In English

 
   

Університет

Загальна інформація про
вищий навчальний заклад

Керівник вищого навчального закладу

 Холод Борис Іванович – ректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю – історія. Потім Академію суспільних наук. Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Клубу ректорів Європи.

Загальна інформація про вищий навчальний заклад

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (до 01.10.2010р., - Дніпропетровський університет економіки та права, потім, до 28.08.2011р. - Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля), був створений у 1993 р. як вищий навчальний заклад приватної форми власності для підготовки фахівців у сфері економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, права, філології, соціально-політичних наук, педагогіки.

Засновниками університету є юридичні та фізичні особи.

Університет має ліцензію АД № 034569 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012р. на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перепідготовку спеціалістів, підвищення кваліфікації фахівців, підготовку до вступу до ВНЗ громадян України та іноземців.

У 2009 р. університету черговий раз акредитовано в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня (сертифікат PI-IV № 0410157 від 09.09.2011 р.).

З 2011 р. система управління Університету відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю» стосовно надання освітніх послуг, пов’язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, PhD (в тому числі іноземним громадянам) та науково – дослідної діяльності згідно з чинними в Україні нормативними документами.

Сьогодні в університеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 18 спеціальностями та напрямами підготовки. Підготовку до вступу у вищий навчальний заклад здійснює Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами.

З 1998 р. в університеті працює аспірантура , а з 2002 р. – докторантура. Спеціалізована вчена рада з правом приймати до розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук працює  з 2002 р.

У складі університету діють такі філії: Кременчуцький інститут у м. Кременчузі Полтавської обл.; Ренійський інститут у м. Рені Одеської обл. і центри: Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій; навчально-методичний центр; інформаційно-технічний центр; центр маркетингових та соцiологiчних досліджень; центр психологічних консультацій; центр кар'єри; лікувально-діагностичний центр; науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства.

На теперішній час в університеті навчається понад 5000 студентів.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля розташовано у комплексі будинків та споруд загальною площею 28300 кв.м., які йому передано згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від  28 вересня 1996 р. № 614-р та від 9 липня 1997 р. № 369-р., а також договорами про оренду. Наявні площі і внутрішнє планування навчальних корпусів дозволяють організувати навчальний процес у дві зміни відповідно до нормативних умов. Усі характеристики університету, наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». У 2010 р. університет нагороджено Золотою медаллю МОНУ у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу».

Навчальний процес базового університету забезпечують 17 кафедр, 196 осіб професорсько-викладацького складу, з них 15 докторів наук, професорів та 73 кандидатів наук, доцентів. До керівництва дипломними роботами додатково залучаються 4 доктори наук та 9 кандидатів наук з інших ВНЗ і установ.

Кафедри базового університету на постійній основі очолюють 11 докторів наук, професорів і 5 кандидатів наук, доцентів. Усе вищезазначене відповідає ліцензійним вимогам.

Університет знаходиться у процесі постійного пошуку новітніх технологій  навчального процесу, його організації тощо. Тільки за останні роки було започатковано та реалізовано більше 20 інноваційних проектів, а саме: масове застосування комп’ютерної та мультимедійної техніки у навчальному процесі; запровадження комп’ютерного тестування для проведення всіх форм контролю; реорганізація управління навчальним процесом відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю» стосовно надання освітніх послуг; запровадження внутрішньої системи оцінювання окремих напрямків підготовки та структурних підрозділів університету; створення Громадської ради з оцінки професійних компетенцій випускників за участю роботодавців і представників бізнес-організацій та Центру управління якістю.

Бібліотечний фонд складає понад 180 тис. примірників. Він систематично оновлюється іноземною і вітчизняною навчальною і науковою літературою. Бібліотека оснащена автоматизованою комп`ютерною бібліотечною системою і доступом до мережі Інтернет (У читальних залах – Wi-Fi).

Університет включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави у зв’язку з тим, що в ньому сформовано власні наукові школи з економіки.

Наразі наукові школи університету виконують 15 комплексних державних тем досліджень. Зросла кількість та ефективність наукових розробок для потреб регіону.

