In English  
   

Проректор з науково-педагогічної роботи та загальних питань

Кандидат економічних наук, доцент, доктор філософії та економіки

Член союзу журналістів України.

Освіта:
  • Військово-політичне училище (з відмінністю)
  • Військово-політична Академія ім. Леніна
  • Академія управління бізнесу та права (з відмінністю)
  • Українська Академія державного управління при Президентові України, програма підвищення кваліфікації державних службовців І – ІV категорії.

Викладає дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Основи охорони праці.

Трудовий досвід:

  • Служба в збройних ССА українських ВС, полковник.
  • Начальник військово-політичного відділу ДВЗРКУ.
  • Зам. голови Кіровського виконкому.
  • Голова районної ради Кіровського району.
  • Доцент кафедри економіки підприємства.
  • Проректор з науково-педагогічної роботи та загальних питань.

Публікації:

Має 24 публікації, з них 16 наукових, зокрема 11 праць у фахових виданнях та 8 навчально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 праць, з них 10 наукових, зокрема 5 праці у фахових виданнях, та 8 навчально-методичного характеру та співавтор у двох монографіях.

1. Валіков В.П., Гармідер Л.Д., Шаповал В.М. Навчально-методичний комплекс щодо вивчення дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання напряму 0502 - „Менеджмент” спеціальності 6.050201 „Менеджмент організації”. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 31 с.

2. Шаповал В.М., Валіков В.П. Роль держави у розвитку підприємництва// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – с. 15-17.

3. Шаповал В.М., Валіков В.П. Роль держави у становленні соціальної відповідальності вітчизняного підприємництва // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А.А. Ткача. – Мелітополь, 7-8 вересня 2007р. – Мелітополь: МІДМУ ГУ „ЗІДМУ”, 2007. – с. 308-312.

4. Шлюсарчик Б., Шаповал В.М., Валіков В.П. Моделі соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Академії митної служби України. – 2007. - №4. – с. 24-34.

5. Шаповал В.М., Валіков В.П. Вітчизняна модель соціальної відповідальності бізнесу: проблеми формування та перспективи розвитку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. - №6. – с.197-203.

6. Валиков В.П. Основные направления совершенствования механизма управления в регионе // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, ДНУ.- 2007. Том І. - № 222.- с. 15-25.

7. Валіков В.П. Особливості формування політики і подолання бідності. Матеріали ІV МНПК. «Динамика исследования – 2008». Том 8 Экономики. София: Бял Град – БГ, 2008. – с.85-87.

8. Ткаченко В.А., Валіков В.П. и др. Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины: Научно-концептуальный альманах в 7 книгах. – Д.: Монолит, 2009. -  Книга 2: Мотивационные контексты развития природных технологий: монографія. Под научной редакцией доктора экономический наук профессора В.А. Ткаченка. – 220 с.

9. Ткаченко В.А., Валіков В.П. и др.  Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України. Д.: Монолит, 2010. – кн. 4.: Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку: монографія. – 360 с.

10. Сокуренко П.І., Валіков В.П.,  Циба Т.Є. Адаптування стратегічного розвитку підприємств у екосистемі світу згідно із сучасними тенденціями економічного розвитку. Наук. практ. журнал Академічний огляд. – Дніпропетровськ, 2010.- №  2(33). – с. 83-90.

11. Валіков В.П., Момот В.Є., Літвіненко О.М. Урахування динаміки системи цінностей під час розробки стратегії міста. Збірник наукових праць: Європейський вектор економічного розвитку. – Д.:, 2010. – Вип. 2(9). – с. 124-132.

 

Протягом науково-педагогічної діяльності Валіков В.П. брав активну участь у підготовки та  роботі науково-практичних та методичних конференцій, де виступив з доповідями та повідомленнями, у тому числі:

- міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (2007 р., м. Дніпропетровськ);

- II міжнародній науково-практичній конференції « Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (2007 р., м. Мелітополь);

- VІІ міжнародна ювілейна науково-практична конференція до 15-ліття Міжнародної академії біоенерготехнологій «Непізнані закономірності взаємодій природних процесів»

Валіков Володимир Павлович