, інформаційні повідомлення агенцій, розміщення Програми на сайті МОН України, інтернет-повідомлення.

Серед почесних гостей віртуальної сесії Форуму були Тютюнник В'ячеслав Михайлович - доктор технічних наук, професор, академік Російської академії природничих наук, директор Тамбовського філії Московського державного університету культури і мистецтва; Довбенко Михайло Володимирович, доктор економічних наук, директор Інституту відкритої політики;  Павловський Кшиштоф, доктор хабілітованій, професор, ректор Вищої школи бізнесу - Національний університет Луїса.

Друга віртуальна сесія Форуму об'єднала інтелектуальні зусилля понад 200 учасників регіонів України, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, Польщі, Вірменії, Казахстану, Індії та інших країн.

У віртуальній сесії взяли участь дійсні члени Національної Академії наук України і Російської Академії наук, 22 доктора наук, 45 кандидатів наук, 26 викладачів, аспірантів і близько 10 студентів. Доповіді віртуальної сесії Форуму були опубліковані у виданні Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля - «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» (два томи) - загальним обсягом понад 70 друкованих аркушів. Всього це видання містить 72 наукові роботи.

Матеріали другої віртуальної сесії Форуму та конкурсні роботи, а саме тексти представлених робіт, фото та відеоматеріали з пленарних засідань розміщені на сайті університету (www.duep.edu) та сайті благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» (www.nobelplanet.org).

У рамках віртуальної сесії Форуму була проведена он-лайн відеоконференція між Дніпропетровським університетом економіки та права імені Альфреда Нобеля,  Харківським національним економічним університетом та Одеським державним економічним університетом.

У виступі першого проректора, доктора економічних наук, професора А.А. Задої було відзначено значення віртуальної сесії, намічено план подальшої роботи Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Доповідь професора М.В.Довбенко була присвячена науковій роботі лауреата Нобелівської премії в області економіки Саймона Кузнеця, він відзначив важливість і необхідність використання досліджень С. Кузнеця в розробці сучасних концепцій економічного розвитку. Виступ професора В.М.Тютюника було присвячено формуванню та використанню інтелектуального потенціалу вищих навчальних закладів.  Ректор Вищої школи економіки К. Павловський розкрив проблеми становлення економіки знань в контексті глобалізаційних процесів. Ректор Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор М. І. Звєряков у своєму виступі звернувся до проблем подолання наслідків економічної кризи в Україні. Професор Ковальов А.І. запропонував деякі методи вимірювання обсягів національного виробництва та їх застосування в умовах перехідної економіки. Професор Лепейко Т.І. і професор Пушкар О.І. доповіли про застосування різних моделей менеджменту в інформаційній економіці. Професор Раєвнєва О.В. зробила акцент у своєму виступі на поведінці соціально-економічних систем в умовах хвильової динамічності економічних процесів.

 В цілому робота другої віртуальної сесії Форуму зачіпала наступні наукові напрями:

 • формування інтелектуального клімату світової економіки;
 • генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?;
 • сучасні теорії дослідження світової економіки: синергетика, еволюційний і цивілізаційний підходи;
 • кількісні аспекти економічного зростання країн світу;
 • освіта як основа розвитку інноваційної економіки.

В ході віртуальної сесії Форуму було прийнято рішення про проведення на базі Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля ІІІ-го Міжнародного нобелівського економічного Конгресу та другої Всесвітньої Нобелівської Інтернет-олімпіаді з економіки. Дані заходи будуть присвячені лауреатам Нобелівської премії з економіки та іншим провідним світовим ученим. Передбачати видання українською і російською мовами робіт деяких всесвітньо відомих вчених, а також організувати урочисті конференції, присвячені творчій спадщині цих людей.

Одним із центральних заходів другої віртуальної сесії Форуму було підведення підсумків та нагородження переможців Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і молодих учених, присвяченого 110-й річниці від дня народження лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Цей конкурс зібрав понад 100 молодих вчених та студентів з багатьох ВНЗ України, Росії, Білорусії, Вірменії, Казахстану, Польщі, Індії. На панелі «Генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?» були представлені кращі роботи конкурсантів.

Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110-ї річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця спрямований на популяризацію, глибоке вивчення та забезпечення практичного використання наукової спадщини  Нобелівських лауреатів та провідних науковців світу. Конкурс проводився серед молодих науковців та студентів Вищих навчальних закладів України та інших країн світу. Серед основних цілей Конкурсу є  виявлення обдарованої молоді для розробки проектів її підтримки й присудження грантів; сприяння міжнародній мобільності студентів та молодих науковців, встановлення контактів між молодими дослідниками різних регіонів України та країн світу; формування традицій проведення наукових досліджень світового рівня в Університеті.

