In English

 
   

Аспірантура та докторантура

З 1998 року в університеті працює аспірантура за спеціальностями: 08.02.03  – Організація управління, планування і регулювання економікою, 08.06.01  – Економіка, організація і управління підприємствами та 08.07.01  – Економіка промисловості. З 1 листопада 2004 року відкрита аспірантура зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2005 року №110 відкрито аспірантуру за спеціальностями:

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит;

13.00.02 – теорія та методика навчання (іноземна мова).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.03.2002 року № 164  в університеті відкрито докторантуру із спеціальностей:

08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою;

08.06.01 – економіка, організація і  управління підприємствами.

У грудні 2006 року (наказ № 872) рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України  Дніпропетровський університет економіки та права пройшов перереєстрацію аспірантури за спеціальностями:

08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки,

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством,

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами,

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

і докторантури за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством,

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Також рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01 липня 2011 р. розширили перелік наукових спеціальностей в аспірантурі університету зі спеціальності:

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

На підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України №5-06/6 від 12 червня 2002 р. у Дніпропетровському університеті економіки та права створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. На підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України №1-06/8 від 16 вересня 2004 р. у Дніпропетровському університеті економіки та права створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.01.01 – Економічна теорія та 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою. Постановами Президії ВАК України від 12.06.2002 р. №5-06/6, від 16.09.2004 р. №1-06/8 та від 14.10.2009 р. №32-06/4, а також від 03.06.2011 р. №510 у Дніпропетровському університеті економіки і права імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). За останні роки в спеціалізованій вченій раді при університеті імені Альфреда Нобеля аспірантами, здобувачами та співробітниками захищено 43 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом відомих професорів університету виконуються такі комплексні теми досліджень:

 1. Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем (державний реєстраційний номер 0110U000005).
 2. Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізацій них викликів (державний реєстраційний номер 0110U000147).
 3. Обгрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища (державний реєстраційний номер 0110U000148).
 4. Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі (державний реєстраційний номер 0110U000162).
 5. Підвищення стійкості та розвиток підприємства у системі управління потоковими процесами (державний реєстраційний номер 0110U000202).
 6. Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналіз аудиту ефективного розвитку підприємств (державний реєстраційний номер 0110U000203).
 7. Адаптація економічної політики України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв’язків на мікро-, макро- та мезорівнях (державний реєстраційний номер 0110U000204).
 8. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні (державний реєстраційний номер 0110U000292).
 9. Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання (державний реєстраційний номер 0110U000323).
 10. Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства (державний реєстраційний номер 0110U000324).
 11. Автоматизована мережева логіко-інформаційна система корпоративного оптимально-адаптаційного управління (державний реєстраційний номер 0110U000325).
 12. Методологічне забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку Кременчуцького біосферного регіону (державний реєстраційний номер 0108U00454531).
 13. Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства: світовий досвід та українські реалії (державний реєстраційний номер 0112U002616).
 14. Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору (державний реєстраційний номер 0112U002287).

          За останні роки підготовлено та захищено 45 кандидатських та 12 докторських дисертацій. В аспірантурі навчаються 48 особи, із них 14 - з відривом від виробництва, 21 - без відриву від виробництва, 13 здобувачів.

Здобувачі наукових ступенів активно працюють над проблемами розвитку економічних систем різних рівнів, зокрема, України та її регіонів в умовах кризи; проблемами підприємництва, фондового ринку, соціальних і правових аспектів бізнесу, економічної політики держави, соціально-психологічних і політичних проблем функціонування економічної системи України, також питаннями освітології та соціалізації особистості.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву
 • особовий листок з обліку кадрів
 • автобіографію
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У
 • три фотокартки 4х5 см
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової відомості
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності)
 • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів)
 • рекомендацію ДЕК вищого навчального закладу (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

До складання вступних іспитів до аспірантури допускаються особи, які пройшли співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку за реферат з тематики наукової роботи.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора університету чи першого проректора. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа керівників провідних кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

У разі одержання вступниками до аспірантури однакових оцінок переважне право при зарахуванні мають випускники Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів. Крім того, перевагами при зарахуванні до аспірантури користуються вступники, що успішно закінчили магістратуру у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля чи іншому вищому навчальному закладі, та отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру при захисті дипломної (магістерської) роботи по місту захисту, що було зафіксоване у відповідному протоколі засідання Державної екзаменаційної комісії.

Також переважним правом при зарахуванні мають вступники, Які мають одну статтю в науковому фаховому виданні.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї з іноземних мов на вибір в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Конкретні програми вступних іспитів розробляються та затверджуються на відповідних кафедрах університету.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на момент вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора унверситету. До складу комісії включаються доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності також входять передбачувані наукові керівники.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректору університету.

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням Вченої ради університету, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Строк навчання з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки, прикріплення здобувачів до аспірантури для підготовки і захисту дисертації здійснюється на термін до 5 років.

Навчання платне.

 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора Університету такі документи:

 • заяву
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографію
 • список опублікованих наукових праць і винаходів
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою 086-У
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома)
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук – науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації.

Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років. Навчання платне.

 

Університет надає можливості:

 • отримати консультації та прослухати лекції за програмами відповідних дисциплін з метою підготовки до кандидатських іспитів
 • скласти кандидатські іспити, в тому числі здобувачам (дата проведення червень, грудень кожного року)
 • опублікувати результати наукових досліджень у журналах «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму», які включені до переліку фахових видань ДАК МОН молодьспорту України.

Підготовку та консультування до складання кандидатських іспитів проводять:

 • з філософії – доктор філософських наук, професор Полторак Володимир Абрамович; кандидат філософських наук, доцент Макогонова Владислава Володимирівна
 • з англійської мови – кандидат філологічних наук, доцент Кожушко Світлана Павлівна; доктор філологічних наук, професор Зірка Віра Василівна; кандидат філологічних наук, доцент Стародубцева Тамара Валентинівна.
 • з німецької та з французької мов – доцент Міхальков Яків Васильович
 • з економічної теорії та історії економічної думки – доктор економічних наук, професор Задоя Анатолій Олександрович; кандидат економічних наук, доцент Кузьмінов Сергій Васильович.
 • зі спеціальності - доктор економічних наук, професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор Павлова Валентина Андріївна, доктор педагогічних наук, професор Тарнопольський Олег Борисович, доктор економічних наук, професор Ткаченко Володимир Андрійович, доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна.

Планується проведення кандидатських іспитів

Дисципліна:

 1. Філософія
 2. Іноземна мова

Дата проведення іспитів:

 1. січень 2013 р.
 2. червень 2013 р.

З усіх питань просимо звертатися до відділу аспірантури і докторантури університету тел.: 791-12-65 (завідуюча аспірантурою і докторантурою)  або E-mail:  

 
 
Yandex.Metrika