За 2004–2012 рр. викладачами університету захищено 10 докторських (5 – з економічних наук, 2– з юридичних наук, 1– з філологічних наук, 1– з технічних наук, 1-з педагогічних наук) та більше 40 кандидатських дисертацій. Сьогодні над кандидатськими дисертаціями в університеті працюють 53 чол., над докторськими – 9 чол. В аспірантурі університету навчаються 61 чол. (17 – очно, 27 – заочно, 17 – здобувачі). Здобувачі наукових ступенів активно працюють у сфері дослідження актуальних проблем національної економіки.

За підсумками наукових досліджень професорсько-викладацького складу університету за останні 5 років підготовлено і видано 47 монографій, 170 підручників і навчальних посібників (серед них 66 найменувань з грифами «Затверджено МОН України» і  «Рекомендовано МОН України»).

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля видає: науковий журнал «Академічний огляд» (1994 р.), збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» (2007 р.), науковий збірник  «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» (2008 р.), що зареєстровані у фаховому переліку видань ВАК України, та «Вісник Дніпропетровського університету економіки та права». Серії: «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Педагогіка і психологія» (з 2010 р.), в яких висвітлюються результати новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузі сучасної науки в аспекті розбудови Української держави.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля є членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної освіти, Російської асоціації бізнес-освіти, Міжнародної професорської асоціації, Європейської асоціації розвитку менеджменту (EFMD), Європейської асоціації міжнародної освіти (ЕАІА).

Сьогодні університет співпрацює у навчальній та науковій сферах з ВНЗ Німеччини, США, Польщі, Великобританії, Росії, Іспанії, Італії, Франції, Нідерландів і Румунії. Розгорнуто співробітництво з Центрально- європейським університетом (Будапешт, Угорщина), викладачі проходять стажування за програмою Ресурсного Центру (Curriculum Resource Center).

У вересні 2007 р. університет став повноправним індивідуальним членом Великої Хартії університетів, угоду про приєднання до якої підписано на урочистій церемонії в університеті м. Болоньї (Італія).

У вересні 2008 р., з ініціативи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і за підтримки Нобелівських лауреатів Джозефа Стігліца та Жореса Алфьорова, а також Національної академії наук України, Російської академії наук, провідних наукових закладів інших країн, відбувся Перший Міжнародний Нобелівський економічний форум, а у травні 2010 р.  відбувся  Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум.

У 2009 році університет став членом Міжнародної асоціації університетів(IAU), а у 2011 – Європейської асоціації університетів(EUA).

29 Жовтня 2010 на засіданні Вченої Ради Дніпропетровському університету імені Альфреда Нобеля Європейською асоціацією Бізнес Асамблеї вручено Міжнародну нагороду «Європейська якість».

У листопаді 2010 р. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля підписав угоду про реалізацію спільної бакалаврської програми «International Management» з Університетом Уельсу (Велика Британія) та першим з університетів України пройшов процес «валійської валідації». Це надало право університету готувати фахівців з міжнародного менеджменту, які отримають два дипломи бакалавра - український та британський.

У травні 2011 року за результатами двох етапів зовнішнього сертифікаційного аудиту Міжгалузевий центр якості «Приріст» (член DQS-Group) визнав, що впроваджена в університеті система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008. На підставі цього університет отримав строком на три роки міжнародні сертифікати якості. Перший (основний) сертифікат виданий німецьким сертифікаційним органом «DQS-UL Group» — одним з світових лідерів серед сертифікаційних органів світу. Другий, сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (Швейцарія). Третій -  український сертифікат якості Національної агенції акредитації України.

У грудні 2011 року університет став членом Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ) та вступив у процедуру міжнародної акредитації бізнес-програм.

У березні 2012 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» університет отримав Золоту медаль у номінації «Співпраця вищого навчального закладу з бізнесом».

У травні 2012 року за рейтингом навчальних закладів України, складеним за відгуками роботодавців та випускників, університет посів 12 місце серед навчальних закладів, які ведуть підготовку економістів (перше серед недержавних) та 15 місце серед навчальних закладів, які ведуть підготовку юристів.

16-19 травня 2012 року відбувся Третій Всесвітній Нобелевський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», учасників якого привітав чинний Президент України В.Ф. Янукович.

У червні 2012 року наглядовий аудит підтвердив відповідність системи управління якістю надання освітніх послуг та науково-дослідної роботи вимогам європейських стандартів. Протягом року отриманий четвертий сертифікат на відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 від китайської сертифікаційної компанії.

 


 
 
 
Yandex.Metrika