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців.

В рамках кафедр нею передбачається участь студентів в конкурсах; олімпіадах; конференціях. Студенти ДУЕП ім. А.Нобеля найбільш зацікавлені в участі в таких наукових конкурсах, як Всеукраїнський конкурс дипломних робіт; Всеукраїнська студентська олімпіадв; Міський конкурс «Інтелект - творчість – успіх»; Стипендіальна програма В. Пінчука «Завтра.ua»; Стипендіальна програма  Благодійної організації Президентський фонд Леоніда  Кучми "Україна"; Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет - олімпіада з економіки; відкритий конкурс Нобелівських есе; Міжнародні конкурси; конференції тощо.

Студентська наука ДУЕП ім. А.Нобеля протягом 2010-2011 н. р. набула нового, більш розширеного формату. Окрім загальноприйнятих заходів (Дні науки ДУЕП ім. А.Нобеля, олімпіади), в звітному періоді відбулось залучення студентів до виконання комплексних науково-дослідних тем, підготовка студентами наукових робіт та їх публікація, розширення переліку наукових конкурсів, в яких студенти університету не тільки прийняли участь, а й перемогли.

Протягом 2010-2011 н. р. студентами університету спільно з своїми науковими керівниками було опубліковано 1944 тез доповідей у збірках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференцій.

Необхідно відмітити активність студентів щодо участі у наукових конкурсах різного рівня. Так, протягом 2010 – 2011 н.р. 533 студенти взяли участь у конкурсах, з яких 102 стали переможцями у різного ступеня (від 1 місця до спеціальних номінацій). Кількість переможців порівняно з кількістю учасників складає 19% - це говорить про те, що кожен 5 учасник стає переможцем.

Загальна кількість міжнародних конкурсів, в яких взяли участь студенти університету складає 2, учасників даних конкурсів 41 студент, а переможців 5 (12%). У 11 всеукраїнських наукових конкурсах прийняли участь 253 студенти, з яких 74 (29%) стали переможцями різного рівня. У трьох регіональних наукових конкурсах взяло участь 192 студента, з яких отримали призові місця 15 студентів (8%) та нагороди 52 студенти (27%).

Серед наукових конкурсів, слід відмітити зацікавленість студентів в участі у міському конкурсі «Інтелект - творчість – успіх»; Стипендіальній програмі В. Пінчука «Завтра.ua»; Стипендіальній програмі  Благодійної організації Президентський фонд Леоніда  Кучми "Україна", відкритому конкурсі Нобелівських есе.

Заслуговує на увагу і впровадження результатів дипломних робіт студентів на деяких випускових кафедрах. Так, магістри та спеціалісти кафедри маркетингу отримали 38 довідок та актів про впровадження розроблених в їх дипломних роботах рекомендацій та пропозицій стосовно покращення маркетингової діяльності підприємств; студенти кафедри фінансів та банківської справи надали 36 практичних рекомендацій, які прийняті до реалізації банками, фінансовими установами та підприємствами; Студенти кафедри економіки підприємства і кафедри товарознавства і торговельного підприємництва розробили по 5 пропозицій, які реалізуються підприємствами міста та області.

Можливість ВНЗ IV рівня акредитації ефективно здійснювати підготовку фахівців насамперед визначається наявністю професорсько-викладацького складу, що має наукові результати, які отримали національне й міжнародне визнання. З метою упорядкування науково-дослідної діяльності у підрозділах університету, підвищення ефективності науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу, стимулювання напрямків наукової, науково-методичної та науково-організаційної роботи Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля в 2010 р. було розроблено методику рейтингування науково-дослідної діяльності викладачів. Систему рейтингування науково-дослідної роботи викладачів відрізняє від інших оцінка саме результатів НДР, яка включає наукову, науково-методичну, науково-організаційну роботу, адже згідно до стратегічних цілей розвитку ВНЗ – наука є пріоритетом.

В основу системи рейтингування результатів НДР ППС було покладено модель оцінки за результатами, яка представляє собою систему оцінки досягнень, характеризується вибором ціле орієнтованих параметрів та ступенем досягнення заявлених цілей. Тому таку систему ще називають ціле орієнтованою моделлю, що відповідає прийнятій в ДУЕП імені Альфреда Нобеля системі стратегічного управління.

За результатами апробації системи рейтингування НДР викладачів запропоновано впровадити дану систему в практичну діяльність ДУЕП з 2011 р.


 
 
Yandex.Metrika