In English  
   

Прикладна лінгвістика

Керівник напряму –

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України


Ґрунтовна теоретична підготовка під керівництвом провідних науковців поєднується з практичною діяльністю.

Поглиблене вивчення 2-3 іноземних мов забезпечує прекрасні перспективи працевлаштування та кар'єрного зростання.

Термін навчання за денною формою:

бакалавр – 4 роки

ПРЕСТИЖНИЙ НАПРЯМ ОСВІТИ

«ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»

Активізація ділових та економічних відносин України з країнами далекого зарубіжжя зумовлює гостру потребу у спеціалістах, які б могли забезпечувати високий рівень взаємовигідних стосунків між представниками нашої країни та іноземними партнерами.

Особливо важливою є підготовка кадрів, які б, разом з вільним професійним володінням іноземною мовою (перш за все англійською), могли б використати цю мову у розробці комп’ютерних програм з навчання іноземних мов та для інших цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Отже зростає попит на кваліфіковані кадри з професійним рівнем володіння як іноземною мовою, так і інформаційно-комп’ютерними технологіями, тобто спеціалістів у галузі «Прикладної лінгвістики» . Але сьогодні у м. Дніпропетровську та Дніпропетровському регіоні жоден  з вишів не готує спеціалістів у цій галузі.

Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації (комп’ютерами), суто лінгвістичними й математичними методами дослідження.

Фахівець з прикладної лінгвістики потрібен сьогодні у різних галузях:

від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR. Кваліфікація «лінгвіст» (за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» ) дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.).

Завдяки фундаментальній лінгвістичній підготовці, а також глибокій обізнаності з інформаційних технологій, вмінням та навичкам перекладачів,  які професійно володіють 2-3 іноземними мовами, випускники  напряму легко працевлаштовуються та з успіхом працюють у галузях: науковій, виробничій, у бізнесі та в політиці, у державному та приватному секторах економіки, у фінансово-комерційних установах, у рекламно-видавницьких та науково-дослідницьких центрах.

Фахівець з прикладної лінгвістики отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • переклад науково-технічної літератури;
 • розробка природно-мовного інтерфейса  та  діалогових систем спілкування з комп’ютером;
 • створення машинних фондів природних мов;
 • розробка електронних словників  та термінологічних банків даних;
 • удосконалення існуючих та створення нових систем комп’ютерного перекладу;
 • комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-технічної документації;
 • комп’ютерне ведення  тезаурусів та баз даних  інформаційно-пошукових систем;
 • контент-аналіз текстів масової комунікації;
 • розробка  баз знань для експертних систем;
 • комп’ютерний дизайн текстів.

На них чекають також і такі перспективні напрями діяльності, як автоматизована обробка текстів, удосконалення систем комп’ютерного перекладу , стандартизація галузевих термінологій.

На фахівців з прикладної лінгвістики є попит у найрізноманітніших галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR.

Освітньо-професійна програма підготовки

Навчальний план спеціальності містить лінгвістичні та математичні дисципліни.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів іноземної філології у  Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля передбачає термін навчання 4 роки (8 семестрів).

Багатостороння підготовка фахівців-філологів за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» реалізується за трьома циклами дисциплін:

 1. гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;
 2. фундаментальні професійно-орієнтовані дисципліни;
 3. професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни, які у свою чергу складаються з
 • циклу дисциплін  вибору вищого навчального закладу та
 • циклу дисциплін вільного вибору студента.

Інформаційно-комп’ютерна професійна підготовка здійснюється на лекційних і практичних заняттях з інформаційних технологій у лінгвістичних дослідженнях, з систем управління баз даних, телекомунікаційних та мережевих технологій, програмування, лінгвометрії, інформаційно-пошукових систем, дидактичних комп’ютерних систем, систем машинного перекладу, автоматизованих редакційно-видавничих систем, автоматичного морфологічного і синтаксичного аналізу, комп’ютерної лексикографії, в ході написання курсових робіт та під час комплексної програмно-лінгвістичної практики на ІV курсі.

Умови навчання

У розпорядженні студентів:

 • сучасні комп'ютерні, мультимедійні та лінгафонні  аудиторії з доступом до  Інтернет,
 • одна з найкращих в Україні бібліотек,
 • гуртожиток.

  Для забезпечення навчального процесу за напрямом «Філологія. Прикладна лінгвістика», окрім штатних працівників, запрошуються також провідні фахівці-практики.

  Основні дисципліни, які вивчаються

  Практичний курс основної іноземної мови
  Практичний курс другої  іноземної мови
  Ділова іноземна мова
  Вища математика
  Дискретна математика
  Теорія ймовірностей і математична статистика
  Математична лінгвістика
  Основи програмування
  Вступ до мовознавства
  Основи прикладної лінгвістики
  Інформаційні технології в лінгвістичних дослідженнях
  Загальна та прикладна фонетика
  Загальне і прикладне мовознавство
  Лінгвостатистика
  Основи структурної лінгвістики
  Лінгвістичне моделювання
  Комп'ютерна лексикографія
  Вступ до перекладознавства
  Системи машинного перекладу
  Лінгвістика тексту
  Автоматизований морфологічний аналіз
  Автоматизований синтаксичний аналіз
  Автоматизований семантичний аналіз

  Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти :

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Англійська мова
  Наша адреса: вул. Набережна Леніна, 18
  Тел. (056) 778-56-66 (кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов)

  E-mail: dsec.apling@duep.edu

   
  Тарнопольський Олег Борисович