In English

 
   

Наукові школи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Економічні наукові школи:

1. Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи, керівник ректор університету, завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., проф. Холод Б.І.

ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки підприємства, академік Академії економічних наук України. У 1997 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості.

Автор більше 100 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники: «Реформи в Україні: міфи і реальність», «Соціально-економічна система як простір управлінського саморозвитку», «Системний аналіз форм і методів управління соціально-економічними процесами»; співавтор монографій: «Концептуальні напрямки соціально-економічної реконструкції», «Практика удосконалення оперативного управління», «Оперативне управління виробництвом. Технологічна база управління», «Управління проектами», «Інформація, зв'язок і телекомунікації в Україні: економіка, право, управління», «Концепція розвитку технологічного потенціалу України»,«Мотиваційні контексти розвитку природних технологій», навчальний посібник «Економіка підприємства», «Комплекс економетричних моделей побудови можливих варіацій розвитку регіону», а також численних статей з питань розвитку організаційних структур оперативного управління економічними системами, філософії розбудови нового механізму регулювання економіки України, стратегії сучасного менеджменту і маркетингу, проблем теорії і практики оперативного управління та ін.

Здійснює наукове керівництво аспірантами. Під його керівництвом ведеться захист кандидатських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських робіт. Керівник науково-дослідної теми «Підвищення стійкості та розвиток підприємства у системі управління потоковими процесами (державний реєстраційний номер 0110U000202)». Ректор Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля.

2. Глобалізація та макроекономічне регулювання, керівник перший проректор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, д.е.н., проф. Задоя А.О.

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії, академік Академії економічних наук України. Заслужений працівник народної освіти України. Автор більше 200 публікацій, з яких цілий ряд закордонних. Більше 30 років викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародної економіка») у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор 30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та Росії. Під його керівництвом захищено 4 докторські дисертації та кілька десятків кандидатських. Член спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Адаптація економічної політики України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв’язків на мікро-, макро- та мезорівнях (державний реєстраційний номер 0110U000204)». Працює над проблемою соціально-економічних засад розвитку підприємництва та інвестування підприємств малого і середнього бізнесу. Перший проректор Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля.

3. Новітні процеси та ефекти невизначеності у світовій економіці, керівник завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Момот В.Є.

МОМОТ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту. В 2004 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.055.01 при Одеському державному економічному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)». Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень».

Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища (державний реєстраційний номер 0110U000148)»

Має понад 190 наукових публікацій, які відображають напрямки його наукових досліджень в галузях:

  • розробки методологічних основ будування стратегії підприємства за умов невизначеності середовища господарювання;
  • дослідження процесів глобалізації та регіоналізації світової економіки у контексті невизначеності;
  • управління проектами, бізнес-процесами, модернізації та реінжинірингу крупних промислових підприємств;
  • інформаційного менеджменту та сучасних систем організації виробництва.

Завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

4. Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України, керівник, д.е.н., проф. Крамаренко Г.О.

КРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства й організація виробництва захистила у 1999 році.
Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Підвищення ролі банківської системи у економічному зростанні» (державний реєстраційний номер 0106U006314)».
Основним напрямком її досліджень є невиробнича сфера та оптимізація її функціонування.
Має понад 100 наукових праць та 4 підручника, має наукові праці опубліковані у фахових виданнях України, Росії, Казахстану та інших країнах.


Професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля.

5. Дослідження шліхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, керівник проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., проф. Павлова В.А.

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва. Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Методика викладання у вищій школі, Статистика, Економіка підприємства. Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств», керує підготовкою 5-и аспірантів та докторантів. Має захищених кандидатів наук. Керує науково-дослідною роботою «Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0110U000147). Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 08.120.01. Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, із них 2 монографії та 3 навчальних посібника. Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально - виховного процесу Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля.

6. Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту, керівник заступник директора Інститут розвитку економіки та суспільства, д.е.н., проф. Ткаченко В.А.


ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
– доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Має понад 190 публікацій, із них 32 монографії та 5 підручників. У 1992 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями.

Підготував 29 кандидатів економічних наук та 7 докторів економічних наук. Керує аспірантами згідно комплексної теми досліджень «Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства» (державний реєстраційний номер 0110U000324).

Заступник директора Науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

 

 


Соціальні та гуманітарні наукові школи:

1. Теорія та методологія викладання іноземних мов, керівник завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, д.пед.н., проф. Тарнопольський О.Б.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Автор 170 наукових праць в галузі методики викладання іноземних мов і суміжних наук, опублікованих у багатьох країнах світу.

Двічі лауреат премії ім. сенатора У. Фулбрайта (Fulbright Award) – США, учасник програми RSEP (Regional Scholar Exchange Program) – США, Заслужений Працівник Освіти України, Відмінник освіти України.

Розробляє численні наукові проблеми в своїй галузі, читає ряд теоретичних і практичних курсів, розробив і веде програму підвищення методико-педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов, керує науковими дослідженнями аспірантів та здобувачів. Співпрацює з численними університетами в Україні і за кордоном.

Член ряду міжнародних фахових і наукових товариств, плідно займається науково-видавничою діяльністю як член редколегії та редактор професійних видань в Україні та за її межами. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.

2.  Дослідження складних соціальних та ринкових систем, керівник завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.філософ.н., проф. Полторак В.А.

ПОЛТОРАК ВОЛОДИМИР АБРАМОВИЧ - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук. Науково-педагогічний стаж складає 32 роки. Відомий спеціаліст у галузі маркетингових та соціологічних досліджень.

Очолює Центр соціологічних і політичних досліджень і технологій «СОЦІОПОЛІС» та Центр маркетингових та соціологічних досліджень Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Автор кількох монографій і навчальних посібників, серед них «Маркетингові дослідження» (Київ), «Маркетинговые исследования» (Дніпропетровськ), а також більше 100 статей.

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Паблік рілейшнз», «Соціологія».

3.  Дослідження нео-лексики наукового та рекламного дискурсів, керівник д.філолог.н., проф. Зірка В.В.ЗІРКА ВІРА ВАСИЛІВНА - доктор філологічних наук, професор, 20 років очолює Дніпропетровське відділення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Розробила курси «Лексика реклами» та «Проблеми перекладу рекламного тексту».

Викладає дисципліни: « Лексика реклами», « Проблеми перекладу рекламного тексту».

 
 
Yandex.Metrika